Štatút RHSD

16.06.2012 11:04

Š T A T Ú T

odvetvovej Rady hospodárskej a sociálnej dohody

 

Odvetvová Rada hospodárskej a sociálnej dohody (ďalej len „ORHSD“) je dobrovoľné zoskupenie sociálnych partnerov:

1.

Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky                              (ďalej len „MPRV SR“)

so sídlom: Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava

2.

Združenie zamestnávateľov technických služieb v poľnohospodárstve a lesníctve Slovakia (ďalej len „ZZ TSPL Slovakia“)

so sídlom:  Levická 3, 949 01 Nitra  

3.

Odborového zväzu pracovníkov poľnohospodárstva na Slovensku (ďalej len „OZ PP“)

so sídlom: Vajnorská 1, 815 70 Bratislava

 

ďalej len „zúčastnené strany“

 

Článok I.

Všeobecné ustanovenia a úlohy ORHSD

 

Poslaním ORHSD je tripartitné vyjednávanie, účasť na legislatívnom procese,  realizovanie požiadaviek zúčastnených strán s cieľom dosiahnuť dohodu v zásadných otázkach hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Je to vyššia forma spolupráce predmetného zoskupenia, ktorej úlohou je okrem zachovania sociálneho zmieru, zlepšenie pracovných   a životných podmienok zamestnancov v podnikoch poľnohospodárskej prvovýroby, technických a biologických služieb, ako aj zamestnancov rozpočtových a príspevkových organizácií.

Článok II.

Zloženie ORHSD

1.  ORHSD sa skladá z 3 riadnych členov - zástupcov troch zúčastnených strán - v preambule uvedených sociálnych partnerov.

2. Štatutárny orgán každej zo zúčastnených strán menuje a odvoláva svojho zástupcu.

 

Článok III.

Účasť na rokovaní ORHSD

1.  Na rokovaní ORHSD sa zúčastňujú zástupcovia, každej zo  zúčastnených strán.

2.  Na rokovaní sa podľa potreby zúčastňujú odborní poradcovia jednotlivých zúčastnených strán.

3. Na rokovanie ORHSD je možné podľa dohody prizvať aj ďalších odborných poradcov alebo právne subjekty, ktorých sa prerokovávaná problematika bezprostredne dotýka        a na účasti  ktorých sa zúčastnené strany dohodnú.

 

Článok IV.

Rokovanie ORHSD

1.  Rokovanie ORHSD je zvolávané podľa potreby, minimálne 1 krát do roka.

2.  Podnet na zvolanie ORHSD môže dať ktorákoľvek z troch zúčastnených strán. Zúčastnená strana, ktorá dala podnet na zvolanie ORHSD, zašle písomnú pozvánku spolu s programom rokovania zúčastneným stranám v termíne 14 dní vopred pred jej rokovaním.

3.  V mimoriadnych a naliehavých prípadoch je možné operatívne rokovanie ORHSD zvolať aj v kratšom termíne, osobne alebo telefonicky.

 

Článok V.

Závery rokovania ORHSD

1.  Závermi rokovania ORHSD sú dohody, odporúčania a stanoviská.

2.  Dohody, odporúčania a stanoviská, s ktorými súhlasili všetky tri strany sú pre ne záväzné.

3.  V mimoriadnych prípadoch, po vzájomnej dohode, je záväznosť prijatých záverov platná až po ich schválení v štatutárnych orgánoch troch strán.

4.  V prípade, že niektorá zo zúčastnených strán nemôže plniť prijaté závery ORHSD, oznámi a odôvodní to na najbližšom zasadnutí ORHSD.

5.  Prijaté závery z rokovania ORHSD zverejňujú podľa potreby zástupcovia jednotlivých zúčastnených strán v takom rozsahu, na akom sa na rokovaní dohodnú.

 

Článok VI.

Záznam z rokovania ORHSD

1.  Z rokovania ORHSD vyhotovuje písomný záznam zástupca zúčastnenej strany, ktorá viedla rokovanie a predkladá ho do 7 dní na overenie určeným zástupcom ďalších zúčastnených strán. Záznam obsahuje dátum a miesto rokovania ORHSD, program rokovania, meno zástupcu, ktorý viedol rokovanie, prezenčnú listinu, stanoviská a prijaté závery. Prípadné rozporné stanoviská musia byť na požiadanie zúčastnenej strany uvedené v zázname.

2.  Záznam z rokovania po overení zúčastnenými stranami doručuje zástupca zúčastnenej strany ktorý ho vyhotovil, všetkým zúčastneným stranám (písomne aj elektronicky) najneskôr do 14 dní od rokovania ORHSD.

 

Článok VII.

Náklady na činnosť ORHSD

1.  Finančné krytie nákladov súvisiacich s činnosťou ORHSD znáša zúčastnená strana, ktorá vedie jej rokovanie.

2.  Výdavky, ktoré vznikli všetkým prítomným zástupcom zúčastnených strán ako aj  prizvaným, hradí tá zúčastnená strana, ktorá ich menovala a prizývala na rokovanie ORHSD.

3.  Priestory na zasadnutie ORHSD poskytuje a finančné krytie nákladov s tým spojených znáša zúčastnená strana, ktorá vedie rokovanie.

 

Článok VIII.

Záverečné ustanovenia

1.  Zmeny a doplnky tohto štatútu je možné vykonať iba písomnou formou a len so súhlasom všetkých troch zúčastnených strán.

2.  Štatút nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu štatutárnymi predstaviteľmi zúčastnených strán.

 

V Bratislave dňa 1. júna 2012

 

     Ing. František  B a l á ž                                                            Ing. Pavel  Števčík

predseda OZ PP na Slovensku                                                predseda ZZ TSPL Slovakia

 

  prof. Ing. Ľubomír Jahnátek, CSc.

minister MPRV SR

Späť