Ú v o d

 

Odborový zväz pracovníkov poľnohospodárstva na Slovensku (ďalej len OZ PP) je dobrovoľnou, nezávislou, otvorenou, demokratickou organizáciou, ktorej základným cieľom je naplnenie oprávnených požiadaviek jej členov, ktoré smerujú k ochrane a zvyšovaniu sociálnych istôt prostredníctvom presadzovania progresívnej sociálnej a mzdovej politiky na zabezpečenie dôstojných životných a pracovných podmienok.

Naše princípy a hodnoty sú založené najmä na úcte k ľudskej dôstojnosti, slobode, demokracii, pokroku, poriadku, základným ľudským právam, rovnosti príležitostí medzi mužmi a ženami, solidarite a sociálnej spravodlivosti. Našou snahou a cieľom je dosiahnuť proporcionálny ekonomický a sociálny rozvoj.

  Evidencia Odborového zväzu pracovníkov poľnohospodárstva je vykonaná v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov na Ministerstve vnútra SR v Bratislave pod číslom VVS/1-2200/90-4 zo dňa 13.8. 1990.

Poslaním OZ PP je obhajovať a presadzovať oprávnené požiadavky svojich členov, obhajovať a presadzovať ich zamestnanecké, mzdové, pracovné, sociálne, kultúrne, profesné záujmy a potreby a základné demokratické práva.