Predsedníctvo RV

 

23. zasadnutie  Predsedníctva  RV OZPP  dňa 21. augusta 2018

 

Program:  1. Otvorenie

                2. Kontrola uznesení

                3. Správa o čerpaní rozpočtu OZ PP za I. polrok 2018 

                4. Správa o poľnohospodárstve a potravinárstve za rok 2017, stanovisko OZPP

                5. Príprava  VII. zjazdu OZ PP

                 6. Rôzne

 
 

22. zasadnutie  Predsedníctva  RV OZPP na Slovensku  19. 6.  2018

 

Program:       1. Otvorenie

                     2. Kontrola uznesení

                     3. Správa o mzdovom vývoji a zamestnanosti v poľnohospodárstve za rok 2017

                     4. Príprava VII. zjazdu OZPP

                     5. Návrh úpravy minimálnej mzdy na rok 2018

                     6. Návrh kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa pre štátmu a verejnú službu pre rok 2018

                     7. Rôzne

                               

21. zasadnutie  Predsedníctva  RV OZPP na Slovensku  21. 3.  2018

 

Program:       1. Otvorenie

                     2. Kontrola uznesení

                     3. Aktuálne informácie z rezortu pôdohospodárstva, KOZ SR, JMF

                     4. Kolektívne vyjednávanie KZ VS a podnikových  kolektívnych zmlúv

                     5. Správa o čerpaní rozpočtu OZPP za rok 2017 , stanovisko RK OZPP

                     6. Návrh rozpočtu OZPP na rok 2018 a VII. zjazdu, stanovisko RK OZPP

                     7. Príprava VII. zjazdu OZ PP

                     8. Vyhodnotenie  medzinárodnej činnosti OZPP za rok 2017 a plán na rok 2018

                     9. Správa o činnosti odborovej kontroly nad BOZP vykonanej za rok 2017

                    10. Rôzne                    

 

                       20. zasadnutie  Predsedníctva  RV OZPP dňa 30. 11.  2017

Program :                  

 1. Otvorenie

 2. Kontrola uznesení

 3. Správa o plnení programových cieľov a úloh OZPP   v čítane aktuálnych    

      informácií z rezortu pôdohospodárstva SR, KOZ SR, HSR a JMF SR

 4. Organizačne zabezpečenie konania VII. zjazdu OZ PP  

 5. Informatívna správa o čerpaní rozpočtu OZPP k 30.9.2017 

 6. Návrh rámcového plánu akcií OZPP na rok 2018                                  

 7. Návrh rozpočtu  OZPP na rok 2018 a VII. zjazdu OZPP, stanovisko RK OZPP

 8. Rôzne

 9. Záver                   

 
 

19. zasadnutie P-RV OZ PP  21. septembra 2017

P r o g r a m :

  1. Otvorenie

  2. Kontrola uznesení

  3. Aktuálne informácie z rezortu pôdohospodárstva

  4. Správa o poľnohospodárstve a potravinárstve v SR  2017  - stav za rok 2016

  5. Informatívna správa o čerpaní rozpočtu OZ PP za I. polrok 2017

  6. Návrh na úpravu minimálnej mzdy na rok 2018

  7. Rôzne   - informácia o návrhu rozpočtu verejnej správy na rok 2018

                   - informácie zo ZO OZ PP na Slovensku

                   - informácia z medzinárodnej činnosti EFFAT, IUL

                   - informácie z Hospodárskej a sociálnej rady

 
 

18. zasadnutie P RV OZPP 31.5. – 1.6. 2017

 

Program

    1. Otvorenie

    2. Kontrola uznesení

    3. Správa o mzdovom vývoji a zamestnanosti v rezorte pôdohospodárstva za rok 2016

    4. Návrh dohody medzi OZPP na Slovensku a OZ drevo – lesy - voda

    5. Aktuálne informácie z rezortu pôdohospodárstva, KOZ SR a JMF SR

    6. Rôzne – Informácie zo ZO OZPP na Slovensku

    7. Záver 

 
 

17. zasadnutie P RV OZPP 22. 3. 2017

Program

    1. Otvorenie

    2. Kontrola uznesení

    3. Aktuálne informácie z rezortu pôdohospodárstva, KOZ SR, JMF

    4. Kolektívne vyjednávanie KZ VS a podnikových  kolektívnych zmlúv

    5. Správa o čerpaní rozpočtu OZ PP za rok 2016 , stanovisko RK OZPP

    6. Návrh rozpočtu OZ PP na rok 2017 , stanovisko RK OZPP

    7. Plán medzinárodnej činnosti OZ PP na rok 2017

    8. Správa o činnosti odborovej kontroly nad BOZP vykonanej za rok 2016

    9. Rôzne                                             

  10. Záver 

 

16. zasadnutie  P - RV OZPP    1. decembra 2016

 

Program :                                                           

 1. Otvorenie

 2. Kontrola uznesení

 3. Správa o plnení programových cieľov a úloh OZPP v čítane aktuálnych    

      informácií z rezortu pôdohospodárstva SR

 4. Informácia z rokovania  VIII. zjazdu KOZ SR

 5. Informatívna správa o čerpaní rozpočtu OZPP k 30.9.2016 

 6. Návrh rámcového plánu akcií OZ PP na rok 2017                                 

 7. Návrh rozpočtu  OZPP na rok 2017, stanovisko RK OZPP

 8. Rôzne

 9. Záver                  

 

 

15. zasadnutie P - RV OZPP  20. septembra 2016

 

   Program: 

 1. Otvorenie

 2. Kontrola uznesení

 3. Rozpočet verejnej správy na rok 2017

 4. Správa o poľnohospodárstve a potravinárstve v SR 2016 - stav za rok 2015

 5. Informácia o čerpaní rozpočtu OZ PP za I. polrok 2016

 6. Informácia o príprave VII. zjazdu KOZ SR

 7. Rôzne

 

 

14. zasadnutie Predsedníctva RV OZ PP dňa 16. júna 2016  

 Program:

1. Otvorenie

 2. Kontrola uznesení

 3. Správa o mzdovom vývoji a zamestnanosti v rezorte pôdohospodárstva za rok 2015

 4. Reforma dôchodkového systému, postoj odborov a ich priority

 5. Minimálna mzda a možnosti jej zvyšovania na rok 2017                                                                                                            

 6. Príprava programového a obsahového zamerania VIII. zjazdu KOZ SR

 7. Návrh kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa pre štátnu a verejnú správu službu  pre rok 2017

 8. Rôzne             

 

 

13. zasadnutie  Predsedníctva  RV OZPP  30. 3. 2016

Program: 

  1. Otvorenie

  2. Kontrola uznesení

  3. Aktuálne informácie z rezortu pôdohospodárstva, podiel OZ PP na príprave  VIII. zjazdu KOZ SR, JMF

  4. Kolektívne vyjednávanie KZ VS a podnikových  kolektívnych zmlúv

  5. Správa o čerpaní rozpočtu OZ PP za rok 2015, stanovisko RK OZPP

  6. Návrh rozpočtu OZ PP na rok 2016, stanovisko RK OZPP

  7. Plán medzinárodnej činnosti OZ PP na rok 2016

  8. Správa o činnosti odborovej kontroly nad BOZP vykonanej za rok 2015

  9. Rôzne                                               

 10. Záver 

 
 

 12. zasadnutie  Predsedníctva  RV OZPP,  26. 11. 2015 Trenčianske Teplice

 

Program :                   

 1. Otvorenie

 2. Kontrola uznesení

 3. Správa o plnení programových cieľov a úloh OZPP  v čítane aktuálnych informácií      z rezortu pôdohospodárstva SR , KOZ SR, JMF, HSR /tripartita/

 4.  Charakteristika vývoja a vízie OZ PP na Slovensku - Návrh zmeny Stanov OZPP

 5. Informatívna správa o čerpaní rozpočtu OZPP k 30.9.2015 

 6. Návrh rámcového plánu akcií OZPP na rok 2016                                  

 7. Návrh rozpočtu  OZPP na rok 2016 a stanovisko RK OZPP

 8. Rôzne

 9. Záver                   

 

  11. zasadnutie  Predsedníctva  RV OZPP na Slovensku dňa 22. 10. 2015

 

 Program :                   

 1. Otvorenie

 2. Kontrola uznesení

 3. Súčasná situácia v rezorte pôdohospodárstva SR, návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2016 - 2018

 4. Správa o čerpaní rozpočtu OZPP za I. polrok 2015, stanovisko RK pri OZPP            

 5. Kolektívne vyjednávanie KZVS na rok 2016 pre štátnu a verejnú správu

 6. Rôzne

 7. Záver

 

10. zasadnutie Predsedníctva  RV OZ PP  dňa 20. 8. 2015

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Kontrola uznesení

3. Rozpočet verejnej správy na rok 2016

4. Správa o poľnohospodárstve a potravinárstve v SR 2015 - stav za rok 2014

5. Charakteristika vývoja a vízie OZ PP na Slovensku                                                                                           

 6. Rôzne

 

 

 

9. zasadnutie Predsedníctva RV OZPP dňa 18. júna 2015

 

        Program:

1.     Otvorenie

2.     Kontrola uznesení

3.     Správa o mzdovom vývoji a zamestnanosti v rezorte pôdohospodárstva za rok 2014

4.     Reforma dôchodkového systému, postoj odborov a ich priority

5.     Minimálna mzda a možnosti jej zvyšovania na rok 2016

6.     Rôzne

 

8. zasadnutie Predsedníctva RV OZPP dňa 26. marca  2015

 

Program:  

1. Otvorenie

2. Kontrola uznesení

3. Aktuálne informácie z rezortu pôdohospodárstva, spoločnej poľnohospodárskej

    politiky po roku 2014, OZ PP, KOZ SR, JMF SR

4. Kolektívne vyjednávanie KZ VS a podnikových kolektívnych zmlúv

5. Správa o čerpaní rozpočtu OZ PP za rok 2014, stanovisko RK OZ PP                                                                                                                 

6. Rozpočet OZ PP na rok 2015, stanovisko RK OZ PP

7. Rôzne

 8. Záver

 

7. zasadnutie Predsedníctva RV OZPP na Slovensku dňa 29. januára  2015

              

Program:

1. Otvorenie

2. Kontrola uznesení

3. Správa o o činnosti odborovej kontroly nad BOZP za rok 2014

4. Správa o medzinárodnej činnosti OZ PP za rok 2014, plán činnosti na rok 2015

5. Kolektívne vyjednávanie KZ VS na rok 2015

6. Priebežná informácia o stave finančných prostriedkov OZ PP na Slovensku, včítane daňového a odvodového zaťaženia

7. Priebežná informácia o stave inštitucionálnych podpôr a riešení v organizáciách ŠVPS a ÚK SUP

 8. Rôzne

 9. Záver

 

 

 6. zasadnutie Predsedníctva Republikového výboru OZPP 26. 11. 2014

 

Program:

1. Otvorenie

2. Kontrola uznesení

3. Správa o plnení programových cieľov a úloh OZ PP včítane aktuálnych informácií  z rezortu pôdohospodárstva

    SR, KOZ SR, JMF SR, HSR (tripartita)

4. Informatívna správa o čerpaní rozpočtu OZ PP k 30.9. 2014

5. Návrh rámcového plánu akcií OZ PP na rok 2015

6. Návrh rozpočtu OZ PP na rok 2015, stanovisko RK OZ PP

7. Rôzne

8. Záver

 

 

5. zasadnutie  Predsedníctva  RV OZPP na Slovensku   dňa 21.októbra 2014   Žilina

 

 Program :                   

 1. Otvorenie

 2. Kontrola uznesení

 3. Správa o čerpaní rozpočtu OZ PP za I. polrok 2014 , stanovisko RK pri OZPP

 4. Informácia o príprave IV. kongresu EFFAT                                                    

 5. Informácia o obsahovom a organizačnom zabezpečení rokovaní P RV OZPP, RV OZPP,  RK pri OZPP

 6. Súčasná situácia v rezorte pôdohospodárstva

 7. Rôzne

 8. Záver

 
 
 
 
Ads by Yellow AdBlockerAd Options
 

 4. zasadnutie P - RV OZ PP dňa 21. 8. 2014 v Nitre

 

Program:

 1. Otvorenie

 2. Kontrola uznesení

 3. Rozpočet verejnej správy na rok 2015 – stanovisko OZ PP

 4. Správa o poľnohospodárstve a potravinárstve v SR 2014 - stav za rok 2013, stanovisko OZ PP

 5. Kolektívne zmluvy vyššieho stupňa -vstupné informácie k príprave stratégie kolektívneho vyjednávania                                         

 6. Rôzne

 7. Prehliadka výstavy „ Agrokomplex 2014“

 8. Záver 

 
 

3. zasadnutie P - RV OZ PP dňa 12. júna 2014 Žilina

 

  Program:

 

 1. Otvorenie

 2. Kontrola uznesení

 3. Správa o mzdovom vývoji a zamestnanosti v rezorte pôdohospodárstva za rok 

      2013 minimálna mzda – stratégia odborov na rok 2015

 4. Realizácia a priebeh reformy ESO v rezorte pôdohospodárstva 

 5. Informácia o predbežných návrhoch financovania štátnej a verejnej správy v rezorte pôdohospodárstva v rokoch 2014-2015 – dopady na zamestnanosť                                                                                                            

 6. Závery a úlohy z krajských porád základných a miestnych organizácií OZPP                                                                                                                                                                                                                                   

 7. Kolektívne zmluvy na podnikovej úrovni a príprave vyššej KZ pre štátnu a verejnú správu na rok 2015

 8. Rôzne

Ads by Yellow AdBlockerAd Options
 

 

   2. zasadnutie Predsedníctva RV OZ PP  dňa 25.- 26. marca 2014 Žilina

 

Program: 

   1. Otvorenie

   2. Kontrola uznesení

   3. Kolektívne vyjednávanie KZ VS a podnikových  kolektívnych zmlúv

   4. Správa o čerpaní rozpočtu OZ PP za rok 2013 , stanovisko RK OZPP

   5. Správa o čerpaní rozpočtu  VI. zjazdu OZ PP a krajských konferencií                                                                                                                   

   6. Rozpočet  OZPP na rok 2014 , stanovisko RK OZPP

   7. Smernica OZ PP poskytovania finančných, materiálnych a právnych výhod

   8. Poriadok právnej pomoci OZ PP

   9. Rôzne –Návrh programu rozvoja vidieka SR na obdobie  2014 - 2020

  10. Záver

 

 

 

1. zasadnutie  Predsedníctva RV OZ PP  28. januára 2014 v Žiline

 

Program:   

1.    Otvorenie

2.    Kontrola uznesení

3.    Návrh rozpočtu OZ PP na rok 2014

4.    Správa o činnosti odborovej kontroly nad BOZP za rok 2013

5.    Návrh rámcového plánu akcií OZ PP na rok 2014

6.    Kolektívne vyjednávanie KZ VS na rok 2014

7.    Informácia o realizácií prijatých uznesení VI. Zjazdu OZ PP, včítane rozpravy 

       a diskusných príspevkov delegátov a hostí

8.    Akčný plán rozvoja pôdohospodárstva na roky 2014 - 2020

9.    Rôzne

 

29. zasadnutie  Predsedníctva  RV  OZPP  22. októbra 2013 v Žiline

 Program :                   

 1. Otvorenie

 2. Kontrola uznesení

 3. Správa o čerpaní rozpočtu OZPP za I. polrok 2013 , stanovisko RK pri OZPP

 4. Zhodnotenie krajských konferencií OZPP                                                    

 5. Informácia o obsahovej, organizačnej a technickej príprave  VI. zjazdu OZPP

 6. Súčasná situácia v rezorte pôdohospodárstva SR - štátny rozpočet, stav                   organizačných zmien v štátnej a verejnej správe

 7. Rôzne

 

 28. zasadnutie Predsedníctva RV OZ PP dňa 22.8.2013 v Nitre

Program:

1. Otvorenie      

2. Kontrola uznesení

3. VI. zjazd OZ PP, príprava krajských konferencií

 4. Správa o poľnohospodárstve a potravinárstve v SR  za rok   2012

 5. Návrh minimálnej mzdy na rok 2014

6. Rôzne

7. Prehliadka výstavy „Agrokomplex 2013“

 

27.zasadnutie Predsedníctva  RV OZ PP  6.júna 2013 Žilina

Program:   

1. Otvorenie

 2. Kontrola uznesenia

 3. Správa o mzdovom vývoji a zamestnanosti v rezorte  pôdohospodárstva za rok 2012

 4. Príprava VI. zjazdu OZ PP - priebeh VČS a konferencií

 5. Informatívna správa –pracujúca chudoba a minimálna mzda  

 6. Rôzne: Stav kolektívneho vyjednávania  PKZ

 7. Záver

 

26. zasadnutie P RV OZPP  dňa 20. marca 2013 Žilina

Program:    1. Otvorenie

                  2. Kontrola uznesení

                  3. Kolektívne vyjednávanie KZ VS a podnikových  kolektívnych zmlúv

                  4. Príprava VI. zjazdu OZ PP

                  5. Správa o čerpaní rozpočtu OZ PP za rok 2012 , stanovisko RK                                                                                                                

                  6. Rozpočet  OZPP na rok 2013 ,návrh rozpočtu VI. zjazdu stanovisko RK

                  7. Plán medzinárodnej činnosti OZ PP na rok 2013

                  8. Rôzne

 

 

25. zasadnutie  P RV OZ PP na Slovensku  dňa 31. januára 2013 v Bratislave

Program:    1. Otvorenie

                     2. Kontrola uznesení

                     3. Príprava VI. zjazdu OZ PP

                     4. Správa o činnosti odborovej kontroly nad BOZP za rok 2012

                     5. Správa o medzinárodnej činnosti OZ PP za rok 2012

                     6. Kolektívne vyjednávanie KZVS na rok 2013

                     7. Rôzne

                     8. Záver

                        

 

 24. zasadnutie  P RV OZ PP na Slovensku dňa 29.11.2012 v Tr. Tepliciach

 

Program:   

 1. Otvorenie

 2. Kontrola uznesení

3. Správa o plnení programových cieľov a úloh OZPP po V. zjazde OZPP vrátane  aktuálnych informácií z rezortu pôdohospodárstva SR, KOZ SR, JMF

                       4. Informatívna správa o čerpaní rozpočtu OZPP k 30.9. 2012

                       5. Organizačné zabezpečenie konania VI. zjazdu  OZPP

                       6. Návrh rámcového plánu akcií OZPP na rok 2013

                       7. Návrh rozpočtu OZPP na rok 2013

                       8. Rôzne

                      9. Záver

 

23. zasadnutie P RV OZ PP  dňa 16. 10.  2012 v Žiline

P r o g r a m :

     1. Otvorenie

2. Kontrola uznesení

3. Správa o čerpaní rozpočtu OZ PP za I. polrok 2012, stanovisko RK OZ PP

4. Informatívna správa o kolektívnom vyjednávaní KZ VS na rok 2013 pre verejnú a štátnu správu

5. Informácia o príprave VII. zjazdu KOZ SR

6. Rôzne

     7. Záver

 

 22. zasadnutie P -   RV OZ PP  dňa 23. augusta 2012 v Nitre

 

Program:  

 1. Otvorenie

 2. Kontrola uznesení

  3. Informácia o novele Zákonníka práce , príprave VII. Zjazdu KOZ SR

  4. Správa o poľnohospodárstve a potravinárstve v SR 2012/ stav za rok 2011 /

  5. Činnosť krajských výborov OZ PP 

  6. Rôzne

  7. Prehliadka výstavy „ Agrokomplex 2012“

   8. Záver

 

21.  zasadnutie P -  RV  OZPP  31. 5.  2012 v Žiline s nasledovným programom:

1.    1. Otvorenie   

2.    2. Kontrola uznesení

3.     3. Programové vyhlásenie vláda SR – rezort pôdohospodárstva

4.    4. Správa o mzdovom vývoji a stave zamestnanosti za rok 2011

5.    5. Zhodnotenie medzinárodnej konferencie EFFAT

6.    6. Príprava VII. Zjazdu KOZ SR

7.    7. Rôzne

8.    8. Záver                      

 

 

 

 

Fotogaléria: P RV

/album/fotogaleria-p-rv/p1010008-jpg/