Z rokovania oblastných konferencií OZ PP na Slovensku

      V mesiaci september 2018 sa uskutočnili oblastné konferencie OZ PP, ktoré sú súčasťou konania VII. zjazdu OZ PP na Slovensku. Rokovanie oblastných konferencií OZ PP prebiehalo v zmysle schváleného programu, za účasti  zvolených delegátov zo ZO a MO.

     Správy prerokované na krajských  konferenciách prednesené predsedami krajov zhodnotili  činnosť ako aj plnenie prijatých úloh od VI. zjazdu OZPP. Zamerané boli  na  otázky sociálneho dialógu, plnenia úloh vyplývajúcich z prijatých  kolektívnych zmlúv, Zákonníka práce,  legislatívnej činnosti, činnosti základných odborových organizácií, stavu členskej základne a medzinárodnej činnosti OZ PP. V rámci diskusie boli správy doplnené o poznatky z činnosti ZO OZ.

Predseda OZ PP p. Baláž vo svojom vystúpení oboznámil prítomných delegátov o činnosti ktoré OZ PP zabezpečoval v uplynulom volebnom období, spoločnej poľnohospodárskej politiky po roku 2020 a stanovisku OZ PP k tejto oblasti, aktuálnej situácii  zamestnancov v štátnej, verejnej správe a úlohách  ktoré  odborový zväz čaká po VII. zjazde OZ PP.

Súčasťou rokovaní oblastných konferencií bola hodnotiaca správa revíznej komisie pri OZ PP ktorá konštatovala, že v rámci základných odborových organizácii ako aj na úrovni OZ PP boli dodržiavané zásady hospodárenia a financovania, zároveň neboli vznesené zásadne pripomienky.

Celková účasť na oblastných konferenciách bola 86,6 % .

K návrhom základných dokumentov OZPP:  Program, Stanovy, Štruktúra OZ PP, Hospodársko - finančný poriadok,  sa delegáti otvorene vyjadrili v rozprave.

Tieto dokumenty budú ešte predmetom rokovania VII. zjazdu OZ PP, ktorý sa uskutoční  v dňoch 29. - 30. novembra 2018 v Trenčianskych Tepliciach.

 

Zaznamenali sme

Za účasti predsedov odborových zväzov p. Machyna ( OZ KOVO ) a p. Baláž ( OZ PP ) sa uskutočnilo 11. Septembra 2018 pracovné stretnutie zamerané na podporu petície, za vyhlásenie referenda adresovaného prezidentovi SR o stanovení hornej hranice veku odchodu do dôchodku na 64 rokov.

Odborári OZ PP na Slovensku naďalej vyjadrujú podporu zastropovania dôchodkového veku navrhované OZ KOVO a prispejú k naplneniu zákonom stanoveného limitu 350 000 podpisov.

Zároveň došlo k výmene informácii o príchode pracovnej sily zo zahraničia, ktorá je už aktuálna aj v podmienkach poľnohospodárskej výroby - v živočíšnej ako aj v rastlinnej výrobe ( v čítane sezónnych prác ). Našou úlohou je, aby nedošlo k zneužívaní tejto pracovnej sily.

 

                                  Rokovanie Predsedníctva RV OZ PP 

 

       23.rokovanie Predsedníctva  Republikového výboru OZ PP na Slovensku , ktoré sa uskutočnilo  21.augusta 2018

Program:   1. Otvorenie

                  2. Kontrola uznesení

                  3. Správa o čerpaní rozpočtu OZ PP za I. polrok 2018 

                  4. Správa o poľnohospodárstve a potravinárstve za rok 2017, stanovisko OZPP

                  5. Príprava  VII. zjazdu OZ PP

                  6. Rôzne

Predsedníctvo  Republikového výboru potvrdilo kontrolu uznesení z predošlého zasadnutia, zároveň schválilo priebežnú správu o čerpaní rozpočtu za I. polrok 2018. Konštatovalo, že čerpanie rozpočtu je v súlade s prijatými zásadami o hospodárení OZ PP.

      Osobitnú pozornosť venovalo „ Správe o poľnohospodárstve a potravinárstve / zelená správa / ku ktorej prijalo stanovisko a postúpilo na rokovanie HSR /tripartita /.

      Príprava VII. zjazdu OZ PP na Slovensku prebieha v rámci schváleného harmonogramu, členovia P RV OZ PP sa zhodne vyjadrili  k návrhom – dokumentom, ktoré budú v septembri prerokované na úrovni oblastných konferencii OZ PP.

     V bode rôzne členovia P RV OZ PP podali informácie zo základných odborových organizácii, predovšetkým z priebehu kolektívneho vyjednávania v oblasti miezd a mzdového vývoja, včítane štátnej a verejnej správy v rámci rezortu pôdohospodárstva.

 
 

ŽATVA 2018

Počasie vytrvalo mení poľnohospodársky kalendár. Potvrdzuje to aj začiatok tohtoročnej žatvy. Prvé klasy zrelého obilia padli na južnom Slovensku 11. júna. A od poslednej dekády júna žnú pšenicu a repku v celej Podunajskej nížine. Tohtoročná žatva sa zapíše do histórie ako jedna z najskorších.

Rýchle dozrievanie obilia spravidla neveští dobrú úrodu. Odhady Štatistického úradu SR sú však v porovnaní s vlaňajškom mierne optimistické. Náladu dvíha najdôležitejšia letná obilnina pšenica, ktorá by mala dať zhruba o 200-tisíc ton vyššiu úrodu ako vlani, keď na poliach úradovalo sucho.

Ani tohto roku nemôžu poľnohospodári hovoriť o priaznivom priebehu počasia. Predovšetkým suchý a mimoriadne horúci apríl s teplotami nad 30 stupňov a potom v rovnakej tónine pokračujúci máj sa postarali o to, že Slovensko zoberie s veľkou pravdepodobnosťou úrodu blízku priemeru posledných rokov.

Podľa informácií z odborových organizácií aj za našej účasti boli na Slovensku zabezpečované a vytvorené zo strany zamestnávateľov dobré podmienky pre bezpečný zber a tiež stravovanie služby v čítane pitného režimu.

 
 

Rokovanie predsedov základných odborových organizácii  /ZO OZ PP /

Dňa 29.mája 2018 sa konalo v Bratislave pracovné stretnutie predsedov ZO OZ PP na Slovensku / kraje Bratislava, Trnava, Trenčín /

Program rokovania bol zameraný na aktuálne pracovno - právne predpisy, prípravu krajských konferencii včítane VII. zjazdu OZ PP.

Osobitným bodom programu boli aktuálne informácie z rezortu pôdohospodárstva a rozvoja vidieku SR, predovšetkým návrh stanoviska Európskeho hospodárskeho sociálneho výboru k spoločnej poľnohospodárskej politiky po roku 2020 – 2027. Zároveň predseda OZ PP p. Baláž podal informácie o postupe a koordinácii Rady agrárnych samospráv konaných v Bratislave a v Prahe v súvislosti s návrhom SPP po roku 2020.

 

Rokovanie predsedov základných odborových organizácii pri štátnej veterinárnej a potravinovej správe Slovenskej republiky

Dňa 22.mája 2018 sa uskutočnilo v Dudinciach pracovné rokovanie predsedov základných odborových organizácii pri ŠVPS SR a RVPS. Hlavným bodom rokovania boli informácie na úrovni ekonomiky, rozpočtu ,včítane mimo rozpočtových zdrojov a predovšetkým stav v oblasti miezd a mzdového vývoja a tvorby kolektívnych zmlúv. Informáciu podal štatutárny zástupca ŠVPS SR Ing. Juraj Bučko.

Súčasťou rokovania bola informácia o „PETÍCII „ inšpektorov RVPS SR a ich rokovanie na úrovni Ministerstva pôdohospodárstva SR. Konkrétny postup a výsledky doterajších rokovaní podali pp. MVDr. Mikuláš Mižák, MVDr. Pavel Herz, MVDr. Róbert Grič.

Očakávame , že požiadavky vyplývajúce z „ PETÍCIE „budú akceptované a zohľadnené. Zo strany odborových centrál OZPP a Sloves, KOZ SR budú mať naďalej jednoznačnú podporu.

Informáciu o príprave VII. zjazdu OZ PP na Slovensku včítane aktuálnych otázok OZ PP podal predseda OZPP.

 

SPP po roku 2020

Pracovné stretnutie

V dňoch 17. a 18.mája 2018 sa uskutočnilo v Trenčianskych Tepliciach pracovné stretnutie na úrovni štatutárnych predstaviteľov odborových zväzov Českej a Slovenskej republiky ( OSPZV – ASO a OZ PP na Slovensku ).

Predmetom rokovania bola jednoznačná podpora iniciatíve  agrárnych samospráv SR a ČR pri tvorbe stanovísk a požiadaviek na národnej úrovni a na úrovni Spoločnej poľnohospodárskej a potravinárskej politiky EÚ po roku 2020.

 

SPOLOČNÁ POĽNOHOSPODÁRSKA POLITIKA PO ROKU 2020 - JEDNOZNAČNÁ PODPORA ODBOROV AGRARNÝM SAMOSPRÁVAM

Blíži sa rok 2020 a tým aj nové rozpočtové obdobie pre členské krajiny EÚ včítane Spoločnej poľnohospodárskej politiky.

Predložený „NÁVRH „spoločnej poľnohospodárskej politiky pre rok 2020 inicioval predovšetkým zástupcov poľnohospodárskych samospráv združených vo V-4 s podporou Litvy, Rumunska, Bulharska, aby boli rešpektované ich dlhoročné požiadavky zakotvené v Bratislavskej deklarácii- marec 2017 ( podpísalo ju 10 krajín EÚ ), potvrdené medzinárodnými konferenciami v Bratislave a v Prahe za účasti zástupcov EH SV, COOPA, EK,  ako aj zástupcov odborových zväzov a ich podpore včítane nášho OZ PP.

Očakávame , že aktivity agrárnych samospráv a všetkých poľnohospodárov nájdu podporu vlád a parlamentov jednotlivých členských štátov EÚ, aby SPP –EÚ nebola pre nás likvidačná.

 

Podpísaný Dodatok č.1 ku KZVS

Dňa 4.4.2018 bol podpísaný Dodatok č.1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2017– 2018 zo dňa 14.3.2017 medzi Združením zamestnávateľov technických služieb v poľnohospodárstve a lesníctve Slovakia  Nitra, zastúpeným Ing. Pavlom Števčíkom a Odborovým zväzom pracovníkov poľnohospodárstva na Slovensku Bratislava, zastúpeným Ing. Františkom Balážom, predsedom OZPP. Dodatok sa nachádza  v rubrike KZVS.

 

Rokovanie P RV OZPP a RV OZPP

 

V dňoch 21.3. - 22.3.2018 sa v Žiline uskutočnilo  21. zasadnutie Predsedníctva RV OZPP a 9. zasadnutie Republikového výboru OZPP v tomto volebnom období.

            Na rokovaní boli podané informácie o súčasnej situácii v rezorte pôdohospodárstva SR,  činnosti KOZ SR , Jednotného majetkového fondu SR , príprave KZ a KZVS pre štátnu a verejnú správu , príprave VII. zjazdu OZ PP ako aj výročným členským schôdzam a konferenciám v základných odborových organizáciach, k návrhom základných zjazdových dokumentov, Stanovám - štruktúre OZ, hospodársko - finančnému poriadku OZPP.

   Republikový výbor schválil „ Správu o čerpaní rozpočtu OZPP za rok 2017“ a zároveň schválil rozpočet na rok 2018 vrátane rozpočtu VII. zjazdu a krajských konferencií.

 

Rokovali predsedovia základných odborových organizácii

 

 V dňoch 20.  21. a 27. februára 2018 sa uskutočnili porady a vzdelávanie predsedov základných odborových organizácii OZ PP na Slovensku. Predmetom rokovania boli aktuálne pracovno právne predpisy zamerané predovšetkým na novelu zákonníka práce ( príplatky za nočnú prácu, za prácu vo sviatok, príplatky za prácu  cez víkendy aj pre zamestnancov v štátnej a verejnej službe ), zároveň boli podané informácie o 13. a 14. plate a jeho čiastočné oslobodenie od daní a odvodov.

Novela ZP ukladá zamestnávateľovi povinnosť pri zverejňovaní ponuky zamestnania uvádzať sumu základnej zložky mzdy .

Predseda OZ PP na Slovensku (p. Baláž ) informoval o aktuálnych otázkach z odvetvia pôdohospodárstva, o činnosti orgánov OZ PP, konfederácie OZ SR, jednotného majetkového fondu SR, z hospodárskej a sociálnej rady. Osobitnú pozornosť venoval zasadaniu krízového štábu Rady poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv v súvislosti so štátnym rozpočtom a výškou štátnej pomoci, ktorá smeruje k ďalšiemu úpadku rezortu o čom svedčí navyšovanie pasívneho salda zahraničného obchodu s komoditami rastlinnej a živočíšnej výroby, ktoré pri vyššej podpore štátu môžu byť  vyrobené na Slovensku a zároveň by sa zvýšila zamestnanosť v agrosektore a vyľudňované regióny by zaznamenali svoj rozvoj.

Prítomní predsedovia boli oboznámení  o konaní VČS a konferencii v ZO a príprave VII. zjazdu OZ PP.

 

Rada poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv upozorňuje Vládu SR a Slovenskú verejnosť

 

Rada poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv na tlačovej konferencii /24.1.208 / pred úradom vlády SR vyzýva k naplneniu strategických krokov, predovšetkým dlhodobých sľubov zo strany ústavných činiteľov.

Samosprávy žiadajú o. i. riešiť situáciu v rezorte aj cestou mimorozpočtových zdrojov v tomto roku a zároveň pripraviť systémové opatrenia pri tvorbe rozpočtu ( kapitola pôdohospodárstva ) verejnej Správy pre nasledujúce roky.

Poznamenávame, že problémy Agrorezortu SR sú dlhoročne signalizované, analyticky a odborne doložené ( v čítane zamestnanosti vidieku, mzdového vývoja ) no realizácia zo strany vlád, ministerstiev, ako aj manažérov podnikateľských subjektov v Agrokomplexe neboli z rôznych dôvodov riešené a dnešný stav je toho dôkazom.

Oceňujeme a Vážime si kroky agrárnych samospráv a očakávame, že zo strany vlády a parlamentu dôjde k riešeniu zložitej situácie, že sľuby naplnia a predídu kritickej situácii, zabránia vyľudňovaniu vidieku, dajú šancu mladým ľuďom, aby uživili svoje rodiny prácou v poľnohospodárstve, pričom by nám zabezpečili dostatok vlastných kvalitných potravín.

Je najvyšší čas konať. 

 

Zaznamenali sme

Informácia zo stretnutia sociálnych partnerov k návrhu poslancov na zvýšenie príplatkov za prácu v noci, v sobotu, v nedeľu a počas sviatku.

 Návrh skupiny poslancov na zvýšenie príplatkov za nočnú a sviatočnú prácu, ako aj zavedenie príplatku za prácu cez víkend, je súčasťou novely Zákonníka práce (zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony). Daný návrh bol dňa 15. 1. 2018 v pozmenenej forme predložený na prerokovanie sociálnym partnerom.

Oproti pôvodnému návrhu sa účinnosť novely Zákonníka práce postupne rozloží na dva roky. Prvé zvýšenie príplatkov za nočnú prácu, prácu v sobotu a v nedeľu sa uskutoční od 1. mája 2018, ďalšie zvýšenie bude realizované od 1. mája 2019. Predložená novela zákona naďalej zotrváva na návrhu zvýšenia príplatku za sviatok, ktorý stúpne z 50 % na 100 % priemernej hodinovej mzdy zamestnanca. Podľa najnovšieho návrhu by sa malo rozlišovať medzi všeobecnou a rizikovou prácou. Návrh počíta aj s tzv. derogačnou klauzulou (výnimkou), to znamená, s minimálnou percentuálnou sadzbou príplatku (ktorá je navrhovaná nižšia ako pri všeobecnej a rizikovej práci) u zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa prevažná časť práce vykonávala ako nočná práca/práca v sobotu/práca v nedeľu.

 Konfederácia odborových zväzov SR prostredníctvom svojich zástupcov na  rokovaní s poslancami (predkladateľmi predmetného návrhu) a sociálnymi partnermi vyjadrila zotrvanie na pôvodnom návrhu príplatkov, tak ako to bolo prezentované na mimoriadnej Hospodárskej a sociálnej rade SR dňa 2. decembra 2017, ako aj na rokovaní sociálnych partnerov dňa 21. 12. 2017. Nestotožňujeme sa so znižovaním príplatkov oproti pôvodnému návrhu prezentovanému sociálnym partnerom a verejnosti, ako aj s nastavením výnimiek u zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa prevažná časť práce vykonávala ako nočná práca/práca v sobotu/práca v nedeľu.

Pozmenený návrh bude predmetom rokovania Národnej rady SR.

 Informácie, ako aj záznam z tlačovej besedy po rokovaní sociálnych partnerov môžete nájsť aj tu:

https://www.teraz.sk/ekonomika/zvysovanie-priplatkov-za-nocnu-pracu/302912-clanok.html

Milí kolegovia,

dovoľujem si Vás oboznámiť s vyhlásením účastníkov mítingu ZODPOVEDNOSŤ ZA BUDÚCNOSŤ vo verejnej správe.

Vyhlásenie účastníkov mítingu

 

Vzniká Inštitút pôdohospodárskej politiky

 

Inštitút pôdohospodárskej politiky (IPP) bude analytický útvar ministerstva. Jeho poslaním bude zlepšovať rozhodovanie ministerstva prostredníctvom analýz, dát a dôkazov v oblastiach poľnohospodárstva, potravinárstva, lesníctva a rozvoja vidieka. Inštitút bude tiež poskytovať analýzy a prognózy pre slovenskú vládu a verejnosť.

 • Analytický útvar pre oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva, lesníctva a rozvoj vidieka
 • Uplatňovanie princípu hodnoty za peniaze
 • Aktuálnymi prioritami budú revízia výdavkov ministerstva pôdohospodárstva a nastavenie novej Spoločnej poľnohospodárskej politiky po roku 2020

„Ministerstvo pôdohospodárstva doteraz nemalo centralizovaný analytický útvar a rozhodnutia sme robili bez hlbších rozborov danej problematiky. Na to, aby sme robili dobré rozhodnutia a vedeli odhadnúť dopady našich krokov, potrebujeme kvalifikované analýzy a dáta. Novovzniknutý tím IPP bude mať za úlohu odborne, nestranne a profesionálne analyzovať vplyvy existujúcich a navrhovaných politík, zákonov a strategických materiálov. Bude tiež hodnotiť efektivitu výdavkov v rámci rezortu, formulovať odporúčania, zhromažďovať, prepájať a zverejňovať dáta,“ vysvetlila dôvody vzniku inštitútu Gabriela Matečná, ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

„Okrem interných analýz pre vedenie MPRV SR, bude nezanedbateľnú časť práce analytikov IPP tvoriť aj práca na analýzach pre odbornú a širokú verejnosť. Diskusné štúdie a komentáre IPP budú zverejňované na webstránke a tiež na sociálnych sieťach,“ uviedol prof. Ján Pokrivčák, ktorý je odborný garant vznikajúceho inštitútu. Jedným z dôvodov vytvorenia IPP je aj fakt, že vláda SR sa vo svojom programovom vyhlásení zaviazala k uplatňovaniu princípu hodnoty za peniaze.

Prioritami IPP na najbližšie obdobie budú revízia výdavkov MPRV SR v spolupráci s Ministerstvom financií SR (Útvarom hodnoty za peniaze) a nastavenie novej spoločnej poľnohospodárskej politike po roku 2020. Práve revízia výdavkov je základný nástroj implementácie princípu hodnoty za peniaze. Očakávaná revízia výdavkov na pôdohospodárstvo a rozvoj vidieka bude v objeme 1,9 % HDP, teda 1,8 mld. Eur. Inštitút bude skúmať výdavky na pôdohospodársku politiku a podporu rozvoja vidieka, vrátane výdavkov pridružených organizácii rezortu a najväčších podnikov v manažérskej kompetencii ministerstva. Čo sa týka spoločnej poľnohospodárskej politiky, v súčasnosti prebiehajú na európskej úrovni prípravy novej SPP na programové obdobie 2020-2027, ktoré zásadným spôsobom ovplyvnia smerovanie slovenského poľnohospodárstva.

Inštitút bude financovaný prostredníctvom národného projektu budovania analytických kapacít na ústredných orgánoch štátnej správy a vzniká po vzore Inštitútu finančnej politiky (IFP) a iných fungujúcich analytických jednotiek. Podobne inšpirované je aj logo IPP.

Agrorezort spustením inštitútu vyhlásil aj výberové konanie na pozície šiestich analytikov, ktorí by sa stali členmi novovznikajúceho tímu. Predpokladmi sú ovládanie kvantitatívnych metód v oblasti štatistiky, ekonometrie a ekonometrického modelovania alebo práce s databázami a programovaním. Dôležité sú tiež analytické schopnosti a solídne základy z ekonómie.

Poznámka

       Očakáveme, že vedecké základy poľnohospodárskej politiky realizované prostredníctvom novovytvoreného analytického inštitútu na MPRR SR neostanú vo virtuálnej teoretickej rovine, ale významným spôsobom ovplyvnia a pomôžu dostať Slovenský agrokomplex na úroveň vyspelých krajín EÚ. Bude to však náročná cesta a my sa k nej hlásime.

 

 

Zaznamenali sme

Žatva sa skončila, úroda je nižšia aj o štvrtinu

          Žatva na Slovensku je ukončená vo všetkých regiónoch. Poľnohospodári aktuálne pripravujú pôdu pod oziminy a začína sa aj zber jesenných plodín. Priemerné úrody pšenice, repky, hustosiatych obilnín či jačmeňa jarného sú v porovnaní s predchádzajúcim rokom nižšie. Informovala o tom hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Jana Holéciová.

          Úrodu v tomto roku ovplyvnili výkyvy počasia a premnožená poľovná zver. Aprílové a májové mrazy spôsobili zas výrazné škody v rastlinnej výrobe, ale aj sadovníctve a vinohradníctve. Tvorbu úrody nepriaznivo ovplyvnilo sucho počas vegetačného obdobia. „V dôsledku výnimočného suchého počasia niektoré subjekty majú až tak vysoký výpadok produkcie, že ich ďalšia existencia je ohrozená z dôvodu vysokého finančného výpadku na tržbách“.

          Priemerná úroda pšenice dosiahla v tomto roku 4,91 tony na hektár, čo je medziročný pokles o 24 %, úroda jačmeňa jarného dosiahla úroveň 4,31 tony na hektár, pokles v porovnaní s predchádzajúcim rokom je 23 %. Repku poľnohospodári vypestovali v priemere 3,01 tony na hektár, pričom ide o medziročný pokles 14 % a hustosiatych obilnín sa v tomto roku vypestovalo priemerne 4,74 tony na hektár, čo je pokles o 21 %.

          V porovnaní s Českou republikou je tohtoročná priemerná úroda pšenice na Slovensku nižšia o 14 %, úroda jačmeňa jarného nižšia o 12 %, jačmeňa ozimného nižšia o 5 % a úroda raže nižšia až o 42 %. Celkovo je priemerná úroda hustosiatych obilnín na Slovensku o 13 % nižšia oproti úrodám v Českej republike. Paradoxne, priemerná úroda repky na Slovensku je vyššia v porovnaní s priemernou úrodou v Čechách (2,91 tony na hektár).

          Úroda kukurice bude podľa najnovšieho odhadu o viac než tretinu nižšia, ako vlani napriek tomu, že sa pestovala na väčšej ploche. Dosiahnuť by mala 1,12 milióna tony. Štvrtinový pokles predpokladajú štatistici pri cukrovej repe, o desatinu sa zníži úroda slnečnice. Zemiakov by malo byť menej o dve percentá, ale priemer na hektár stúpne. Oproti vlaňajšku pestujú farmári zemiaky na menšej ploche. Úroda by mala dosiahnuť 156 – tisíc ton.

          Úroda obilia klesne o pätinu oproti vlaňajšku, keď bola najlepšia žatva od roku 1994. Nedostatok obilia krajine nehrozí. Očakávaná úroda na úrovni 2,5 milióna ton je podľa farmárov približne o jeden milión ton vyššia než ročná spotreba obilia na Slovensku.

Zdroj: SPPK

 
 

ŽATEVNÉ   PRÁCE   POKRAČUJÚ

 

Úrody nedosiahnu vlaňajšiu úroveň.

Extrémne teploty zamestnanci zvládajú aj vďaka kvalitnej zberovej technike.

          Vychádzajúc z priamych informácií na žatevných poliach možno tohtoročné žatevné práce označiť za bezproblémové a to po stránke uplatnenia výkonnej techniky, starostlivosti o ľudí, ktorí mnohokrát v extrémnych podmienkach vo vysokých horúčavách dorábajú náš chlieb každodenný.

          Očakávania odborníkov predstavujú minimálne nižšiu úrodu o 20 %, ako v minulom roku.

          Dokonca je tu prognóza zberu 2,5 mil. ton obilnín, z toho približne 1 mil. ton na vývoz, nakoľko je evidentný pokles živočíšnej výroby, zamestnanosti a pridaná hodnota sa tvorí v krajinách, do ktorých smeruje vývoz nášho obilia. Určite o tom vedia aj kompetentní a situáciu riešia.

 

 

S t a n o v i s k o  

   Odborového zväzu pracovníkov poľnohospodárstva na Slovensku k správe o poľnohospodárstve a potravinárstve SR za rok 2016 (zelená správa)

___________________________________________________________________

„Hospodársky výsledok je síce kladný, ale stagnácia produkčnej výkonnosti signalizuje neodkladné riešenie daného stavu“.

          Výročnú správu o poľnohospodárstve a potravinárstve (rok 2016) v SR považujeme za dôležitý dlhoročný informačný zdroj predovšetkým pre vládu SR a parlament o stave a vývoji slovenského agrokomplexu a zároveň jeho postavenie v národnom hospodárstve, ako aj jeho úroveň v medzinárodnom porovnaní.

          Vychádzajúc zo „Správy“ dosiahlo poľnohospodárstvo SR za rok 2016 kladný výsledok hospodárenia, t.j. zisk pred zdanením vo výške 50,4 mil. €.

          Ekonomické výsledky poľnohospodárskych podnikov do značnej miery ovplyvnili  stagnáciu  produkčnej výkonnosti, t.j. hrubej poľnohospodárskej produkcie v bežných cenách, pri náraste rastlinnej produkcie o 4,5 % a výraznom poklese živočíšnej produkcie 6,7 %.

          Vplyvom znížených výdavkov do poľnohospodárstva stagnovala aj jeho produkčná výkonnosť. Podstatný vplyv na pokles hodnoty mal vývoj cien (surové kravské mlieko, jatočné ošípané ...) zahraničný obchod pri poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkoch dosiahol záporné saldo (– 1,274 mld. €) a znovu sa medzi ročne prehĺbilo.

          Zaznamenaný bol pokles zamestnanosti aj napriek podpore mladých farmárov, pričom pretrváva naďalej zastúpenie vo vyšších vekových kategóriách. V potravinárstve počet pracovných síl vzrástol. V poľnohospodárstve vzhľadom na charakter výroby – predovšetkým sezónne práce sú riešené formou sezónnych pracovníkov na dohody (dohoda o vykonaní práce, pracovnej činnosti) brigádnické práce a pod. pričom sa cena práce v dôsledku odvodov navyšuje a pre farmára – zamestnávateľa je takmer likvidačná. Žiada sa tento problém riešiť naďalej.

          Priemerná mzda v pôdohospodárstve sa zvýšila o 7,2 % na 718,- €. V potravinárstve došlo k zvýšeniu o 4,1 %,

          V porovnaní s priemernou mzdou v SR je priemerná mzda v pôdohospodárstve nižšia o 21,27 % a v potravinárstve o 10,1 %.

OZ PP na Slovensku:

a) jednoznačne podporujeme závery a odporúčania uvedené v Správe o poľnohospodárstve a potravinárstve za rok 2016 a doporučuje uvedené závery pravidelne vyhodnocovať s príslušnou zodpovednosťou kompetentných

b) KOZ SR odporúča Správu o poľnohospodárstve a potravinárstve v SR za rok 2016 zobrať na vedomie.

Bratislava, 21. júl 2017

f.b.

 

Zaznamenali sme

Predstavenstvo KOZ SR prijalo uznesenie č. 63/9 zo dňa 12.7. 2017 ku Koncepcii zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme – zmena platových taríf zamestnancov verejnej správy, ktoré sa pripravuje na Úrade vlády SR už druhý rok, pričom finančné dopady neboli doteraz vyčíslené a úloha nesplnená.

          Poznamenávame, že v záujme riešenia zamestnanci vo verejnom záujme zvážia nátlakové aktivity.

          Zároveň Predstavenstvo KOZ SR rokovalo o úprave platových  pomerov zamestnancov v štátnej službe a niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Prijalo uznesenie č. 62/9 a vzalo na vedomie:

- informáciu z rokovania o usmerňovaní k Memorandu na Ministerstve financií SR

- informáciu o dodržaní plnenia záväzkov z Memoranda a jej prezentáciu na tlačovej konferencii (september 2017) za účasti MF SR, KOZ SR a ZMOS

 

DOHODA   PODPÍSANÁ

 

            V dňoch 31. mája a 1. júna sa uskutočnilo v Tatranskej Lomnici rokovanie Predsedníctva Odborového zväzu pracovníkov poľnohospodárstva na Slovensku.

            Jedným z bodov rokovania bola „Dohoda o spolupráci“ s Odborovým zväzom Drevo-lesy-voda. Členovia predsedníctva schválili návrh „DOHODY“, ktorej cieľom je zabezpečiť:

-        jednotu odborových hnutí v odvetví pôdohospodárstva na princípe solidarity, spolupatričnosti a spoločných záujmov

-        obhajobu a presadzovanie ekonomických, sociálnych, profesných, právnych a kvalifikačných záujmov a nárokov zamestnancov v pôdohospodárstve a príbuzných odvetviach

Rozsah spolupráce je zameraný na:

-        poskytovanie odborných konzultácií v oblasti pracovného práva a súvisiacej legislatívy, vrátane ekonomiky v časti analytických činností, v oblasti sledovania makro a mikro ekonomických ukazovateľov za jednotlivé sektory

-        podporu a realizovanie strategických zámerov v rezorte pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v oblasti hospodárskeho a sociálneho rozvoja

-        prípravu odborných stanovísk (vrátane medzirezortného pripomienkového konania) pre Hospodársku a sociálnu radu (3-partitu) SR za jednotlivé sektory

-        prípadné aktuálne udalosti vrátane zákonných protestných a podporných akcií

-        vzájomné šírenie dobrého mena dostupnými prostriedkami

-        iný rozsah, ak sa partneri dohodnú.

Koordinácia úloh vyplývajúcich z „Dohody“ sa uskutoční na úrovni štatutárnych pred-

staviteľov OZ PP a DLV.

„Dohoda“ sa uzatvára na dobu neurčitú. Platnosť a účinnosť „Dohody“ je od dňa podpisu štatutárnych partnerov, t.j. 31. mája 2017.

Poznámka: Obsah a ciele „Dohody“ boli zároveň prerokované na spoločnom zasadnutí Predsedníctva DLV a OZ PP na Slovensku s obojstranným súhlasom.

 
 
 

Spoločné rokovanie predstaviteľov

Rakúskej komory Landarbeiterkammertag a OZ PP na Slovensku

 

       Pripravované pracovné rokovanie zástupcov Rakúskej Landarbeiterkammertag a poľnohospodárskych odborov na Slovensku sa uskutočnilo 9. mája 2017 v Bratislave.

       Predmetom rokovania boli vzájomné informácie v oblasti agrárnej zamestnanosti, mzdového zabezpečenia zamestnancov a ich sociálnej ochrany.

       Rokovanie bude naďalej pokračovať v rámci cezhraničnej spolupráce aj v ďalšom období, ktoré potvrdili štatutárni predstavitelia uvedenej komory p. Andreas Brandsteter, za OZ PP p. František Baláž, predseda a za zamestnávateľský zväz jeho predseda p. Pavel Števčík.

 

 

Rokovanie odborárov pri Pôdohospodárskej platobnej agentúre (PPA)

 

          V utorok 11. apríla 2017 sa uskutočnilo výročné rokovanie členov odborovej organizácie pri PPA.

          Rokovania sa zúčastnil aj generálny riaditeľ PPA Ing. Juraj  Kožuch, PhD. a predseda OZ PP na Slovensku Ing. František Baláž.

          Generálny riaditeľ informoval o úlohách, výsledkoch PPA a strategických zámeroch na ďalšie obdobie. Zároveň v rámci rozpravy odpovedal na aktuálne problémy a ich riešenie v rámci PPA.

          Zástupkyňa PPA JUDr. Dianišková podala odborný výklad k zákonu č. 55/2017 o štátnej službe.

          Predseda Odborového zväzu informoval o aktuálnych úlohách poľnohospodárskych odborov na Slovensku v súvislosti s tvorbou kolektívnych zmlúv na podnikovej úrovni, ako aj o podpísanej kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 2017.

          Zároveň podal informáciu o „Dohode“ a jej význame medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a OZ PP na Slovensku včítane stanovísk prijatých na úrovni Hospodárskej a sociálnej rady SR (tripartita).

          V rámci rozpravy o. i. ocenil prácu základnej organizácie a jej závodného výboru, ktorému predsedala a naďalej bola zvolená Ing. Jana Žitňáková.

 

Rokovanie v Agroinštitúte Nitra

 

          Na podnet základnej odborovej organizácie pri Agroinštitúte Nitra sa uskutočnilo pracovné rokovanie za účasti jeho riaditeľky Ing. Márii Debrecéniovej, CSc., predsedníčky základnej organizácie Ing. Evy Barboriakovej a predsedu OZ PP na Slovensku Ing. Františka Baláža.

          Predmetom rokovania bola vzájomná spolupráca na úrovni vedenia Agroinštitútu a zástupcov odborovej organizácie.

          Rokovanie možno hodnotiť, ako prospešné a obojstanne ústretové.

 

Rozpočet OZPP na rok 2017  schválený

 

          Republikový výbor OZ PP na Slovensku schválil dňa 23. marca 2017 (v Žiline) rozpočet OZ PP na rok 2017. Rozpočet má úsporný charakter a zabezpečuje programové úlohy a plán činnosti a akcií OZ PP na Slovensku, ako aj v rámci medzinárodnej činnosti.

          Zároveň bola schválená správa o čerpaní rozpočtu OZ PP za rok 2016.

 

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2017-2018 podpísaná (KZ VS)

          Po niekoľkokolovom rokovaní zástupcov odborového zväzu pracovníkov poľnohospodárstva na Slovensku a Združenia zamestnávateľov technických služieb v poľnohospodárstve a lesníctve Slovakia došlo 14. marca 2017 k podpisu KZ VS na roky 2017 – 2018, pričom oblasť miezd bude každoročne aktualizovaná. Pre rok 2017 boli dohodnuté tieto záväzky v kapitole mzdy:

          Pre organizácie, ktoré uplatňujú tarifný systém odmeňovania sa stanovuje minimálny mzdový nárast vo výške 3,5 %, pri dodržaní prednostného rastu produktivity práce. V prípade, že zamestnávateľ uplatňuje iný systém odmeňovania, musí byť tento súčasťou (prílohou) podnikovej KZ.

          Výška minimálnej mzdy (I. tarifná trieda) je stanovená pri 37,5 hodinovom týždennom pracovnom čase:

a)    2,6667 € za každú hodinu odpracovanú zamestnancom

b)    435,- € za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou

KZ VS na roky 2017- 2018 podpísali štatutárni predstavitelia zmluvných strán:

Za OZ PP na Slovensku: Ing. František Baláž

Za ZZTSPL: Ing. Pavel Števčík

 

Termíny na poukázanie 2 % dane z príjmov

 

31.3. 2017 – posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie – v rámci DP sa poukazujú aj 2 % z dane (3 % v prípade dobrovoľníkov).

Ak fyzická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2 % poukazuje v tomto predĺženom termíne!

31.3. 2017 – posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby v rámci DP sa poukazujú aj 2 % z dane – POZOR ! ak chce právnická osoba poukázať 2 % z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5 %. Ak právnická osoba nedaruje 0,5 %, tak môže poukázať iba 1,0 % z dane.

Ak právnická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2 % poukazuje v tomto predĺženom termíne!

Pokiaľ má právnická osoba hospodársky rok odlišný od kalendárneho roka, podáva daňové priznanie a poukazuje 2 % v termíne na podanie daňového priznania.

30.4. 2017 – posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2 % z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane).Vyhlásenie 

Kolektívne vyjednávanie KZ VS na rok 2017

          Odborový zväz pracovníkov poľnohospodárstva na Slovensku v zmysle zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov predložil návrh pre kolektívne vyjednávanie KZ VS na rok 2017 so Združením zamestnávateľov technických služieb v poľnohospodárstve a lesníctve Slovakia.

          Dňa 7.2. 2017 sa v Nitre uskutočnilo 2. kolo kolektívneho vyjednania z účasti p. Števčíka ZZTSPL Slovakia a p. Baláža, predsedu OZ PP. Predpokladaný podpis KZ VS je marec 2017.

          Zároveň prebiehajú kolektívne vyjednávania na podnikovej úrovni, ktorých sa priamo zúčastňujú zástupcovia OZ PP.

Spoločné rokovanie štatutárnych predstaviteľov rakúskej komory Landarbeiterkammertag a OZ PP na Slovensku

          Začiatkom mája t.r. sa pripravuje obojstranné rokovanie s partnermi z Rakúska. Predmetom rokovania je zastupovanie pracovníkov zo Slovenska, ktorí pôsobia v rakúskom poľnohospodárstve a lesníctve. Ide o ich pracovné a mzdové podmienky.

Z rokovania Snemu KOZ SR

          Na januárovom zasadnutí delegáti Snemu KOZ SR na mimoriadnom zasadnutí volili zástupcov konfederácie v Dozornej rade Sociálnej poisťovne, ktorá je dozorným a kontrolným orgánom Sociálnej poisťovne a má spolu 11 členov. Traja z nich sú zástupcovia zamestnancov. Členov dozornej rady s výnimkou predsedu volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky. Za výrobné odborové zväzy bola zvolená Ing. Magdaléna Mellenová, predsedníčka OZ potravinárov SR.

          Členovia Snemu KOZ SR boli informovaní o poslednom rokovaní Predsedníctva Hospodárskej a sociálnej rady SR, na ktorom sa sociálni partneri zaoberali nálezom Ústavného súdu týkajúceho sa rozširovania kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, témou poskytovania gastrolístkov, či návrhom koaličných poslancov o obmedzení predaja počas štátnych sviatkov.

Z rokovania Právnej komisie pri KOZ SR

          Právna komisia pri KOZ SR v mesiaci január prerokovala Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov. Predložený návrh zákona reaguje na uznesenie Ústavného súdu SR o protiústavnosti úpravy rozširovania kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa v predchádzajúcom znení zákona o kolektívnom vyjednávaní, ktoré už stratilo účinnosť.

Z plenárneho zasadnutia Hospodárskej a sociálnej rady SR konaného dňa 27.2. 2017

          Na rokovaní okrem iného boli prerokované návrhy zákonov z ministerstva pôdohospodárstva a to: Návrh zákona, ktorý sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

          Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Predmetný návrh zákonov uviedla ministerka pôdohospodárstva pani Matečná. Rada po prednesení stanovísk KOZ SR, AZZZ SR, RÚZ a ZMOS s predloženým návrhom súhlasí a odporúča na ďalšie legislatívne konanie bez pripomienok. Vláda SR dňa 1. marca 2017 na svojom zasadnutí tento návrh Zákona stiahla z rokovania a nepredloží  ho na marcové rokovanie parlamentu. Rokovania HSR sa zúčastnil aj predseda OZ PP na Slovensku p. Baláž (vláda SR odročila „návrhy“ zákonov zrejme z dôvodu návrhu zmeny ústavného zákona o ochrane pôdy, ktorý je t. č. v II. čítaní parlamentu.

Zvyšovanie platov v EURÓPE    

          V dňoch 14. – 15. februára 2017 v Brusseli sa konal riadiaci výbor EOK a prvá konferencia ku kampani, ktorú pripravili odborári z celej Európy. Cieľom odborárov je zvyšovanie miezd zamestnancov a ich približovanie medzi členskými krajinami. Oficiálneho spustenia kampane sa zúčastnili ministri, štátni tajomníci, zamestnávatelia a odborári z celej Európy. Za Slovensko vystúpili Jozef Kollár, prezident KOZ SR a štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Branislav Ondruš.  Odmeňovanie zamestnancov je jedným zo základných nástrojov motivácie zamestnancov. Spravodlivá a adekvátna odmena za vykonanú prácu je základným predpokladom spokojného zamestnanca, zvyšovania jeho životnej úrovne a v konečnom dôsledku vytvára silné puto zamestnanca k danému zamestnávateľovi a zvyšuje jeho výkonnosť. Príjmy v západnej vyspelej Európe sú diametrálne odlišné od tých v nových členských krajinách. Sme krajinami „rozvojovej“ Európy a čistý priemerný príjem tu nedosahuje ani jednu štvrtinu príjmov vyspelej Európy. Pri súčasnom tempe približovania príjmov sa to tak skoro nezmení. Európa potrebuje vyrovnané podmienky, aby si krajiny nekonkurovali sami medzi sebou lacnou pracovnou silou“ uviedol vo svojom vystúpení Jozef Kollár.

Ústavný zákon o ochrane pôdy do 2. čítania NR SR (článok 20, ods. 2)

          Odborový zväz pracovníkov poľnohospodárstva na Slovensku sa hlási k podpore relevantných poľnohospodárskych a lesníckych subjektov , ako aj poslancov NR SR iniciátorov. S ochranou pôdy úzko súvisí aj vidiecka zamestnanosť a životná úroveň na slovenskom vidieku.

Zasadnutie pracovnej skupiny sektoriálneho sociálneho dialógu v Európskom poľnohospodárstve

          Zasadnutie sa konalo 13.2. 2017 v Brusseli za účasti EFFAT (Európska odborová centrála poľnohospodárov, potravinárov a turizmu) a Európskej únii zamestnávateľov v poľnohospodárstve GEOPA.

          Program zasadnutia bol zameraný na

- správu prezidenta GEOPA p. Bottermana

- prezentáciu projektu GEOPA-EFFAT k reforme Spoločnej poľnohospodárskej politike

- stav v oblasti utečencov a azylovej politiky

- bezpečnosť práce

- nelegálna práca

- integrácia na európskom trhu práce

          Za OZ PP sa zúčastnil p. Mgr. Dušan Urban. Náklady hradila EK.

 

Vláda a odborári dospeli k dohode

 
Rokovaním sa na Úrade vlády SR ukončilo ďalšie kolo  kolektívneho vyjednávania o Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2017 a o Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa v štátnej službe na rok 2017.
 
Zúčastnené strany sa dohodli na zvýšení platových taríf štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme  o 4 percentá od  1.1.2017 -  okrem platových taríf pedagogických a odborných zamestnancov a učiteľov vysokých škôl, ktorým boli platové tarify zvýšené od 1.9.2016 o 6%.   Ďalej sa dohodol skrátený služobný a pracovný čas a zvýšenie základnej výmery dovolenky na 5  týždňov. Zamestnanci, ktorí dovŕšili 33 rokov veku,  budú mať nárok na 6 týždňov dovolenky a zamestnanci ustanovení v § 103 ods. 3 Zákonníka práce budú mať nárok na 9 týždňov dovolenky. Ďalším benefitom bude možnosť dohodnúť výšku odstupného v podnikových kolektívnych zmluvách  maximálne vo výške dvoch funkčných platov – nad rámec zákona.  Výška odchodného je v sume jedného funkčného platu nad rozsah zákona o štátnej službe a Zákonníka práce, výška príspevku  zamestnávateľa na doplnkové   dôchodkové sporenie tvorí najmenej 2% z objemu zúčtovaných platov štátnych zamestnancov zúčastnených na doplnkovom dôchodkovom sporení. Celkový prídel do sociálneho fondu je vo výške 1% a ďalší prídel najmenej vo výške 0,05%.  Zamestnanci budú mať možnosť dohodnúť si v podnikovej kolektívnej zmluve aj dennú výšku náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti vo vyššej percentuálnej sadzbe, ako ustanovuje zákon, najviac vo výške 80% denného vymeriavacieho základu štátneho zamestnanca.
 
Na 4. kole kolektívneho vyjednávania sa zúčastnené strany, t.j. zástupcovia zamestnávateľov a zástupcovia zamestnancov dohodli aj na znení Memoranda o úprave platových pomerov zamestnancov v štátnej službe a niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, v ktorom sa zástupcovia zamestnávateľov zaväzujú zamestnancom v štátnej službe a zamestnancom pri výkone práce vo verejnom záujme s výnimkou  pedagogických a odborných zamestnancov a učiteľov vysokých škôl zvýšiť ich platy na úrovni 2% priznaných funkčných platov v termínoch od 1.9.2017 – 31.12.2017 a 1.9.2018  - 31.12.2018, pričom memorandum garantuje zvýšenie platových taríf štátnych zamestnancov  a niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme o 4%  aj  od 1.januára 2018.
 
 
 

DOHODA  PODPÍSANÁ

Závery z rokovania / 9. septembra 2016 / na úrovni ministerky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR za účasti štatutárnych predstaviteľov poľnohospodárskych odborov / OZPP / a zamestnávateľského zväzu / ZZPLS – Slovakia / sú obsiahnuté v Dohode o spolupráci, jej úplné znenie je v časti   „Dokumenty OZPP“.

 
 

26.9.2016 Výsledky prvého kola kolektívneho vyjednávania KZVS pre VS a ŠS na rok 2017

 

 • V pondelok 26. septembra 2016 sa uskutočnilo na Úrade vlády SR prvé kolo vyjednávania o znení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa pre zamestnancov pracujúcich v štátnej službe a vo verejnom záujme. KOZ SR predložila úradu vlády obidva návrhy ešte v máji 2016. Prvé kolo sociálneho dialógu malo priniesť stanoviská zamestnávateľov, t.j. vlády SR, vyšších územných celkov a ZMOS k navrhovanému zneniu KZVS. Aké sú teda výsledky včerajšieho rokovania?
 • Po vzájomnej diskusii o návrhoch oboch kolektívnych zmlúv, prišlo k zhode v dvoch ustanoveniach KZVS, ktoré sa týkajú skrátenia pracovnej doby a predĺženia nároku na dovolenku. Úrad vlády SR deklaroval, že vo vyjednávaniach budú pristupovať ku všetkých zamestnancom verejnej správy (verejná služba a štátna služba) rovnako.
 • Prerušené rokovanie je o výške odstupného, odchodného, príspevku na dôchodkové sporenie, ako aj o tvorbe sociálneho fondu.
 • Každoročne najdiskutovanejšia je oblasť valorizácie platov. Voči požiadavke odborov na 10% valorizáciu prišla vláda s protinávrhom navýšenia platov p 0,9%, čo je výška predpokladanej inflácie v roku 2017. Takto navrhnutá valorizácia je neprijateľná. Preto sa rokovanie prerušilo a pokračovať bude po zverejnení novej daňovej prognózy MF SR (zverejnenie pravdepodobne vo štvrtok tento týždeň).
 • Druhé kolo vyjednávania by sa mohlo teda uskutočniť ešte v piatok, prípadne v pondelok budúci týždeň.
 • MF SR má predložiť návrh štátneho rozpočtu na rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady SR v utorok 4. októbra 2016, vláda má o ňom rokovať nasledujúci deň. Do Národnej rady SR musí byť predložený rozpočet do 15. 10. 2016.
 • Očakávame, že vláda prehodnotí svoj návrh a adekvátnou valorizáciou od 1.1. 2017 začne radikálnejšie približovať zárobky zamestnancov k vývoju minimálnej mzdy v SR.
 • Začnime konečne spravodlivo odmeňovať ľudí, ktorí sú väčšinou vysokoškolsky vzdelaní a spoločnosti odvádzajú aj vyššiu pridanú hodnotu.
 • Neváhajte preto vyjadriť svoje postoje k návrhu, ktorý sme dostali na rokovaní. Dozrel čas - ak zostanete(me) mlčať, financie sa uberú iným smerom ako do vašich peňaženiek a do vašich rodín. Zabráňme spoločne pretrvávaniu faktu chudobných zamestnaných.

EURÓPSKA PRÁCA = EURÓPSKA PLÁCA

 

Pracovné stretnutie

          Ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriela Matečná prijala predsedu Odborového zväzu pracovníkov poľnohospodárstva na Slovensku Františka Baláža a predsedu zamestnávateľského zväzu Pavla Števčíka 9. septembra 2016 za účelom vzájomnej informovanosti a organizačných zmenách v rámci rezortu.

          Súčasťou rokovania boli aj otázky rozpočtu a financovania v štátnej a verejnej službe, včítane mzdového ohodnotenia (ŠVPS SR a ÚK SUP).

          Záverom rokovania bol predložený návrh Štatútu odvetvovej Rady hospodárskej a sociálnej dohody. Predpokladáme, že bude schválený a vytvorí dobré podmienky pre vzájomnú odbornú spoluprácu.

 

                                                    Pracovné rokovanie

        Generálny riaditeľ Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárstva Ing. Peter Rusňák, PhD. prijal predsedu Odborového zväzu pracovníkov poľnohospodárstva na Slovensku (6. septembra 2016) Ing. Františka Baláža za účelom vzájomnej informovanosti v dôsledku organizačných zmien a riešenia pracovno-právnych vzťahov.

          Súčasťou rokovania boli aj otázky rozpočtu a financovania jednotlivých položiek včítane mzdových.

          Očakávame, že dôjde k riešeniu daného stavu aj za podpory MPRV SR.

 

Najvyšší ústavní činitelia na medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstave v Nitre

          Na otvorení medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstave sa 18. augusta 2016 zúčastnili aj najvyšší predstavitelia SR, ktorí ocenili výsledky a prácu poľnohospodárov a potravinárov, zároveň vyjadrili jednoznačnú podporu „chlebovému“ odvetviu v ďalšom období smerujúcu k zvýšeniu zamestnanosti na vidieku, rozvoju rastlinnej a živočíšnej výroby včítane vedy – výskumu, či poľnohospodárskeho školstva.

          Očakávame, že tieto deklarované podpory sa stanú realitou.

 

 

Od 18. 6. 2016 je účinný  zákon č. 351/2015 Z. z. o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ide o transpozíciu smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/67/EÚ z 15. mája 2014 o presadzovaní smernice 96/71/ES o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb, ktorou sa mení nariadenie (EÚ) č. 1024/2012 o administratívnej spolupráci prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu („nariadenie o IMI“). Tento zákon upravuje niektoré otázky cezhraničného vysielania zamestnancov a mení niektoré ďalšie zákony.

 

Prvovýrobcovia  mlieka dostanú od vlády podporu

Mliečne farmy dostanú od vlády mimoriadnu podporu 33 miliónov eur. Táto pomoc by mala zabrániť živelnému rozpadu mliekarenstva, ktoré zamestnáva desaťtisíc ľudí a má obrovský vplyv nielen na vidiecku zamestnanosť, ale aj na kvalitu výživy obyvateľstva či životného prostredia.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka  SR zabezpečí v spolupráci s prvovýrobcami prostredníctvom štátneho podniku Plemenárske služby SR, zber dát chovov. Jeho cieľom je efektívny chov a výroba mlieka na základe produkčných, reprodukčných a ekonomických kritérií v krajine.

 

 

 

 

 

 

VÝROČNÁ KONFERENCIA ODBOROVEJ ORGANIZÁCIE

PRI PÔDOHOSPODÁRSKEJ PLATOBNEJ AGENTÚRE

          Dňa 19. apríla 2016 sa uskutočnila v Trenčianskych Tepliciach celoštátna konferencia odborov pri PPA SR.

          Rokovania sa zúčastnil aj generálny riaditeľ PPA Ing. Juraj Kožuch, PhD. a predseda Odborového zväzu pracovníkov poľnohospodárstva na Slovensku Ing. František Baláž,   konferenciu viedla predsedníčka odborovej organizácie Ing. Jana Žitňáková.

          Rokovanie konferencie zhodnotilo plnenie  uznesení a podnetov z predchádzajúcej výročnej konferencie, včítane úloh vyplývajúcich z kolektívnej zmluvy. Zároveň bol prerokovaný, doplnený a schválený návrh novej KZ na rok 2016.

          Generálny riaditeľ PPA oboznámil prítomných delegátov s úlohami tejto inštitúcie, ako strategického článku  Slovenského agrokomplexu v ďalšom programovacom období.

          Poukázal na nezastupiteľnosť tejto organizácie v rámci rezortu pôdohospodárstva, ako aj Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ.

          V príhovore delegátom výročnej konferencie ocenil ich prácu a poslanie, pričom sa jednoznačne v mene vedenia PPA hlási ku korektnej vzájomnej spolupráci v ďalšom období.

          Predseda OZ PP na Slovensku informoval delegátov konferencie o činnosti orgánov OZ PP v oblasti kolektívneho vyjednávania, o vývoji miezd a zamestnanosti v Agrosektore, včítane prípravy stanovísk k návrhu štátneho rozpočtu, jeho kapitálových výdavkoch, presadzovaní stanovísk v rámci hospodárskej a sociálnej rady vlády, ako aj možnosti využitia zariadení SOREA pre členov odborov.

          Celkové zhodnotenie výročnej konferencie vykonala predsečníčka odborovej organizácie Ing. Jana Žitňáková a predložila návrh na uznesenie, ktoré bolo schválené.

 

 

 

 

Rokovanie  orgánov OZ PP na Slovensku

            V dňoch 30. – 31. marca sa uskutočnilo v Žiline rokovanie Predsedníctva OZ PP a jeho Republikového výboru.

            Predmetom rokovaní boli aktuálne problémy a úlohy v rezorte pôdohospodárstva SR, predovšetkým na úseku poľnohospodárskej prvovýroby, v súvislosti s odbytovými cenami viazanými na trh s mliekom a mäsom (sankčné opatrenia voči Rusku, zrušenie kvót) a následnými dopadmi na zamestnanosť a mzdový vývoj. Zástupcovia základných odborových organizácií jednoznačne podporujú kroky agrárnych samospráv v rámci Agrokomplexu SR a očakávajú riešenia na úrovni rezortu pôdohospodárstva, včítane príslušných komisárov EÚ.

 

           Rokovanie uvedených orgánov OZ PP o.i. prerokovali Správu o čerpaní rozpočtu OZ PP za rok 2015, zároveň schválili rozpočet na rok 2016 a vyjadrili podporu návrhu KOZ SR v súvislosti s tvorbou Programového vyhlásenia vlády na 4-ročné obdobie.

 

Odborový zväz pracovníkov poľnohospodárstva na Slovensku

PODPORUJE

návrh KOZ SR v súvislosti s tvorbou „Programového vyhlásenia vlády SR“

na roky 2016 – 2020

 

Pre výkon štvorročného mandátu novej vlády Slovenskej republiky by malo Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2016 - 2020 zohľadniť:

·        zvyšovanie dosiahnutých štandardov zamestnávania a ochrany zamestnanca na pracovisku, ktoré sú súčasťou platnej pracovnoprávnej legislatívy

·        pokračovanie v trende zvyšovania miezd a životnej úrovne s cieľom odstrániť príjmové nerovnosti

·        v súlade s európskou koncepciou boja s fenoménom pracujúcej chudoby pokračovanie vo zvyšovaní minimálnej mzdy

·        odstraňovanie nivelizácie platov vo verejnom sektore a miezd v súkromnom sektore.

Zároveň KOZ SR navrhuje zaviesť do systému prípravy návrhov legislatívnych zmien už v štádiu ich prípravy na úrovni príslušného rezortu prvok participácie odborov s využitím analytických kapacít KOZ SR a členských odborových zväzov v prípadoch, že rezort pripravuje návrh zmeny platnej legislatívy s dopadom na zamestnancov, zamestnanosť, odmeňovanie zamestnancov, vzdelávanie, zdravie,  sociálny status občana a činnosť polície, súdov a prokuratúry.

 

       I.          Zahraničná a európska politika

·        KOZ SR podporuje všetky aktivity súvisiace s prípravou a realizáciou predsedníctva SR v Rade EÚ.

       I.          Protikorupčný program

·        V zmysle posilnenia verejnej kontroly KOZ SR odporúča zaviesť prvok aktívnej a účinnej participácie sociálnych partnerov v rámci posilnenia verejnej kontroly prijímaných protikorupčných opatrení.

       I.          Dane, odvody a verejné financie

·        Prehodnotiť existujúci daňovo-odvodový systém tak, aby spĺňal požiadavky primeranosti a vyváženosti pri zabezpečení nižšieho zaťaženia miezd a pri zachovaní dostatočnej kvality služieb, ktoré sú občanom poskytované zo strany štátu. Daňovo-odvodový systém po vykonanej reformy má zabezpečiť vyššie čisté mzdy so zreteľom na dávkový systém, pričom za tým účelom:

·        prehodnotiť nezdaniteľnú časť dane – jej tvorbu a výšku a upraviť mechanizmus výpočtu životného minima

·        prehodnotiť odvodovo-odpočítateľnú položku so zameraním na rozšírenie jej dosahu alebo na zníženie sadzieb

·        vzhľadom na poslanie a účel sociálneho fondu zaradiť všetky plnenia, ktoré sú z tohto fondu poskytované medzi príjmy oslobodené od dane a odvodovej povinnosti.

       I.          Štátna a verejná služba

·        Prijať novelu zákona o štátnej službe a zákona o výkone práce vo verejnom záujme.

·        Postupne odstrániť prehlbujúcu sa nivelizáciu platov vo verejnom sektore a zrealizovať s ňou spojenú požiadavku Konfederácie odborových zväzov Slovenskej republiky na úpravu stupníc platových taríf v súlade s návrhom uvedeným v dokumente „Návrh na úpravu stupníc platových taríf“, ktorý bol predložený Úradu vlády SR.

       I.          Školstvo, šport a kultúra

·        Vytvoriť Národnú stratégiu rozvoja školstva a vzdelávania v nadväznosti na Správu o stave školstva na Slovensku a o systémových krokoch na podporu jeho ďalšieho rozvoja.

       I.          Zdravotníctvo

·        Vypracovať Národnú stratégiu rozvoja zdravotníctva a poskytovania zdravotníckej starostlivosti pri transparentnom nakladaní s verejnými zdrojmi.

·        Legislatívnou úpravou zrušiť povinnosť zamestnanca individuálne platiť zdravotné odvody počas jeho účasti na štrajku.

       I.          Regionálny rozvoj

·        Rozvinúť a riešiť podporu sektorov (vrátane špeciálnej výroby), ktoré sú potenciálnymi zdrojmi zamestnanosti na vidieku, pri súčasnom zlepšení životných podmienok na vidieku.

·        Prijať opatrenia, ktoré zvýšia produkčnú výkonnosť v nosných poľnohospodárskych komoditách minimálne do 80 % súčasnej spotreby v Slovenskej republike.

       I.          Polícia a súdy

·        Legislatívnymi zmenami:

- vytvoriť predpoklady na zvýšenie vymožiteľnosti práva v súvislosti v nevyplatením mzdy a ostatných nárokov súvisiacich s trvaním, zmenou alebo skončením pracovného pomeru zamestnancovi

- zaviesť hmotnú a trestnoprávnu zodpovednosť štatutárnych orgánov podnikateľských subjektov

- zmeniť podmienky trestnosti v prípade trestného činu nevyplatenia mzdy.

       I.          Sociálne veci a práca

·        Zachovať všetky dosiahnuté práva odborov, týkajúce sa pôsobenia odborov na pracoviskách zamestnávateľa z pohľadu právomocí a kompetencií odborov vrátane výlučného práva oborov kolektívne vyjednávať, uzatvárať kolektívne zmluvy a práva na štrajk.

·        Legislatívne vyriešiť praktické a výkladové problémy zákona číslo 2/1991 Zb. v znení neskorších predpisov o kolektívnom vyjednávaní, ktoré súvisia s podmienkami a postupom pri uzatváraní kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a v súvislosti s uplatňovaním inštitútu ich extenzie.

·        Pokračovať v trende zvyšovania minimálnej mzdy v súlade s európskou koncepciou boja s fenoménom pracujúcej chudoby spôsobom, aby dosiahla výšku 60% priemernej mzdy v národnom hospodárstve.

·        Prijať legislatívne zmeny zamerané na zvyšovanie reálnych miezd zamestnancov a rast kúpyschopnosti obyvateľstva s cieľom posilniť vnútornú spotrebu štátu.

·        Zvýšiť podiel výdavkov hrubého domáceho produktu na sociálnu oblasť.

·        Pripraviť a zrealizovať reformu dôchodkového systému Slovenskej republiky v intenciách vypracovaného dokumentu „Základné princípy Konfederácie odborových zväzov Slovenskej republiky pre definovanie postojov k dôchodkovému systému Slovenskej republiky a k jeho prípadným zmenám“ s nasledujúcimi prioritami:

·        starobné dôchodky zabezpečujúce dôstojný život v starobe

·        finančná udržateľnosť dôchodkového systému, optimalizácia poistného na jednotlivé druhy sociálneho poistenia s cieľom odstrániť presuny z prebytkových fondov Sociálnej poisťovne, do fondu starobného dôchodkového poistenia

·        priebežne financovaný systém dôchodkového zabezpečenia (I. pilier) ako hlavný a najdôležitejší systém zabezpečenia príjmov pre zamestnancov v postproduktívnom období života

·        posilniť princíp zásluhovosti v priebežne financovanom systéme dôchodkového poistenia

·        zmena modelu valorizácie dôchodkov, aby sa udržala kúpna sila dôchodkových dávok a aby sa s rastom príjmov ekonomicky aktívneho obyvateľstva zlepšoval aj život dôchodcov

·        zastavenie zvyšovania dôchodkového veku (ďalšie zvyšovanie až sa významne zvýši vek dožitia populácie; určovanie dôchodkového veku podľa veku dožitia určenej kohorty populácie štátu je neprijateľné – súčasná verzia)

·        odstránenie diskriminácie vdov a vdovcov po nadobudnutí nároku na vlastný dôchodok

·        možnosť zakúpenia dôchodkových nárokov (pri predčasnom dôchodku) v povinnom dôchodkovom systéme z prostriedkov nasporených v doplnkovom dôchodkovom systéme

·        redukcia odvodov na starobné dôchodkové sporenie v záujme zabezpečenia primeraných starobných dôchodkov z priebežne financovaného dôchodkového systému pre poistencov, ktorí sa do kapitalizačného systému zapojiť

·        posilnenie doplnkového dôchodkového poistenia

·        zvýšenie daňového zvýhodnenia doplnkového dôchodkového sporenia, širšie pokrytie zamestnancov touto dôchodkovou schémou.

 

·        Zvýšenie zásluhovosti v systéme dávok v nezamestnanosti - určiť výšku dávok v nezamestnanosti podľa počtu odpracovaných rokov s prihliadnutím na vek poberateľa dávky.

·        V oblasti štátnych sociálnych dávok zabezpečiť pravidelnú valorizáciu štátnych sociálnych dávok, zvýšenie prídavkov na deti a zvýšenie dávok v hmotnej núdzi.

·        Zachovať dosiahnuté štandardy zamestnávania a ochrany zamestnanca na pracovisku, ktoré sú súčasťou platnej pracovnoprávnej legislatívy.

·        Zamedziť zneužívaniu neštandardných foriem zamestnávania ich jednoznačnou reglementáciou, reguláciou zo strany štátu, sprísnení podmienok využívania týchto foriem zamestnávania, vrátane taxatívneho určenia maximálneho percentuálneho podielu zamestnancov agentúr dočasného zamestnávania na kmeňovom stave zamestnancov zamestnávateľa.

·        Dosiahnuť zákaz práce vo sviatok v obchodných prevádzkach.

·        Zrealizovať zákonnú zmenu – zvýšenie mzdového zvýhodnenia zamestnancov za prácu vo sviatok.

·        Presadiť legislatívnu úpravu – zvýšenie základnej výmery dovolenky na päť týždňov pre všetkých zamestnancov.

·        Prijať opatrenia na redukovanie nadčasovej práce a práce na zmeny.

·        Zlepšiť podmienky pre zamestnancov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

·        Vytvoriť „Osobitný fond pre zábrannú a preventívnu činnosť zameraný na prevenciu pracovných úrazov a chorôb z povolania“.

·        Zvýšenie zásluhovosti v nemocenských dávkach, v tejto súvislosti zjednotiť vymeriavací základ pre výpočet poistného aj pre výpočet dávky.

·        Nastaviť podmienky výkonu inšpekcie práce v súvislosti s vyvodzovaním zodpovednosti za porušenie pracovnoprávnych predpisov.

       I.          Národnoštátne ekonomické záujmy

·        Pripraviť nové znenie zákona o strategických podnikoch so zákazom privatizácie strategického majetku štátu.

·        Podporiť domáci výrobný a spracovateľský potravinársky segment.

Vypracované rezortné požiadavky členských odborových zväzov budú individuálne predkladané a presadzované za účasti a podpory Konfederácie odborových zväzov Slovenskej republiky na úrovni jednotlivých ústredných orgánov štátnej správy.

 

 

 

 

 

 

 

ZAZNAMENALI SME/list ministrovi pôdohospodárstva SR

 

 

EUROPEA SLOVAKIA

 

a jej prezentácia v rámci Predsedníctva SR v EU

Vážený pán minister,

            dovoľte, aby sme Vám predstavili združenie stredných odborných škôl v rezorte pôdohospodárstva s názvom EUROPEA Slovakia.

            EUROPEA Slovakia združuje poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke, potravinárske, veterinárne školy a školské hospodárstva na Slovensku. EUROPEA Slovakia je členom medzinárodného združenia európskych vzdelávacích zariadení v rezorte pôdohospodárstva pod názvom EUROPEA International, ktorá má sídlo v Bruseli, riadi sa belgickým právom a jej členmi sú pôdohospodárske vzdelávacie inštitúcie z 27 krajín EU. Zástupcovia týchto vzdelávacích inštitúcií sa stretávajú dvakrát do roka, zvyčajne v krajine predsedajúcej EÚ.

            V druhej polovici roku 2016 bude predsedať Európskej únii Slovenská republika, z čoho vyplýva povinnosť pre národnú asociáciu EUROPEA Slovakia zorganizovať stretnutie zástupcov členských krajín a prezentovať školstvo v rezorte pôdohospodárstva, prax a aj kultúru Slovenska. Pri tejto príležitosti chceme pripraviť konferenciu na tému: Voda a klimatické zmeny.

            Predbežným miestom konania konferencie budú Piešťany, v termíne október 2016. Predpokladá sa účasť 80-tich zahraničných účastníkov. Do prípravy konferencie budú zainteresované nasledovné školy: Stredná odborná škola poľnohospodárska a služieb na vidieku Trnava, SOŠ Rakovice, SOŠ záhradnícka Piešťany a Hotelová akadémia Piešťany. Hlavnými organizátormi pripravovaného podujatia sú SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava – riaditeľ Ing. Ľudovít Škrabák, predseda združenia EUROPEA Slovakia, SOŠ Rakovice – riaditeľka Ing. Mária Múdra, podpredseda združenia pre zahraničné vzťahy a národný koordinátor EUROPEA Slovakia.

            Konferencia by mala trvať 4 dni. Z toho 2 dni budú trvať rokovania a program, 2 dni by mali byť určené na príchod a odchod účastníkov. V rámci rokovaní a programu konferencie prvý deň by mali byť prednášky na tému „Voda“ a na druhý deň by sme sa venovali ukážkam „Dobrej praxe“, kde by sa prezentovali slovenské firmy a školy. Ďalej by sme radi predstavili termálne a minerálne pramene regiónu, vrátane výstavy minerálnych vôd. Súčasťou konferencie budú aj prehliadky firiem, ktorých predmetom činnosti je voda určená nielen ako pitná, ale aj na hospodárske účely.

            Myšlienkou konferencie pre zúčastnené delegácie európskych krajín by bolo hospodárenie a nakladanie s čoraz vzácnejšou vodou, ktorá aj v súvislosti s celosvetovou konferenciou o klimatických zmenách konanej v decembri 2015 v Paríži, je jednou z najdôležitejších prírodných zdrojov pre trvalo udržateľný rozvoj.

            Vážený pán minister, chceli by sme Vás touto cestou poprosiť o Vašu účasť na záverečnom vyhodnotení konferencie a o poskytnutie finančnej dotácie na zabezpečenie uvedeného podujatia. V prípade súhlasu na poskytnutie finančnej dotácie predložíme ministerstvu oficiálnu žiadosť so všetkými náležitosťami. Ďakujeme

            S úctou

              Ľudovít Škrabák                                                                Mária Múdra

riaditeľ SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava                                    riaditeľka SOŠ Rakovice a podpredseda združenia pre zahra-

a predseda združenia EUROPEA Slovakia                                                                   ničné vzťahy a národný koordinátor EUROPEA Slovakia

 

 

            Odborový zväz pracovníkov poľnohospodárstva na Slovensku prispeje k úspešnému priebehu konferencie a zároveň požiadal ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka o podporu tejto významnej akcie v nasledovnom znení:

Vážený pán minister,

            dovoľujem si Vás touto cestou požiadať o pomoc v súvislosti s pripravovanou celoeurópskou konferenciou EUROPEA – Slovakia (združenie stredných odborných škôl poľnohospodárskych, lesníckych, záhradníckych a potravinárskych), ktorá sa pripravuje v rámci Predsedníctva SR v EÚ v II. polroku 2016.

            Vzhľadom k tomu, že na príprave tejto konferencie sa podieľajú aj odborové organizácie (naši členovia) z uvedených škôl, Odborový zväz pracovníkov poľnohospodárstva na Slovensku prispeje k úspešnej reprezentácii mladých ľudí, ktorí sa pripravujú na povolanie v rezorte pôdohospodárstva. Konkrétna pomoc, vážený pán minister je obsiahnutá v liste združenia EUROPEA Slovakia, ktorý Vám bol doručený.

            Veríme, že sa spoločne budeme podieľať na tejto významnej prezentácii slovenského poľnohospodárskeho školstva.

 

            S pozdravom                                                                           Ing. František Baláž

                                                                                                    predseda OZ PP na Slovensku

 

 Bratislava 23. februára 2016

 
 
Zaznamenali sme:

Deklarácie v školstve alebo aj v celej štátnej a verejnej správe

          Vzhľadom na aktuálnu situáciu v školstve, dlhodobo známa všetkým doterajším vládam a parlamentom, ale aj zástupcom odborových organizácií, či zamestnávateľom došlo v poslednom období k deklaratívnym požiadavkám voči vláde a parlamentu SR.

          Zvýšiť platové tarify pedagogických a odborových zamestnancov v regionálnom školstve od 1.1. 2017 o 25 % a každý nasledujúci rok o 10 % a navýšenie 6 % HDP. Po našich konkrétnych pracovných stretnutiach na úrovni zástupcov stredných odborných škôl zameraných na prípravu mladých ľudí v poľnohospodárstve a potravinárstve jednoznačne súhlasíme, že odvetvie školstva, vedy a výskumu potrebuje systémovú pomoc, ale viazanú na vývoj ekonomiky a hospodárstvo SR.

          Vážime si prácu pedagógov, či odborných a ostatných zamestnancov, rešpektujeme kolektívne vyjednávanie a jeho výsledky, ktoré by mali byť po podpise zmluvných strán zákonom. Následné protesty a požiadavky smerujú skôr k politickým riešeniam. Očakávame, že po voľbách v marci t.r. nájdeme všetci zainteresovaní v rámci štátnej a verejnej správy spoločné riešenie aj pre ďalšie významné a dôležité inštitúcie v rámci Slovenska (u nás je to napr. veterinárna inšpekcia, inšpekcia ÚK SUP-ov).

 
 
 

NEPREHLIADNITE

 

 

Odborový zväz pracovníkov poľnohospodárstva na Slovensku „ p o n ú k a“ priame poradenstvo pre členov ZO OZ PP

Vážené kolegyne, kolegovia,

poslaním odborov je všetkými zákonnými prostriedkami chrániť a obhajovať práva a záujmy svojich členov.

Poradenstvo je zamerané na:

Pracovno-právnu oblasť

- vznik a skončenie pracovného pomeru s osobitným dôrazom na ochranu zamestnanca pri skončení pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa

- práva a povinnosti vyplývajúce pre zamestnanca a zamestnávateľa počas trvania pracovného pomeru

- úpravu pracovného času, prestávok v práci, nadčasová práca a dovolenka na zotavenie

- dojednávanie mzdy a príplatkov k mzde

- vytváranie vhodných podmienok a životných podmienok pre zamestnancov s osobitným dôrazom na zabezpečenie stravovania pre zamestnancov, vzdelávanie, pracovné podmienky žien a mladistvých

- odstupné, odchodné

Kolektívne zmluvy

- podnikové a vyššieho stupňa

- postup pri kolektívnom vyjednávaní

- obsah kolektívnych zmlúv

- uplatňovanie záväzkov vyplývajúcich z uzavretých kolektívnych zmlúv

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

- práva a povinnosti zamestnávateľov a zamestnancov plynúce zo zákona o BOZP a Zákonníka práce, zdravotnú starostlivosť o zamestnancov, preventívne zdravotné prehliadky

- zabezpečenie zamestnancov ochrannými pracovnými pomôckami

- odškodňovanie pracovných úrazov a chorôb z povolania

Sociálna oblasť

- zákon o sociálnom poistení

- dôchodkové zabezpečenie

- daňové a majetkové priznanie

- zákon o sociálnom fonde

OZ PP poskytuje svojim členom o. i.:

- príspevky na rekondičné, rehabilitačné a rekreačné pobyty súvisiace s reprodukciou pracovnej sily, detskú rekreáciu

- informačný servis, školenia členov OZ PP

- bezplatnú právnu pomoc v súdnych sporoch členov OZ PP v súvislosti s pracovným pomerom, ako aj v riešení ťažkých dopadov na člena a jeho rodinu bez vlastného zavinenia, včítane riešenia ich majetkových sporov a problémov

- v spolupráci s odborovou centrálou EFFAT (Brussel) vytvára možnosť pracovných príležitostí v zahraničí

(v rámci EÚ)

Poznamenávame, že poradenstvo na úrovni Vašej ZO sa môže uskutočniť aj po pracovnej dobe v zmysle vzájomnej dohody: KONTAKT: email: ozpp@ozpp.sk, telefón 02/50240347, p. JUDr. Dzurová email: ozppke@gmail.com, telefón 0944 997 585

 

 

 

 
 

 

 
 
 

Rokovanie republikového výboru OZ PP na Slovensko

 

 

Generálny riaditeľ sekcie poľnohospodárstva Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ing. Ján Vajs prijal pozvanie na rokovanie poľnohospodárskych odborov.

          V dňoch 26. a 27. novembra 2015 zasadal v Trenčianskych Tepliciach celoštátny Republikový výbor Odborového zväzu pracovníkov poľnohospodárstva na Slovensku.

          Osobitnou kapitolou rokovania bola aktuálna informácia o stave, úrovni a ďalšom rozvoji tohto chlebového odvetvia, v priamej súvislosti na koncepciu rozvoja pôdohospodárstva do roku 2020.

          Generálny riaditeľ poukázal:

          - na dlhodobo neriešený problém prepojenosti prvovýroby so spracovateľským priemyslom, kde viaznu snahy o zvyšovanie intenzity pridanej hodnoty do poľnohospodárskych produktov

- na podiel vlastníctva pôdy v pomere k celkovému dlhodobému majetku, pričom hlavný výrobný faktor poľnohospodárskej produkcie, pôda, tvorí v priemere len okolo 5 % z celkového majetku poľnohospodárskych podnikov

- na financovanie poľnohospodárskych podnikov

- na rast produktivity práce (približne len 40 % z priemeru EÚ a tým aj na mzdový vývoj)

- na vytvorenie dostatočného objemu zdrojov smerujúce k stabilizácii živočíšnej výroby a špeciálnej rastlinnej výroby, tým aj zvýšeniu zamestnanosti na vidieku

- na uznesenie vlády SR č. 714/2013 – využitie flexibility medzi piliermi a súhlas presunu z II. piliera do I. piliera spoločnej poľnohospodárskej politiky celkovo 345,46 mil. €, t.j. 18,276 % fondových prostriedkov EÚ alokovaných do Programu rozvoja vidieka SR na roky 2014 – 2020 presunom  finančných prostriedkov z II. do I. piliera Spoločnej poľnohospodárskej politiky vznikol priestor na financovanie vnútroštátnej pomoci a to za celé programové obdobie 2014-2020 vo výške 114,26 mil. €.

- na MEMORANDUM o spolupráci a realizácie vízie, cieľov zámerov medzi Ministerstvom pôdohospodárstva SR, Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou, Slovenskou lesníckou komorou a jednoznačná podpora je aj zo strany poľnohospodárskych a potravinárskych odborov.

V ďalšej časti k uvedenej problematike bola živá odborná diskusia zo strany členov odborov bezprostredne na každodenný život v prvovýrobe, službách (biologických, technických, ako aj poľnohospodárskeho školstva, vedy a výskumu, včítane stability sektoru mlieka, veterinárnej inšpekcie, ÚK SUP-ov, chov hovädzieho dobytka, ošípaných, hydiny a kapitoly MPRV v štátnom rozpočte na rok 2016.

          Záverom predseda OZ PP p. Baláž a členovia Republikového výboru OZ PP ocenili účasť generálneho riaditeľa a jeho profesionálny prístup k danej problematike.

Republikový výbor na svojom rokovaní prerokoval charakteristiku vývoja a vízie OZ PP na Slovensku , schválil zmenu Stanov OZ PP a čerpanie rozpočtu OZ PP za I. polrok 2015. Zaoberal sa rámcovým plánom akcií OZ PP  a nadväzne na to rozpočtom OZ PP pre rok 2016, ďalej kolektívnym vyjednávaním KZ VS a P KZ.

                                                                                                             

 

Verejné zhromaždenie prvovýrobcov a spracovateľov mlieka konaného dňa 7. 9.  2015 v Bratislave podporil svojim stanoviskom aj OZPP na Slovensku v nasledovnom znení.

 

V mene Odborového zväzu pracovníkov poľnohospodárstva  na Slovensku vyjadrujeme jednoznačnú podporu iniciatíve SPPK a všetkým účastníkom zhromaždenia, nakoľko politika EÚ od samého začiatku nebola jednotná voči novopristupujúcim krajinám – skôr diskriminačná aj napriek množstvu protestných zhromaždení a dnes nezmyselnými krokmi (embargá, zrušenie kvót) likviduje aj mliečnych farmárov a tým aj zamestnanosť na vidieku.

          Očakávame, že kompetentní v EÚ prehodnotia požiadavky poľnohospodárov (nielen slovenských) a nedovolia likvidáciu tohto významného segmentu živočíšnej výroby.

         

 

 

Rokovanie s ministrom pôdohospodárstva SR

 

            Na podnet predsedu OZ PP na Slovensku Františka Baláža znovu došlo 29.6. 2015 k pracovnému rokovaniu s ministrom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ľubomírom Jahnátkom.

            Dôvodom rokovania boli dopady krátenia rozpočtu pre ŠVPS a ÚKSUP-ov, predovšetkým v oblasti inšpekcie a zároveň závažná situácia v odmeňovaní zamestnancov.

            Minister pôdohospodárstva SR deklaroval jednoznačnú pomoc a riešenie problémovej situácie.

 

Rokovanie na ŠVPS

 

            Ústredný riaditeľ štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR prijal 11. júna 2015 na podnet predsedu OZ PP na Slovensku Františka Baláža zástupcov organizácii v súvislosti s každoročným krátením rozpočtu zo strany MPRV SR, resp. MF SR čím dochádza k ohrozeniu výkonu veterinárnej inšpekcie v plnom rozsahu a zároveň vzniká (už dlhodobo) závažná situácia v odmeňovaní vysokokvalifikovaných pracovníkov.

           Na záver rokovania bol dohodnutý spoločný postup smerujúci na MPRV  SR a MF SR.

 

PRACOVNÉ   STRETNUTIE

          Generálny riaditeľ Pôdohospodárskej platobnej agentúry MVDr. Stanislav Grobár prijal 18. marca 2015 predsedu Odborového zväzu pracovníkov poľnohospodárstva na Slovensku Ing. Františka Baláža.

          Dôvodom pracovného stretnutia bola vzájomná partnerská informovanosť na úseku odborovej činnosti a predovšetkým na spoločnom prístupe v oblasti legislatívneho procesu (koordinácia spoločných stanovísk) pri tvorbe a realizácii úloh vyplývajúcich z agendy Plánu rozvoja vidieka na roky 2014 – 2020.

 

 

 

 

Makroekonomické ukazovatele - analýza a prognózy

 
 

Zoznam mzdových a účtovných súm platných v roku 2015.

 

 

 
 

Odborári  ŠVPS a ÚKSUP na pracovnom stretnutí s ministrom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Ľubomírom Jahnátkom

 
 
Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka prijal 20. októbra 2014 zástupcov odborových organizácií Štátnej veterinárnej a potravinovej správy a Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho.
Rokovania sa zúčastnili Ing. František Baláž, predseda Odborového zväzu pracovníkov poľnohospodárstva a JUDr. Mária Mayerová, predsedníčka Slovenského odborového zväzu verejnej správy, ktorí uvedené rokovanie iniciovali.
Predmetom rokovania bolo každoročné neúmerné krátenie finančných prostriedkov, ktoré smeruje k priamemu ekonomickému a zdravotnému ohrozeniu včítane sociálnej situácii  výkonných zamestnancov, ktorí pri vysokej kumulácii pracovných činností (práce nadčas, práce cez víkendy, sviatky, kontroly v prevádzkach a na cestách) dosahujú príjmy pod hranicou priemernej mzdy v NH, pritom ide o vysokokvalifikovaných veterinárnych odborníkov s I. a II. atestačným stupňom.
Ads by Yellow AdBlockerAd Options
 
Celkový rozpočet ŠVPS predstavuje zníženie pre rok 2015 o 23,62 % a na ÚK SUP-e o 23,22 %. Hrozí obmedzenie alebo úplné zrušenie výkonu niektorých odborných činností, ktoré sú uvedené organizácie povinné vykonávať v zmysle národnej a európskej legislatívy pri kontrole zdravotnej bezpečnosti a kvality potravinového reťazca.
Znížený limit ohrozuje zamestnancov a smeruje za daných podmienok aj k hromadnému prepúšťaniu.
Zúčastnení zástupcovia sa snažili podať ministrovi informácie o ich praktickom každodennom živote a problémoch, ktoré ich pri výkone práce sprevádzajú a zároveň hľadajú východiská pre zlepšenie situácie v ich organizáciách.
 
Stretnutie považujeme za prospešné pre obidve strany. Minister o.i. prezentoval prístupy rezortu pôdohospodárstva v záujme udržania verejných financií s cieľovou hodnotou deficitu verejnej správy na rok 2015 a udržanie zamestnanosti.
Zároveň upozornil na existujúce rezervy a možnosti zlepšiť daný stav, čo závisí aj od kompetentných zodpovedných riadiacich manažmentov v uvedených inštitúciách.
Očakávame, že dôjde k zlepšeniu daného stavu a že ŠVPS a ÚK SUP nebudú na pokraji záujmu spoločnosti.
 

 

 

 

 

 

 
 
Ads by DeleteAdAd Options
 

Z rokovania Hospodárskej a sociálnej rady SR 30. 6. 2014

 

            Na rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady SR bolo predložených a prerokovaných viacero návrhov zákonov,  koncepcií,  stratégií o. i. aj z rezortu pôdohospodárstva, konkrétne:

1. Systém finančného riadenia Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka

2. Systém financovania riadenia Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu

3. Správa o transformácii vlastníckych a užívacích vzťahov k lesným pozemkom

4. Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 339/2008 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu  spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v materských školách, žiakov na základných a stredných školách.

            Predkladateľom uvedených materiálov bol minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Ľubomír Jahnátek. Stanoviská k materiálom za KOZ SR predložil František Baláž, predseda OZ PP na Slovensku.

V bode rôzne:

            Predseda OZ PP na Slovensku p. Baláž informoval hospodársku a sociálnu radu o priebežnom návrhu štátneho rozpočtu pre verejnú správu na roky 2015-2017  rezortu pôdohospodárstva a jeho dopady na Štátnu veterinárnu a potravinovú správu SR a na Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodárstva. Konkrétne: zníženie limitu výdavkov pre uvedené organizácie smeruje k hromadnému prepúšťaniu zamestnancov a ohrozeniu výkonu odborných činností, ktoré sú povinné tieto organizácie vykonávať v zmysle národnej a európskej legislatívy. Zároveň upozornil na vysokú kumuláciu pracovných činností vyžadujúcu vysokú profesionálnu zdatnosť I. a II. atestačného stupňa a nízke mzdové ohodnotenie pod úrovňou priemernej mzdy v NH. K uvedenému problému vystúpil aj minister pôdohospodárstva Ľubomír Jahnátek, ktorý jednoznačne potvrdil pretrvávajúce dlhoročné problémy v danej oblasti a riešenie vidí v ďalšom rokovaní v procese prípravy štátneho rozpočtu aj za účasti odborov.

 

 

Kolektívne vyjednávanie

 

RADA predsedov odborových organizácií pri Národnom poľnohospodárskom a potravinárskom centre (NPPC) predložila návrh kolektívnej zmluvy na rok 2014
            Po viacerých rokovaniach zástupcov – predsedov základných odborových organizácií v rámci NPPC bol vypracovaný návrh KZ na rok 2014 a predložený zamestnávateľovi NPPC.
            Očakávame, že v priebehu kolektívneho vyjednávania dôjde k vzájomnej zhode a podpisu tohto významného dokumentu v podmienkach novej organizačnej štruktúry rezortnej vedy a výskumu v duchu reformy ESO.

 

 

 
 
 

 

 
 
 

NÁRODNÉ POĹNOHOSPODÁRSKE A POTRAVINÁRSKE CENTRUM 

Rezortná veda a výskum v novej organizačnej štruktúre v rámci reformy ESO

Ministerstvo  pôdohospodárstva a rozvoja vidieka  SR v súlade s príslušnými uzneseniami vlády SR, prijalo rozhodnutie / 21.novembra 2013 /v zmysle ustanovenia § 21. odst.11 zákona č. 523/2004 Z.Z. v rámci ktorého zriaďuje s účinnosťou od 1. januára 2014 štátnu príspevkovú organizáciu „ Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum so sídlom v Lužiankach „

Na základe uvedeného rozhodnutia je potrebné usporiadať pracovno – právne vzťahy zamestnancov príslušných organizácií v súlade so všeobecnými záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi a kolektívnymi zmluvami zanikajúcich organizácií.  Zástupcovia pôvodných odborových organizácií pristupujú ku koordinácií svojej činnosti a to vytvorením Rady predsedov, s cieľom uzatvorenia KZ voči zamestnávateľovi NPPC, ako partnerovi sociálneho dialógu. V zmysle Stanov OZ PP na Slovensku dôjde k vytvoreniu „Rady predsedov“ ako koordinačného orgánu príslušných odborových organizácií, ktorý sa bude riadiť štatútom „ Rady“ a rokovacím poriadkom.

Doterajšie rokovania na úrovni OZ PP a zástupcov ZO smerujú k vytvoreniu partnerstva na úrovní NPPC a príslušných ZO.

 

Január 2014

 

 
 

VI. zjazd Odborového zväzu pracovníkov poľnohospodárstva na Slovensku

 

            V dňoch 29. a 30. novembra 2013 sa na Štrbskom plese v hoteli SOREA – TRIGAN uskutočnilo rokovanie VI. zjazdu OZ PP.

            Nosnými zjazdovými témami boli dlhodobé problémy zamestnanosti, mzdového vývoja, ako aj celkovej hospodárskej a sociálnej situácie v rezorte pôdohospodárstva.

            Delegáti zjazdu otvorene, priamo a kriticky informovali o situácii v poľnohospodárskej výrobe, službách (biologických, technických), ako aj vo vede, výskume a školstve.

            Štátny tajomník MPRV SR Ing. Štefan Adam odpovedal na vznesené otázky a zároveň podal konkrétnu informáciu o aktuálnej situácii v rezorte o novej stratégii, koncepcii a implementácii Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ na roky 2014 – 2020. Oceňujeme jeho ústretovosť pri riešení vznesených problémov.

            Rokovania zjazdu sa zúčastnil aj prezident KOZ SR Ing. Jozef Kollár, ktorý podal informáciu o aktuálnych úlohách a prístupe KOZ SR v napĺňaní programu KOZ SR, včítane legislatívnej a zákonnej iniciatívy na úrovni vlády SR, hospodárskej a sociálnej rady či parlamentu. Zahraničnú centrálu EFFAT z Bruselu zastupoval  jej viceprezident Bohumír Dufek, zároveň aj predseda českého partnerského odborového zväzu OSZPV – ASO. Okrem iného ocenil dobrú vzájomnú spoluprácu a koordináciu voči zamestnávateľským zväzom na úrovni EFFAT, ale aj v rámci ČR a SR.

            Partnerský zamestnávateľský zväz zastupoval Ing. Pavel Števčík, ktorý vo svojom vystúpení podporil vzájomnú snahu pri riešení úloh predovšetkým v oblasti technických služieb na úrovni centrály CETTAR (Brusel) kým v SR je stále oblasť nekoncepčne a nesystémovo riešená, čo má podstatný vplyv aj na zamestnanosť a rozvoj odvetvia.

            V priebehu rokovania boli uskutočnené aj voľby štatutárneho predstaviteľa OZ PP (predsedu) a predsedníčky revíznej komisie.

            Za predsedu OZ PP na Slovensku bol zvolený Ing. František Baláž, za predsedníčku RK p. Marta Hoštáková.

            Zároveň zjazd schválil zjazdové dokumenty a prijal uznesenie

 

Krajské konferencie OZ PP na Slovensku

      V mesiaci september 2013 sa uskutočnili krajské konferencie OZ PP, ktoré nasledovali po členských schôdzach a konferenciách ZO a MO ako súčasť konania VI. zjazdu OZ PP na Slovensku. Rokovanie krajských konferencií OZ PP prebiehalo v zmysle schváleného programu, za účasti  zvolených delegátov zo ZO a MO.

     Správy prerokované na krajských  konferenciách prednesené predsedami krajov zhodnotili  činnosť ako aj plnenie prijatých úloh od V. zjazdu OZPP. Zamerané boli  na  otázky sociálneho dialógu, plnenia úloh vyplývajúcich z prijatých  kolektívnych zmlúv, Zákonníka práce,  legislatívnej činnosti, činnosti základných odborových organizácií, poklesu členskej základne a medzinárodnej činnosti OZ PP.

V rámci diskusie boli správy doplnené o poznatky z činnosti ZO OZ.

K návrhom základných dokumentov OZPP :  Program, Stanovy, Štruktúra OZ PP, Hospodársko - finančný poriadok ,  sa delegáti otvorené vyjadrili v diskusií.

Zároveň sa uskutočnili  voľby  nových orgánov OZ PP, delegátov zjazdu, ktoré sú súčasťou prijatých uznesení.

 

Foto z konferencií OZPP.docx (3,1 MB)

 

Rokovanie OZPP s odvetvovými OZ

20. februára 2013  sa uskutočnilo rokovanie zástupcov  OZ drevo, lesy voda, OZ potravinárov a OZ poľnohospodárstva. Predmetom rokovania bolo príprava Asociačnej dohody medzi týmito OZ. Ďalej sa prerokovali spoločne úlohy a stanoviská k rezortnej politike. Prítomní sa informovali o situácií v jednotlivých OZ ako aj úlohách ktoré stoja pred nimi, poukázali na vysokú nezamestnanosť ktorá sa prejavila v rezorte pôdohospodárstva.

 Závery :  1/  spracovať návrh Asociačnej zmluvy

                2/  informovať o spoločnom rokovaní KOZ SR

19. februára 2013    podpísanie KZVS na rok 2013 medzi ZZTSPL Slovakia a OZ PP na Slovensku.  Dohodnutý nárast miezd o 2,5 %, výška minimálnej mzdy je stanovená pri 37a ½ hod. týždennom pracovnom čase 2,070 € za každú hod. odprac. zamestnancom a 337,70 € za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou 

 

 

Zákon roka s pripomienkami OZ PP

Hospodárska a sociálna rada dospela pri rokovaní  o návrhu štátneho rozpočtu verejnej správy na roky 2013 až 2015 a návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 2013 k dohode, uviedol po tripartitnom rokovaní predseda HSR a minister práce a sociálnych vecí Ján Richter. Rozhodnutie sociálnych partnerov považuje za úspech, dohoda pri "zákone roka" je na to podľa neho dostatočným dôvodom.
Pravdaže, také jednoduché ako záverečné konštatovanie to nebolo. Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) súhlasila s predloženým návrhom bez pripomienok, Konfederácia odborových zväzov (KOZ) s pripomienkami, Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) podmienečne súhlasí s pripomienkami a Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ) nezaujala stanovisko. KOZ SR k návrhu štátneho rozpočtu na rok 2013 vzniesla niekoľko pripomienok. Po rozsiahlej a náročnej diskusii Konfederácia s návrhom rozpočtu vyslovila súhlas pričom v závere stanoviska navrhla, aby v 1. polroku 2013 na základe vývoja ekonomickej situácie v spoločnosti sociálni partneri opäť prehodnotili plošnú valorizáciu platov vo verejnej štátnej správe a aby sa zohľadnili pripomienky KOZ SR v rámci jednotlivých kapitol štátneho rozpočtu.
Predkladateľ sa v Návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2013 až 2015 odvoláva na Programové vyhlásenie vlády SR, v ktorom jednou z priorít vlády je konsolidácia verejných financií pod tri percentá do roku 2013, aby Slovensko tak dodržalo svoje záväzky voči EÚ vyplývajúce z Paktu stability a rastu. Návrh rozpočtu verejnej správy je stanovený na základe aktuálnej prognózy makroekonomického vývoja, ktorá predpokladá rast slovenskej ekonomiky v tomto roku vo výške 2,5 % a v roku 2013 na úrovni 2,1 %. Prognóza sa opiera nielen o vývoj krajín, kam prevažne smeruje slovenský vývoz a ktorých perspektíva vývoja nie je jednoznačná, pretože sú vo veľkej miere ovplyvnené pretrvávajúcou dlhovou krízou eurozóny, ale berie do úvahy aj aktuálny vývoj v slovenskej ekonomike, spojený na jednej strane s nárastom priemyselnej produkcie (automobilový priemysel) a na druhej strane s výrazným poklesom investícií, stagnáciou spotreby domácností a rastom inflácie. Bilancia príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu na rok 2013 predpokladá deficitné hospodárenie vo výške -3,1 mld. Eur (pri celkových príjmoch 14,2 mld. Eur a celkových výdavkoch 17,2 mld. Eur).
Pripomienky vzniesla KOZ SR k nulovému navýšeniu platových taríf od 1.1.2013 pre zamestnancov v štátnej službe a pracujúcich vo verejnom záujme, k zníženiu rozpočtu ich osobných výdavkov na rok 2013 o 5 %, pretože by to znamenalo zníženie reálnych platov tretí rok po sebe.  Možným rizikom sa podľa Konfederácie javia výdavky smerované do oblasti politiky zamestnanosti. Aj keď ekonomický vývoj bude prebiehať v priaznivejších podmienkach, uvedená skutočnosť sa neprejaví vo výraznejšom raste počtu pracovných miest, čo vyvolá zvýšený tlak na možnosť uplatniť sa na pracovnom trhu prostredníctvom aktívnych opatrení trhu práce, pričom tomuto trendu nezodpovedá rozpočet výdavkov na politiku zamestnanosti.  Pripomienky sa týkali aj rozpočtovaných prostriedkov pre oblasť pôdohospodárstva, ktoré by podľa OZPP mohli znamenať zánik a likvidáciu poľnohospodárskych podnikateľských subjektov spojený s radikálnym znižovaním zamestnanosti.