STANOVY OZPP

19.04.2012 10:32

 

S T A N O V Y

Odborového zväzu pracovníkov poľnohospodárstva na Slovensku

Časť I.

P R E A M B U L A

Odborový zväz pracovníkov poľnohospodárstva na Slovensku je dobrovoľnou, nezávislou, otvorenou, demokratickou odborovou organizáciou, združuje členov predovšetkým z odvetvia poľnohospodárskej výroby, služieb, vedecko-výskumnej základne a združených stredných škôl včítane stredísk s praktickým vyučovaním. Obhajuje práva a presadzuje požiadavky svojich členov v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a Programom Odborového zväzu pracovníkov poľnohospodárstva na Slovensku.

Medzi základné práva, ktoré odborový zväz obhajuje, patria najmä:

a) právo zamestnancov zakladať odborové organizácie alebo do nich vstupovať podľa vlastného rozhodnutia,

b) právo členov slobodne voliť svojich zástupcov a organizovať svoju činnosť tak, aby sa napĺňali ciele odborového zväzu,

c) právo odborov na ochranu pred opatreniami, ktoré smerujú k obmedzovaniu ich práv,

d) právo na ochranu členov odborov pred diskrimináciou a ochranu odborových zástupcov pred postihom za výkon odborových funkcií,

e) právo na ochranu osobných údajov o členoch, nedotknuteľnosť dát a korešpondencie odborových organizácií,

f) právo vykonávať odborovú činnosť na pracoviskách zamestnávateľského subjektu,

g) právo odborov na účasť pri riešení zamestnanosti, pracovno-právnych, mzdových, sociálnych otázok a bezpečnosti práce,

h) právo odborov na sociálne partnerstvo a kolektívne vyjednávanie,

i) právo odborov na štrajk ako krajný prostriedok na presadenie ekonomických a sociálnych záujmov zamestnancov a na ochranu ich pracovných a životných podmienok,

j) právo členov odborových organizácií na informácie o rozvoji, perspektívach a výsledkoch činnosti zamestnávateľa,

k) právo odborov na zhromažďovanie, vyjadrovanie stanovísk a postojov k ekonomickým a sociálnym záujmom zamestnancov prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov, právo vydávať vlastnú tlač a rozširovať informácie o činnosti odborov,

l) právo členov odborových organizácií na odborárske a odborné vzdelávanie,

m) právo na vyjadrenie odborovej solidarity,

n) právo odborov zakladať medzinárodné odborové organizácie, alebo do takýchto organizácií vstupovať,

o) právo odborov vlastniť majetok, právo na jeho nedotknuteľnosť, zhodnotenie – včítane podnikateľskej činnosti.

Nevyhnutnou podmienkou obhajoby týchto práv je existencia demokratického prostredia, rešpektovanie základných ľudských práv a slobôd združovania, za ktoré sa odborový zväz zasadzuje.                                                                                                                                                                                                                                                                           

Časť II.

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Názov a sídlo Odborového zväzu pracovníkov  poľnohospodárstva na Slovensku

Odborový zväz pracovníkov poľnohospodárstva na Slovensku so sídlom Bratislava, Vajnorská 1, 815 70.

Používaná skratka: OZ PP na Slovensku.

L o g o  OZ PP

Znak – logo OZ PP tvorí:

- silueta otvoreného ozubeného kolesa

- ozubené koleso má jedenásť zubov

- v otvore kolesa je obilný klas s desiatimi zrnami

- na ľavej strane zvonku skratka OZ (odborový zväz)

- na pravej strane zvonku skratka PP (pracovníkov poľnohospodárstva)

- farba znaku je zelená na bielom podklade

Článok 2

1. Evidencia Odborového zväzu pracovníkov poľnohospodárstva je vykonaná v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov na  Ministerstve vnútra SR v Bratislave pod číslom VVS/1-2200/90-4 zo dňa 13.8. 1990.

2. OZ PP je právnickou osobou založenou podľa platných právnych predpisov s pôsobnosťou na území SR.

3. OZ PP je slobodným, samostatným dobrovoľným a otvoreným združením. Združuje zamestnancov všetkých profesií v odvetví poľnohospodárstva a príbuzných odvetví bez ohľadu na ich sociálne postavenie, národnosť, politickú príslušnosť, náboženské vyznanie, rasu, pohlavie a vek.

4. OZ PP je nezávislý na politických stranách, hnutiach, zamestnávateľských a štátnych orgánoch a ostatných subjektoch spoločenského a politického systému (spoločenských organizáciách, občianskych iniciatívach a pod.).

5. OZ PP vo svojej činnosti je organizačne, materiálne a finančne samostatný.

  6. OZ PP sa člení na organizačné jednotky

- základné a miestne organizácie s právnou subjektivitou

- krajské výbory ZO OZ a MO s oprávnením konať a vystupovať vo svojom mene v rozsahu delegovanej právomoci

Článok 3

Poslanie, ciele a úlohy OZ PP

Poslaním OZ PP je obhajovať a presadzovať oprávnené požiadavky svojich členov, obhajovať a presadzovať ich zamestnanecké, mzdové, pracovné, sociálne, kultúrne, profesné záujmy a potreby a základné demokratické práva.

V súlade so svojím poslaním a postavením uskutočňuje samostatnú odborovú politiku voči zamestnávateľom (právnickým a fyzickým osobám), štátnym orgánom, občianskym združeniam a iniciatívam v súlade s potrebami a záujmami svojich členov. K poslaniu, cieľom a úlohám OZ PP patrí najmä:

1. Združovať zamestnancov všetkých profesií v odvetví poľnohospodárstva a príbuzných nadväzujúcich odvetví.

2. Uzatvárať kolektívne zmluvy na dosiahnutie priaznivejších mzdových, pracovných a sociálnych podmienok pre svojich členov.

3. Kontrolovať dodržiavanie všeobecne záväzných právnych noriem, zamestnaneckého a sociálneho zákonodarstva, návrhy smerujúce k naplneniu záujmov a potrieb členov a cieľov OZ PP.                                                                                                                       

4. Vyžadovať a kontrolovať zlepšovanie pracovných, sociálnych a hygienických podmienok členov, zdravotnej starostlivosti, zvyšovanie úrovne bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

5. Požadovať realizáciu aktívnej politiky zamestnanosti, tak aby predchádzala negatívnym dôsledkom štrukturálnych zmien dopadajúcich na zamestnancov, požadovať uskutočnenie rekvalifikácie, vytváranie nových pracovných príležitostí a vhodných pracovných miest pre občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou.

6. Požadovať a presadzovať v súlade s rastom životných nákladov pravidelnú valorizáciu príjmov, hmotného zabezpečenia v nezamestnanosti, dôchodkov a sociálnych podpôr.

7. V snahe zvyšovať starostlivosť o členov a ich rodiny, ktorí sa nie z vlastnej viny dostali do sociálnych alebo existenčných problémov či tiesne, požadovať vytvorenie potrebnej sociálnej siete.

8. Obhajovať bezplatne členov v pracovno-právnych, mzdových sporoch a sporoch vyplývajúcich z neplnenia záväzkov z KZ.

9. Poskytovať členom poradenskú službu v právnych a ekonomických otázkach v súvislosti so zamestnaním.

10. Zabezpečovať informovanosť členov o aktivitách a činnosti OZ PP, vydávať zväzovú tlač, propagovať svoju činnosť a výsledky, zabezpečovať a organizovať odbornú prípravu členov a funkcionárov zväzu.

11. Spolupracovať a vzájomne koordinovať úlohy pri presadzovaní agrárnej politiky voči vláde, parlamentu a pod.

12. Rozvíjať spoluprácu k prehlbovaniu a upevňovaniu medzinárodnej solidarity pracujúcich, presadzovať ratifikáciu medzinárodných zmlúv a dohovorov, sledovať a vyžadovať ich dodržiavanie, využívať skúsenosti z činnosti odborových organizácií v zahraničí.

13. Byť kolektívnym členom a podieľať sa na činnosti odborových centrál v SR alebo medzinárodných, ktorých poslanie a ciele nie sú v rozpore so Stanovami a Programom OZ PP.

Časť III.

ČLENSTVO V ZÁKLADNEJ ORGANIZÁCII, PRÁVA A POVINNOSTI ČLENOV

Článok 4

Vznik a zánik členstva

1. Členom ZO  (MO ) môže byť:

a) zamestnanec, ktorý je na území Slovenskej republiky v pracovno-právnom alebo obdobnom vzťahu k zamestnávateľovi bez ohľadu na charakter podnikateľskej činnosti, ktorý sa stotožňuje s programom a Stanovami OZ PP a chce sa podieľať na ich realizácii

b) žiak alebo študent školy so zameraním na odvetvie pôdohospodárstva a združených stredných škôl ak sa stotožňuje s programom a Stanovami OZ PP a chce sa podieľať na ich realizácii (po dovŕšení 15. rokov veku)

c) každý dôchodca, či nezamestnaný, ktorý sa stotožňuje s programom a Stanovami OZ PP a chce sa podieľať na ich realizácii.                                                                                                                                

2. Členstvo vzniká prijatím za člena príslušným odborovým orgánom (členskou schôdzou, konferenciou, výborom ZO a pod.) na základe písomnej žiadosti. Dokladom o členstve je členský preukaz a uznesenie z členskej schôdze.

    Členstvo sa započítava odo dňa podania prihlášky. Predchádzajúce členstvo sa započítava v prípadoch prerušenia členstva v ZO z dôvodov štúdia, materstva, starostlivosti o deti alebo ich rodinných príslušníkov.  Členstvo sa započítava aj pri prechode z inej odborovej základnej organizácie, resp. iného odborového zväzu. Člen nemôže byť súčasne členom inej ZO.

3. Člen si zachováva právo zostať členom odborovej organizácie aj v tom prípade, ak ukončil pracovný pomer zo zdravotných dôvodov, z dôvodu starostlivosti o dieťa, prípadne o iného člena rodiny, odchodu do invalidného alebo starobného dôchodku. Možnosť zostať členom základnej

    odborovej organizácie je daná aj v prípade ukončenia pracovného pomeru a to počas celej doby nezamestnanosti člena.

4. Zánik členstva:

a) vystúpením

b) úmrtím

c) neplatením členských príspevkov v určenej výške za tri mesiace (za sebou nasledujúce), ak bol člen na túto skutočnosť preukázateľne upozornený základnou odborovou organizáciou

d) pre zvlášť závažné porušenie Stanov  OZ PP

O vylúčení člena zo základnej odborovej organizácie rozhoduje členská schôdza (konferencia), na ktorú musí byť dotknutý riadne pozvaný s právom obhajovať sa. Proti rozhodnutiu členskej schôdze (konferencie) o vylúčení má člen právo odvolať sa na vyšší zväzový orgán do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia členskej schôdze (konferencie). Dňom zániku členstva zanikajú všetky práva a povinnosti člena. Vylúčený člen základnej odborovej organizácie môže po odstránení príčin svojho vylúčenia požiadať znovu o prijatie za člena odborovej organizácie opätovným podaním prihlášky, pričom sa mu v prípade prijatia predchádzajúce členstvo započítava.

Článok 5

Práva a povinnosti členov

Každý člen základnej odborovej organizácie má rovnaké práva a povinnosti.

1. Člen má právo :

- aktívne sa podieľať na práci v ZO

- informovať sa a byť informovaný

- slobodne a demokraticky vyjadrovať svoje názory

- voliť a byť volený do orgánov v ZO a OZ PP za podmienky, že nevykonáva funkciu štatutárneho predstaviteľa zamestnávateľa

- na obhajobu a ochranu pracovných, mzdových a sociálnych práv, vrátane práva na štrajk pri rešpektovaní príslušných všeobecne platných právnych predpisov a predpisov OZ PP

- na pomoc pri uplatňovaní práva na prácu v súlade so zákonom o zamestnanosti                                                                                                                             

- na bezplatnú právnu radu a ochranu nárokov vzniknutých z pracovno-právnych vzťahov, najmä v oblasti pracovného práva, odmeňovania, sociálneho zabezpečenia, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

- na ochranu pri výkone funkcie v odboroch i po skončení funkčného obdobia v súlade so Zákonníkom práce a jeho novelami, prípadne kódexom práce

- zúčastňovať sa na tvorbe a uskutočňovaní politiky odborovej organizácie, odborového zväzu, jeho programu, uznesení a právnych predpisov

- vzniesť kritiku na odborového funkcionára a ktorýkoľvek odborový orgán, obracať sa so svojimi námetmi, pripomienkami, otázkami a odvolaniami na ZO alebo orgány OZ PP a vyžadovať ich riešenie, prípadne požiadať o stanovisko príslušnú RK

- navrhovať kandidátov do funkcií ZO a orgánov OZ PP, prípadne požadovať ich odvolanie

- osobne sa zúčastňovať rokovania v tých prípadoch, keď odborový orgán rozhoduje o jeho činnosti, prípadne rokuje o jeho pracovno-právnych vzťahoch a nárokoch.

Odborový orgán je povinný k tomuto rokovaniu člena prizvať a nemôže rozhodnúť bez jeho účasti (s výnimkou prípadov, ak člen súhlasil, aby sa rokovalo v jeho neprítomnosti alebo buď sa z vážnych dôvodov na rokovanie nedostavil).

- využívať ďalšie práva a výhody, ktoré pre svojich členov a rodinných príslušníkov poskytujú základné odborové organizácie a orgány OZ PP, napríklad liečebná starostlivosť, rekreácia detí, dospelých, hmotné a finančné podpory pri narodení dieťaťa,  v nemocnici, pri úmrtí, v sociálnych a podobných prípadoch.

2. Člen je povinný najmä:

- dodržiavať Stanovy odborového zväzu

- podieľať sa na práci základnej odborovej organizácie, obhajovať, presadzovať a uskutočňovať program a ciele odborového zväzu

- platiť členský príspevok v stanovenej výške

- dôchodcovia, študenti, ženy na materskej dovolenke a pod. platia členský príspevok  0,66 € mesačne

- rešpektovať zásady demokracie a odborárskej solidarity

- starať sa o majetok odborovej organizácie a OZ PP, ktorý mu je zverený

- rešpektovať uznesenia príslušného odborového orgánu

Časť IV.

ČLENSTVO  ODBOROVEJ ORGANIZÁCII V OZ PP

Článok 6

Vznik a zánik členstva v OZ PP

1. Členom OZ PP na Slovensku sa môže stať základná odborová organizácia (MO), ktorá spĺňa podmienky Stanov a na základe rozhodnutia svojej členskej schôdze požiada Predsedníctvo RV OZ PP o prijatie do OZ PP.

2. Členstvo v OZ PP zaniká:

- na základe rozhodnutia členskej schôdze ZO a MO

- vylúčením na základe rozhodnutia Predsedníctva RV OZ PP v dôsledku porušenia Stanov OZ PP vrátane neplatenia inkasa členských príspevkov na OZ schválených zjazdom OZ PP po dobu šiestich za sebou nasledujúcich mesiacov po predchádzajúcom rokovaní zástupcov OZ PP v ZO a MO. V prípade nesúhlasu ZO a MO s rozhodnutím P-RV OZ PP o vylúčení môže ZO a MO podať odvolanie na RV OZ PP, ktorý definitívne rozhodne o ZO a MO.                                                                                                                                 

Časť V.

ZÁSADY VÝSTAVBY A PRINCÍPY ČINNOSTI ODBOROVÉHO ZVÄZU

Článok 7

1. Odborový zväz je budovaný na demokratických princípoch.

2. Základné princípy výstavby orgánov odborového zväzu a ich činnosti:

a) programová a akčná jednota,

b) orgány odborového zväzu za svoju činnosť zodpovedajú členom,

c) uplatňovanie vnútroodborovej demokracie,

d) orgány odborového zväzu a základnej organizácie sú volené zdola nahor,

e) kolektívnosť rozhodovania,

f) kolektívnosť kontroly.

Článok 8

Základným článkom OZ PP sú ZO a MO.

Článok 9

Všetky orgány OZ PP sú volené zdola nahor podľa vlastného volebného poriadku. Kandidátom na funkciu alebo člena vyššieho orgánu OZ PP môže byť iba ten, koho zvolila jeho základná odborová organizácia.

Článok 10

Orgány OZ PP vypracúvajú a schvaľujú vlastný „rokovací poriadok“, ktorý vymedzuje práva a povinnosti jednotlivých orgánov a funkcionárov a zabezpečuje na rokovaniach uplatňovanie zásad vnútroodborovej demokracie.

Článok 11

Orgány OZ PP pracujú v súlade so záujmami, potrebami a požiadavkami členov OZ PP. Sú povinné pravidelne ich informovať o svojej činnosti.

Článok 12

Orgány OZ PP (na príslušných úrovniach) sú povinné zvolávať zasadnutia svojich výborov, zabezpečovať konanie členských schôdzí (konferencií), prerokovávať a vybavovať podnety a sťažnosti, riešiť návrhy členskej základne.

Článok 13

Orgány OZ PP rokujú o všetkých otázkach odborovej práce v súlade so stanovami, programom OZ PP a všeobecne záväznými právnymi predpismi.                                                                                                                                 

  Rozhodnutia orgánov sa prijímajú za prítomnosti nadpolovičnej väčšiny členov alebo delegátov nadpolovičnou väčšinou hlasov, ak nie je ďalej uvedené inak. Menšina má právo požadovať vecné zdôvodnenie stanoviska väčšiny a zároveň má právo, aby jej stanovisko bolo zaprotokolované, prípadne i uverejnené.

Článok 14

Orgány OZ PP sú povinné prizvať na rokovanie člena, ak rokujú a rozhodujú

o jeho osobe.

Článok 15

Uznesenia vyšších orgánov OZ PP sú záväzné pre nižšie orgány OZ PP. Vyššie orgány majú právo kontroly dodržiavania svojich uznesení. Tieto sú povinné prijaté uznesenia včas doručiť, vysvetliť a zdôvodniť.

Článok 16

Povinnosťou vyššieho odborového orgánu je prerokovať príslušné uznesenia, podnety a sťažnosti od (ZO a MO) a ktoréhokoľvek člena OZ.

Článok 17

Mimoriadne  voľby orgánov OZ PP sa musia uskutočniť v priebehu volebného obdobia ak o to požiada jedna tretina členskej základne OZ, alebo jedna tretina ZO, MO.

Článok 18

Členstvo v orgánoch OZ PP končí:

a) uplynutím volebného obdobia

b) odstúpením člena z funkcie

c) odvolaním člena

d) úmrtím

e) zánikom ZO, v ktorej bol člen organizovaný

f) stratou stáleho mandátu predsedu ZO

Článok 19

Na zabezpečenie činnosti OZ PP je ustanovený výkonný aparát OZ PP na základe požadovaných kvalifikačných kritérií, vzdelania, odbornej praxe a členstva v OZ PP.

                                                                                               

Časť VI.

ŠTRUKTÚRA A ORGÁNY ODBOROVÉHO ZVÄZU

PRACOVNÍKOV POĽNOHOSPODÁRSTVA NA SLOVENSKU

Článok 20

1. Štruktúru tvoria:

a) základné organizácie (ZO) a miestne organizácie (MO)

b) odborné sekcie

2. Orgány sú tvorené na úrovni:

a) ZO, MO:  -  DV, ZV, RK, členská schôdza (konferencia)

b) kraja:  – krajský výbor, predsedníctvo krajského výboru

c) celoštátnej:  – zjazd, RV OZ PP, P-RV OZ PP, RK,

Článok 21

Základné organizácie a miestne organizácie, vznik, práva a povinnosti

            Základné organizácie  a miestne organizácie majú právnu subjektivitu a sú v súlade s § 6 odst. 2 písm. c zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov organizačnými jednotkami odborového zväzu, majú spôsobilosť konať vlastným menom a nadobúdať vlastným menom práva a povinnosti. Vznikajú na základe dobrovoľného združenia najmenej 5 členov, po schválení ich vzniku v zmysle Stanov OZ PP. ZO a MO koná vo svojom mene a v rozsahu základných organizácií v zmysle Stanov OZ PP. Základná organizácia , Miestna organizácia preukazuje svoju právnu subjektivitu „registračným listom ZO OZ PP“.

            Registračný list vydáva OZ PP a obsahuje:

- názov ZO, MO, adresu ZO, IČO ZO, dátum vzniku ZO, meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu osoby oprávnenej konať v mene ZO. Do registračného listu ZO, MO sa zaznamenávajú bez zbytočného podkladu zmeny údajov o ZO , MO po ich schválení v P- RV OZ PP. Základná organizácia, Miestna organizácia sa riadi uzneseniami svojich orgánov, Stanovami OZ PP, vnútro zväzovými predpismi a uzneseniami orgánov OZ PP.

            Základná organizácia, MO používa vlastnú pečiatku s organizačným číslom prideleným OZ PP a identifikačným číslo prideleným Štatistickým úradom.

              Názov základnej organizácie je: Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov poľnohospodárstva na Slovensku pri (názov zamestnávateľskej organizácie).

  Názov miestnej organizácie je : Miestna organizácia Odborového zväzu pracovníkov poľnohospodárstva na Slovensku (sídlo).

              Najvyšším orgánom ZO a MO je členská schôdza, resp. konferencia, ktorá:

- volí, kontroluje a odvoláva svoje orgány a funkcionárov

- rozhoduje o vnútornej, organizačnej výstavbe

- schvaľuje zásady hospodárenia, rozpočet a kontroluje jeho čerpanie

- prerokúva a schvaľuje návrh kolektívnej zmluvy a kontroluje jej plnenie

            Členská schôdza si volí v súlade s vlastným volebným a rokovacím poriadkom:

- členov závodného výboru (výboru MO)

- členov revíznej komisie (revízora)

- predsedu ako štatutárneho orgánu ZO a MO a vybavuje ho trvalým mandátom na krajskú konferenciu

- závodný výbor ZO zabezpečuje plnenie úloh medzi členskými schôdzami (konferenciami) a prijatých uznesení členskej schôdze a vyšších odborových orgánov

- na základe písomného požiadania, Závodný výbor ZO môže požiadať OZ PP na Slovensku na zastupovanie ZO  pri kolektívnom vyjednávaní podnikovej kolektívnej zmluvy

Revízna komisia pri ZO a MO je kontrolným orgánom

Na koordináciu a zjednotenie odborárskej činnosti v rámci jednej zamestnávateľskej organizácie, v ktorej pôsobí viac základných organizácií sa môže vytvoriť Rada predsedov ZO s vymedzenými právomocami obsiahnutými v rokovacom poriadku Rady predsedov ZO.

Základná organizácia koná vo svojom mene na vlastnú zodpovednosť. Zodpovedá za svoju ekonomickú činnosť a záväzky vyplývajúce z jej činnosti.

            Základná organizácia nezodpovedá za záväzky odborového zväzu. Odborový zväz nezodpovedá za záväzky odborovej organizácie

Článok 22

Krajský výbor ZO, MO

Krajský výbor tvoria základné a miestne organizácie v príslušnom kraji, ktoré sú riadnymi členmi OZ PP na Slovensku.

             Najvyšším orgánom krajského výboru je krajská konferencia. V súlade s volebným a rokovacím poriadkom OZ PP na základe pomerného zastúpenia ZO, MO volí:

             a) -  predsedníctvo krajského výboru

                 -  predsedu krajského výboru

                 -  kandidáta revíznej komisie OZ PP

b) vybavuje členov krajského výboru OZ PP trvalým mandátom na zjazd OZ PP

Článok 23

Odborné sekcie Odborového zväzu pracovníkov poľnohospodárstva

              Odborné sekcie tvoria ZO a MO na báze výrobného charakteru. Delia sa na:

a) výrobné (poľnohospodárska výroba, služby)

b) nevýrobné ( školstvo ,veda , výskum , štátna a verejná služba )

                                                                                      Článok 24

Republikové orgány Odborového zväzu pracovníkov poľnohospodárstva

1. Zjazd odborového zväzu je najvyšším orgánom Odborového zväzu pracovníkov poľnohospodárstva na Slovensku. Zvoláva ho RV OZ PP raz za 5 rokov. Delegátov zjazdu tvoria členovia krajských výborov OZ PP podľa stanoveného kľúča a doterajší štatutárny zástupca OZ PP (predseda). Mimoriadny zjazd môže zvolať RV OZ PP ak o to požiada minimálne 1/3 ZO s počtom viac ako 50 % členskej základne OZPP.                                                                                                                                          

Zjazd schvaľuje nasledovné dokumenty:

- rokovací poriadok

- volebný poriadok

- správu o činnosti a hospodárení OZ PP

- správu revíznej komisie

-program OZPP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   - stanovy OZ PP          

- hospodársko-finančný poriadok              

Zjazd volí a odvoláva:

- predsedu OZ PP

- revíznu komisiu OZ PP

Zjazd potvrdzuje:

- Republikový výbor OZ PP

- Predsedníctvo Republikového výboru OZ PP

- Revíznu komisiu OZ PP

- Predsedu revíznej komisie OZ PP

2. RV OZ PP je najvyšším orgánom OZ PP medzi zjazdmi. RV OZ PP tvoria členovia predsedníctiev krajských výborov a predseda OZ PP. Zvoláva ho Predsedníctvo RV OZ PP najmenej dvakrát za rok. RV OZ PP je uznášaniaschopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Uznesenie je prijaté, ak zaňho  hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov.

RV OZ PP:

- schvaľuje zvolanie riadneho a mimoriadneho zjazdu

  - volí a odvoláva predsedu OZ PP

     - realizuje uznesenia zjazdu a kontroluje ich plnenie

     - prerokúva a schvaľuje správy o činnosti OZ PP a revíznej komisie OZ PP

     - potvrdzuje členov RK OZ PP a predsedu RK OZ PP v období medzi zjazdmi

     - potvrdzuje nových členov do P-RV OZ PP a RV OZ PP

      - prerokúva a schvaľuje hospodárenie OZ PP a zverejňuje členskej základni výsledky hospodárenia

      - v odôvodnených prípadoch (personálne zmeny štatutárnych predstaviteľov OZ PP, zlúčením OZ PP a pod.) je potrebný súhlas minimálne 1/3 ZO OZ PP s počtom viac ako 50 % členskej základne

3. Predsedníctvo Republikového výboru OZ PP je výkonným orgánom OZ PP. Tvoria ho predsedovia krajských výborov a predseda OZ PP.

Predsedníctvo Republikového výboru OZ PP:

- realizuje uznesenia zjazdu a RV OZ PP, zároveň kontroluje ich plnenie

- organizuje a koordinuje činnosť OZ PP v období medzi zasadnutiami RV OZ PP

- prerokováva návrhy ZO OZ a krajských výborov ZO

- zvoláva zasadnutia RV OZ PP

- zodpovedá za prípravu materiálov predkladaných na rokovanie RV OZ PP

- schvaľuje organizačnú a funkčnú štruktúru aparátu OZ PP

- organizuje a metodicky riadi vzdelávanie funkcionárov a členov

- schvaľuje prijatie základných organizácií za členov OZ PP a zabezpečuje ich   registráciu

- schvaľuje zánik, vylúčenie základných organizácií z OZ PP

- zastupuje OZ PP navonok voči príslušným orgánom štátnej správy a zamestnávateľov

- za svoju činnosť zodpovedá RV OZ PP a zjazdu OZ PP

- schvaľuje zástupcov zväzu do orgánov KOZ SR, JMF SR, verejno-právnych inštitúcií a ďalších orgánov vrátane medzinárodných odborových združení

- hospodári s finančnými prostriedkami podľa schváleného rozpočtu, hodnotí jeho čerpanie, presun finančných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu podľa potreby a predkladá správu Republikovému výboru

- spravuje majetok OZ P                                                  

- predkladá návrhy RV OZ PP : na prevod -prechod hmotného investičného majetku ZO včítane dohôd o urovnaní medzi ZO a OZ PP na predaj – prevod HIM  a NIM OZ PP                                                                                                       

- schvaľuje poriadok právnej pomoci OZ PP

- schádza sa podľa potreby najmenej 6 x ročne

- koordinuje postup v kolektívnom vyjednávaní a hodnotí jeho výsledky

- je uznášaniaschopné, ak je na zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov predsedníctva

- vykonáva výklad k Stanovám OZ PP

- mimoriadne zasadnutie P-RV OZ PP môže byť zvolané na návrh:

a) 1/3 členov Predsedníctva RV OZ PP

b) predsedu OZ PP

c) predsedu revíznej komisie

- uznesenia predsedníctva sa protokolárne evidujú. Protokoly podpisujú dvaja overovatelia

 

4. Predseda odborového zväzu

- predsedu OZ PP volí zjazd OZ PP, pracovný pomer s OZ  PP sa zakladá pracovnou zmluvou

- výkon funkcie predsedu OZ PP je nezlučiteľný s podnikaním

- je najvyšším voleným funkcionárom OZ PP

- je štatutárny zástupca OZ PP vo vnútri zväzu a navonok

- zodpovedá za výsledky v OZ PP

- v mene OZ PP podpisuje kolektívne zmluvy vyššieho stupňa a uzatvára kolektívnu  zmluvu sekretariátu OZ PP

- má právo rozhodovať vo veciach vyplývajúcich z vnútrozväzových predpisov

- zodpovedá za zahraničné aktivity OZ PP, vrátane pôsobenia v medzinárodných odborových združeniach, kde môže preniesť svoje oprávnenia aj na iných funkcionárov OZ PP

- za svoju činnosť zodpovedá zjazdu a medzi zjazdmi RV OZ PP

- v prípade jeho neprítomnosti ho zastupuje Predsedníctvom RV OZ PP poverený zástupca v rozsahu delegovaných úloh

- riadi zamestnancov OZ PP a vystupuje voči nim vo funkcii zamestnávateľa

5. Revízna komisia OZ PP

- je najvyšším kontrolným orgánom OZ PP v období medzi zjazdmi. Je tvorená z volených zástupcov krajských výborov

    - výkon člena RK je nezlúčiteľná s členstvom v RV OZ PP a P-RV OZ PP

- volí predsedu RK pri OZ PP (zo svojho radu)

- plní nasledovné úlohy:

a) kontroluje stav hospodárenia v OZ PP

b) hodnotí tvorbu a čerpanie rozpočtu OZ PP minimálne 2 x ročne

c) kontroluje spôsob likvidácie finančných prostriedkov a majetku pri zániku ZO

d) posudzuje účelnosť vynakladania finančných prostriedkov OZ PP

e) kontroluje správnosť odvodu členských príspevkov v základných organizáciách voči OZ PP

f) poskytuje metodickú pomoc ZO OZ, výklad prijatých smerníc, zásad a pokynov                                                                                                                             

g) kontroluje riešenie pripomienok, námetov, sťažností a podnetov, ktoré požadujú riešiť členské ZO alebo MO i jednotliví členovia

h) revízna komisia zasadá podľa potreby najmenej 3 x ročne                                                                                                                                                                                     

i)  predkladá zjazdu správu o svojej činnosti a stanovisko k hospodáreniu OZ PP, v období medzi zjazdmi RV OZ PP a P-RV OZ PP

j) RK za svoju činnosť zodpovedá zjazdu a RV OZ PP

Článok 25

Volebné obdobie všetkých orgánov v rámci OZ PP je päť rokov

Článok 26

Každý orgán OZ PP je povinný viesť zápisnice a uchovať dokumentáciu vzťahujúcu sa na jeho činnosť v zmysle registratúrneho poriadku OZ PP.

 

Článok 27

Výkonný aparát OZ PP

 

Ustanovuje sa na základe uznesenia P-RV OZ PP. Určenie obsahovej náplne činnosti, právomoci a kompetencií je riešené v organizačnom poriadku OZ PP, ktorý schvaľuje Predsedníctvo RV OZ PP.

 

Časť VII.

ZÁSADY ROKOVANIA

Článok 28

OZ PP, jeho orgány a organizácie rozvíjajú svoju činnosť na zásadách vnútroodborovej demokracie. Bližšie podmienky o rokovaní a rozhodovaní stanovuje rokovací poriadok. To znamená:

- právo každého člena sa úplne slobodne vyjadrovať k riešeniu úloh a predkladať stanoviská

- na úrovni vyššieho odborového orgánu povinnosť najneskôr do 30 kalendárnych dní odpovedať na pripomienky a stanoviská a oznámiť postup a spôsob riešenia

- prijímať uznesenia po kolektívnom posúdení, demokratickej diskusii a výmene názorov

- pravidelne kontrolovať plnenie uznesení, spresňovať alebo zrušiť tie, ktoré už nezodpovedajú potrebám a situácii

- možnosť slobody kritiky ktoréhokoľvek člena, funkcionára od základnej organizácie po najvyšší orgán OZ PP

- samostatnosť ZO a MO a ďalších orgánov OZ PP pri riešení vlastných úloh v súlade so stanovami a programom

- zabezpečiť objektívnu a pohotovú informovanosť členov o práci odborových orgánov a ich predstaviteľov.                                                                                                                                    

Časť VIII.

ZÁSADY ROZHODOVANIA

Článok 29

Orgány OZ PP sú uznášania schopné ak je na rozhodovaní prítomná nadpolovičná väčšina členov. Konkretizáciu stanovia rokovacie poriadky týchto orgánov.

Uznesenie zjazdu OZ PP a celozväzových orgánov je záväzné pre všetky nižšie organizácie.

Pri zmene Stanov je potrebné rozhodnutie prijaté 2/3 väčšinou.

 

Časť IX.

HMOTNÉ A FINANČNÉ ZABEZPEČENIE ČINNOSTI OZ PP

Článok 30

Zdroje, výška a rozdelenie finančných prostriedkov

Základnými zdrojmi hmotného a finančného zabezpečenia činnosti OZ PP sú príspevky členov ZO a MO, úroky finančných vkladov, aktíva získané vlastnou hospodárskou činnosťou, majetkový podiel v JMF - odborových zväzov, dary a prostriedky poskytnuté OZ PP inými právnymi subjektami (vrátane zahraničia), ako iné možné zdroje (úhrady, predaje, dotácie a pod.). Výšku členských príspevkov členov v pracovnom pomere, ako aj neproduktívnych členov bližšie stanovuje Hospodársko-finančný poriadok OZ PP, prípadne Hospodársko-finančný poriadok ZO– MO.

                                                                                         

Článok 31

Hmotný majetok

Základné organizácie, ktoré majú v správcovstve, vlastníctve, hmotný majetok (rekreačné zariadenia, detské tábory, kluby, pozemky.....), nadobudnutý formou združenia finančných prostriedkov - nemôžu bez súhlasu zjazdu OZ PP, resp. RV OZ PP vykonať prevod, prechod, predaj na inú právnickú alebo fyzickú osobu.

Republikový výbor OZ PP rozhoduje o nakladaní s hmotným majetkom OZ PP vrátane  výnosu z odpredaného majetku v ZO OZ PP, na ktorom mali svoj podiel vyššie odborové orgány.

V prípade zániku ZO OZ PP, ktorá obhospodaruje, resp. má vo vlastníctve majetok OZ PP určí likvidátora uvedenej ZO Predsedníctvo OZ PP na Slovensku.

ZO a MO sú povinné postupovať v zmysle tohoto článku.

                                                                                                                           

Časť X.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

a) Stanovy OZ PP nadobúdajú platnosť dňom schválenia zjazdom

b) zmeny Stanov a hospodársko-finančného poriadku medzi zjazdmi môže vykonať RV OZ PP, ale len v tých častiach, ktoré nie sú vyhradené v kompetenciách zjazdu OZ PP

c) výklad k Stanovám je oprávnené vykonávať Predsedníctvo RV OZ PP

d) zánik alebo rozdelenie OZ PP môže vykonať len zjazd OZ PP, ktorý zároveň rozhoduje o majetku OZ PP

e) o zlúčení (fúzii odborových zväzov) môže rozhodnúť RV OZ PP rozhodnutím prijatým  2/3 väčšinou.

 

 Tatranské Matiare, november 2008

 

 

Späť