Medzinárodná činnosť

 

Vyhodnotenie medzinárodnej činnosti OZPP  za rok 2017

               V roku 2017 Odborový zväz pracovníkov poľnohospodárstva na Slovensku si plnil svoje záväzky z členstva v Európskych štruktúrach a z plánu úloh medzinárodnej činnosti.

Z aktivít zväzu je to predovšetkým naše priame členstvo vo výbore EFFAT pre Sektoriálny sociálny dialóg v Európskom poľnohospodárstve  /ďalej len SSD - Agri / v ktorom sú zastúpení aj sociálni partneri a to Európska komisia pre poľnohospodárstvo a Únia  zamestnávateľov v európskom poľnohospodárstve GEOPA-COPA.

          V roku 2017 sa OZ PP na Slovensku zúčastnil nasledovaných aktivít:

1. Sektoriálny sociálny dialóg v Európskom poľnohospodárstve SSD - Agri 2017                                                                                          

Termín konania                                 Miesto konania                        Účastníci_______

 13.2. 2017                                        Brusel                                 Dušan Urban

 12.5. 2017                                        Brusel                                 Dušan Urban

Program zasadnutí: Nelegálna práca jej definícia, systém sankcií, vysielanie pracovníkov a legislatíva, politický utečenci a ich začleňovanie do pracovného procesu v poľnohospodárstve, štatistika zamestnanosti v poľnohospodárstve a jej zlepšenie / projekt EK,GEOPA a EFFAT /, zlepšovanie uvedomenia pracovníkov a o svojich právach, choroby z povolania a prevencia, zdokonaľovania bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci v rámci projektu „ Stratégia Európy 2020 „ projekt na sociálne zabezpečenie, digitalizácia v poľnohospodárskom sektore.

2. Regionálna konferencia členských krajín EFFAT a prístupových krajín, stredná, východná a južná Európa:

Termín konania: 19.4.2017

Miesto konania: Sofia -Bulharsko

Účastníci: František Baláž, Dušan Urban

Projekt k zdokonaľovaniu štatistiky zamestnanosti v poľnohospodárstve EÚ, správy k situácii v jednotlivých krajinách v regióne strednej, východnej a južnej Európe

3. Európska konferencia k štatistike zamestnanosti v poľnohospodárstve EÚ a Generálne zhromaždenie poľnohospodárskeho sektora EFFAT:

Termín konania: 25.10 -26.10.2017

Miesto konania: Bruggy

Účastníci: František Baláž, Dušan Urban

Vývoj zamestnanosti v poľnohospodárstve v jednotlivých krajinách EÚ, správa o činnosti EFFAT za rok 2017 , referoval A. Spahn agrárny tajomník EFFAT, ťažiskové body práce na rok 2018, digitalizácia agrárneho sektora, vzdelávanie, príprava k povolaniam, otázka BOZP, rozvoj regiónov.                                                   

4.Európska konferencia k bezpečnosti práce s poľnohospodárkou technikou vektore pôdohospodárstva

Termín konania: 14.12 -15.12.2017

Miesto konania: Praha

Účastníci: František Baláž, Dušan Urban

Úloha, vývoj a štandartizácia poľnohospodárskej techniky a jej budúcnosť, normy pre prácu s technikou, úlohy zamestnancov a odborov, BOZP pre prácu s emisiami, skúsenosti z členských krajín

5. Spolupráca s partnerskými odborovými zväzmi

Termín konania: 9.5.2017

Pracovné stretnutie delegácie Rakúskej komory pracovníkov v poľnohospodárstve a lesníctve LAK Viedeň. Účelom stretnutia bola výmena skúsenosti LAK a OZ PP v oblasti sociálnej, BOZP, mzdovej z titulu toho ,že LAK eviduje aj niekoľko zamestnancov zo Slovenska

Miesto konania: Bratislava

Účastníci: František Baláž, Dušan Urban, Juraj Blaško

 

6. Medzinárodná konferencia ASO a OSZ a Vž „Uplatňovanie digitalizácie práce na zamestnanosť “, kolektívne vyjednávanie a sociálne zabezpečenie zamestnancov

Termín konania: 15.11.2017

Miesto konania: Praha 

Účastník: Dušan Urban

 

 

Vyhodnotenie medzinárodnej činnosti OZ PP na Slovensku za rok 2016

               Okrem toho, že  Odborový zväz pracovníkov poľnohospodárstva na Slovensku je riadnym členom európskych odborových, sociálnych a profesných štruktúr i naďalej dominuje naše členstvo v Európskej federácii pre poľnohospodárstvo, potravinárstvo, turizmus a obchod. Naďalej však spolupracujeme i so sociálnymi partnermi EFFAT najmä:

- s Európskou komisiou pre poľnohospodárstvo

- s Európskym zväzom zamestnávateľov v poľnohospodárstve GEOPA-COPA

- s Hospodárskym a sociálnym výborom EÚ (ECOSOC)

- s Európskym odborovým zväzom (EGB)

- v rámci cezhraničnej spolupráce s partnerskými odborovými zväzmi (V-4)

            Nakoľko II. polrok 2016 bola Slovenská republika predsedajúcim členom Rady Európy, očakávame zvýšenú aktivitu i v rámci nášho zväzu.

            V roku 2016 sa OZ PP na Slovensku zúčastnil nasledovaných aktivít:

1. Sektoriálny sociálny dialóg v Európskom poľnohospodárstve SSD -  Agri 2016:                                                                                                              

Program zasadnutí: Spoločná poľnohospodárska politika EÚ, zamestnanosť,  pracovný čas, tarifné vyjednávanie, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci so zameraním na prácu s poľnohospodárskou technikou, choroby z povolania, vzdelávanie pracovníkov k povolaniam. Politický utečenci a azylová politika, možnosti zamestnávania utečencov v európskom poľnohospodárstve.

2. Európska konferencia k projektu sociálnych partnerov EFFAT, GEOPA a EK: „ Prínos sociálnych partnerov v poľnohospodárstve Európy k zlepšeniu štatistiky zamestnanosti“ a Generálne zhromaždenie poľnohospodárskeho sektora EFFAT:

Odborový zväz pracovníkov poľnohospodárstva na Slovensku sa práce na projekte zúčastnil podrobným spracovaním štatistiky zamestnanosti v poľnohospodárstve Slovenskej republiky a jej prezentáciou na konferencii.

3. Spolupráca s partnerskými odborovými zväzmi krajín V-4:

Finálna konferencia EFFAT, sekcia potravinárstva a nápojová, Odborového zväzu potravinárstva, Bratislava. Podpora nových talentov, riadenie starnúcej pracovnej sily vzdelávanie mládeže k povolaniam v potravinárstve.

4.Medzinárodná konferencia ASO a OSZaVž  Praha „Uplatňovanie ťažko zamestnávateľných osôb na trhu práce v Českej republike“

          V I. polroku 2016 sa OZPP  zúčastňuje na práci vo výbore pre sociálny dialóg v európskom poľnohospodárstve.

Na zasadnutiach ktoré sa uskutočnili 15. februára  a 12. mája 2016 v Bruseli, boli hlavnými bodmi rokovania  správy zástupcu komisie o činnosti, ďalej  Projekty EFFAT : o zdokonaľovaní štatistiky zamestnanosti v poľnohospodárstve. Prerokovala sa  Spoločná poľnohospodárska politika s dôrazom na sociálnu politiku a sezónne práce. K týmto predloženým materiálom sa prerokovali  stanoviska  EFFAT. Veľká pozornosť sa venovala  nelegálnej práci v rámci EÚ a bezpečnosti práce v odvetví poľnohospodárstva. K predkladaným správam a materiálom OZPP aktívne vystupoval a  predkladal písomne stanoviska.

 
 

Medzinárodná činnosť OZ PP za rok 2015

 

Odborový zväz pracovníkov poľnohospodárstva na Slovensku si v roku 2015 plnil svoje záväzky vyplývajúce z nášho členstva v európskych medzinárodných štruktúrach, predovšetkým v Európskej federácii pre poľnohospodárstvo, potravinárstvo, turizmus, hotelierstvo a obchod EFFAT.

Naša činnosť sa prevažne uplatňovala v sektore poľnohospodárstva EFFAT a vo výbore Exekutívy EFFAT. Sme riadnymi členmi expertnej a pracovnej skupiny „SSD-Agri“ t.j. sektoriálny sociálny dialóg v európskom poľnohospodárstve spoločne so sociálnymi partnermi GEOPACOPA, Európska únia zamestnávateľov v poľnohospodárstve a Európskou komisiou pre poľnohospodárstvo – generálne riaditeľstvo EK pre zamestnanosť, BOZP, kolektívne vyjednávanie a rovnosť príležitostí.

V roku 2015 sa OZ PP na Slovensku aktívne zúčastňoval týchto aktivít:

Zasadnutia pracovných skupín sektoriálny sociálny dialóg v poľnohospodárstve. Konali sa 4 x a to: 12. 2. 2015,11. 5. 2015, 22. 9. 2015 a 12. 11. 2015 (plenárne zasadnutie). Programová náplň týchto zasadnutí bola nasledovná:

Spoločná poľnohospodárska politika, zamestnanosť, sezónna práca, ilegálna práca, pracovný čas, tarifné vyjednávanie, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, najmä so zameraním na prácu s poľnohospodárskou technikou, predchádzanie chorobám z povolania, vzdelávanie pracovníkov k povolaniam, správy sociálnych partnerov EK a GEO PA- COPA o ich činnosti. Na ostatnom zasadnutí 12. 11. 2015 prijatie spoločnej deklarácie k politickým utečencom zo Sýrie. „Generálne zhromaždenie poľnohospodárskeho sektora EFFAT“ sa koná raz ročne. V tomto roku sa konalo v dňoch 7. 7. – 8. 7. 2015 v Ungersheime v Alsasku (Ecomuseum). Program: Vyhodnotenie činnosti EFFAT v uplynulom roku, odpočet práce, presadzovanie Smernice Európskeho parlamentu k sezónnej práci, bezpečnosť práce, ochrana zdravia, informácia o príprave konferencie COP 21 v decembri 2015 v Paríži. Dopady embarga na export do Ruskej federácie v rámci EÚ.V rozprave predniesol zástupca OZ PP stanovisko k danej téme. Medzinárodná konferencia ASO Praha k projektu „Vplyv minimálnej mzdy na zamestnanosť a kolektívne vyjednávanie“ 25. – 26. 11. 2015 v Prahe. - minimálna mzda a zamestnanosť, Ministerstva práce a sociálnych vecí ČR, expertné štúdie VŠE Praha, štúdie Trexima Praha referát OZ PP na Slovensku o stave v Slovenskej republike.

Záver: OZ PP na Slovensku je plnoprávnym členom EFFAT, podieľa sa na práci vo všetkých významných štruktúrach Európskej centrály EFFAT.

 
 

IV.      K O N G R E S      E F F A T

(Európska federácia odborových zväzov pre odvetvie poľnohospodárstva, potravinárstva, turizmu a príbuzných odvetví)

Hodnotil, kritizoval a hľadal nové východiská

          V dňoch 21. a 22. novembra 2014 za účasti viac, ako 300 delegátov zastupujúcich 120 národných odborových zväzov z 38 európskych krajín sa uskutočnilo rokovanie IV. kongresu EFFAT vo Viedni.

          Zúčastnené odborové zväzy zastupujú viac než 2,6 mil. členov voči európskym inštitúciám. Odborový zväz  pracovníkov poľnohospodárstva na Slovensku zastupoval jeho predseda František Baláž.

          Pred začiatkom rokovania zjazdu osobitne rokovali zástupcovia OZ – novopristupujúcich krajín včítane kandidátskych krajín, ktoré sa kriticky vyjadrovali k ťažkej ekonomickej a sociálnej situácii vo svojich krajinách.

          IV. kongres hodnotil úroveň sociálneho dialógu na úrovni jednotlivých partnerov v rámci európskej komisie, včítane legislatívneho procesu, pričom v ďalšom pozjazdovom období musí nájsť účinnejšiu systémovú stratégiu voči zamestnávateľov aj voči EK, predovšetkým k novozvoleným komisárom.

          Kritika delegátov smerovala k požiadavkám dôslednej demokracie v pracovno-právnych vzťahoch a následkoch smerujúcich k zvyšovaniu miery chudoby vyplývajúcej z nezamestnanosti (26 mil. ľudí bez práce), podvodov, korupcie a pod. Kritika ďalej smerovala k bankovému systému, poistnému systému, daňovým a odvodovým systémom.

          Vystúpenia delegátov sa ďalej dožadovali a adresne žiadajú kontrolu plnenia sľubov novozvoleného predsedu Európskej komisie v súvislosti so zlepšením sociálnej situácie v rámci EÚ vo výške 300 mld. €. Uvidíme, či to boli sľuby alebo to bude realita. Odbory sa zaviazali, že budeme priebežne kontrolovať dopady „novej politiky“ EÚ a EK.

          Vážne obavy boli odprezentované v súvislosti s otvoreným obchodom USA a EÚ. Obavy sú predovšetkým so zvýšením nezamestnanosti, ktorá je už teraz neúnosná.

          Požiadavkou je zo strany odborov, aby obchodné zmluvy mali aj sociálnu dimenziu, čo by už v tomto období európske odborové centrály mali sledovať, pripraviť sa na novú situáciu z hľadiska sociálnych dopadov.

          Podporu týmto krokom dali aj zástupcovia svetovej odborovej centrály IUL v Ženeve. V priebehu kongresu rezonovala myšlienka, že zamestnanci nespôsobili krízu a daný stav, objavujú sa však prvky neoliberálneho kapitalizmu a to nás núti k väčšej zomknutosti, sile a ochrane.

V rámci centrály EFFAT boli zvolení štatutárni predstavitelia:

prezidentka            Therese Gouvelin (Švédsko)

viceprezident         Ermanno Bonaldo (Taliansko)

generálny sekretár Harald Wiedenhoffer (SRN)

sekretár pre AGR: Arnd Spahn (SRN)

zastúpenie OZ PP na Slovensku v exekutíve EFFAT Brusel je  František Baláž