Vzdelávanie predsedov ZO

 
V dňoch 14. - 16. mája 2019 sa uskutočni vzdelávanie predsedov základných organizácií podľa oblastí nasledovne:
- 14. mája 2019 v  Banská Bystrici
- 15. mája 2019 v Košiciach
- 16. mája 2019 v Nitre
 
 

Z rokovania rady predsedov ZO - Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum

 

Dňa 12. 2. 2019 sa uskutočnilo zasadnutie Rady predsedov ZO OZ PP na Slovensku pri NPPC. Jedným z bodov rokovanie bola otázka mzdového nárastu a s tým aj problémy pri podpisovaní nových mzdových dekrétov zamestnancov na výskumných ústavoch . Tarifne platy stúpajú v zmysle podpísaných kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa pre zamestnancov štátnej a verejnej služby na roky 2019 – 2020, ale osobné príplatky sa v mnohých prípadoch krátia. Predsedovia  ZO OZ po argumentácii na jednotlivých prípadoch zamestnancov, prijali uznesenie ktorým žiadajú vedenie NPPC o dodatočné vysvetlenie a nekrátenia osobného príplatku  „ z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov“.
Rokovania sa zúčastnila  Janka Žitňáková, predsedníčka OZ PP,  prisľúbila riešenie tohto problému  cestou ministerstva pôdohospodárstva  a KOZ SR. Ďalej prítomných  predsedov ZO informovala o činnosti OZ PP po VII. zjazde a úlohách zväzu v najbližšom období.

 
 

Nová predsedníčka OZ PP

 

V dňoch 29.-30.11.2018 sa konal v Trenčianskych Tepliciach  VII. zjazd OZ PP na Slovensku.  Delegáti  zvolili novú predsedníčku OZ PP  Ing. Janu Žitňákovú, doterajšiu predsedníčku  ZO OZPP pri Pôdohospodárskej platobnej agentúre. Srdečné blahoželáme

 
 

                    Z rokovania oblastných konferencií OZ PP na Slovensku

      V mesiaci september 2018 sa uskutočnili oblastné konferencie OZ PP, ktoré sú súčasťou konania VII. zjazdu OZ PP na Slovensku. Rokovanie oblastných konferencií OZ PP prebiehalo v zmysle schváleného programu, za účasti  zvolených delegátov zo ZO a MO.

     Správy prerokované na krajských  konferenciách prednesené predsedami krajov zhodnotili  činnosť ako aj plnenie prijatých úloh od VI. zjazdu OZPP. Zamerané boli  na  otázky sociálneho dialógu, plnenia úloh vyplývajúcich z prijatých  kolektívnych zmlúv, Zákonníka práce,  legislatívnej činnosti, činnosti základných odborových organizácií, stavu členskej základne a medzinárodnej činnosti OZ PP. V rámci diskusie boli správy doplnené o poznatky z činnosti ZO OZ.

Predseda OZ PP p. Baláž vo svojom vystúpení oboznámil prítomných delegátov o činnosti ktoré OZ PP zabezpečoval v uplynulom volebnom období, spoločnej poľnohospodárskej politiky po roku 2020 a stanovisku OZ PP k tejto oblasti, aktuálnej situácii  zamestnancov v štátnej, verejnej správe a úlohách  ktoré  odborový zväz čaká po VII. zjazde OZ PP.

Súčasťou rokovaní oblastných konferencií bola hodnotiaca správa revíznej komisie pri OZ PP ktorá konštatovala, že v rámci základných odborových organizácii ako aj na úrovni OZ PP boli dodržiavané zásady hospodárenia a financovania, zároveň neboli vznesené zásadne pripomienky.

Celková účasť na oblastných konferenciách bola 86,6 % .

K návrhom základných dokumentov OZPP:  Program, Stanovy, Štruktúra OZ PP, Hospodársko - finančný poriadok,  sa delegáti otvorene vyjadrili v rozprave.

Tieto dokumenty budú ešte predmetom rokovania VII. zjazdu OZ PP, ktorý sa uskutoční  v dňoch 29. - 30. novembra 2018 v Trenčianskych Tepliciach.

                                 

ŽATVA 2018

Počasie vytrvalo mení poľnohospodársky kalendár. Potvrdzuje to aj začiatok tohtoročnej žatvy. Prvé klasy zrelého obilia padli na južnom Slovensku 11. júna. A od poslednej dekády júna žnú pšenicu a repku v celej Podunajskej nížine. Tohtoročná žatva sa zapíše do histórie ako jedna z najskorších.

Rýchle dozrievanie obilia spravidla neveští dobrú úrodu. Odhady Štatistického úradu SR sú však v porovnaní s vlaňajškom mierne optimistické. Náladu dvíha najdôležitejšia letná obilnina pšenica, ktorá by mala dať zhruba o 200-tisíc ton vyššiu úrodu ako vlani, keď na poliach úradovalo sucho.

Ani tohto roku nemôžu poľnohospodári hovoriť o priaznivom priebehu počasia. Predovšetkým suchý a mimoriadne horúci apríl s teplotami nad 30 stupňov a potom v rovnakej tónine pokračujúci máj sa postarali o to, že Slovensko zoberie s veľkou pravdepodobnosťou úrodu blízku priemeru posledných rokov.

Podľa informácií z odborových organizácií aj za našej účasti boli na Slovensku zabezpečované a vytvorené zo strany zamestnávateľov dobré podmienky pre bezpečný zber a tiež stravovanie služby v čítane pitného režimu.

 
 

Rokovanie predsedov základných odborových organizácii  /ZO OZ PP /

Dňa 29.mája 2018 sa konalo v Bratislave pracovné stretnutie predsedov ZO OZ PP na Slovensku / kraje Bratislava, Trnava, Trenčín /

Program rokovania bol zameraný na aktuálne pracovno - právne predpisy, prípravu krajských konferencii včítane VII. zjazdu OZ PP.

Osobitným bodom programu boli aktuálne informácie z rezortu pôdohospodárstva a rozvoja vidieku SR, predovšetkým návrh stanoviska Európskeho hospodárskeho sociálneho výboru k spoločnej poľnohospodárskej politiky po roku 2020 – 2027. Zároveň predseda OZ PP p. Baláž podal informácie o postupe a koordinácii Rady agrárnych samospráv konaných v Bratislave a v Prahe v súvislosti s návrhom SPP po roku 2020.

 

Rokovanie predsedov základných odborových organizácii pri štátnej veterinárnej a potravinovej správe Slovenskej republiky

Dňa 22.mája 2018 sa uskutočnilo v Dudinciach pracovné rokovanie predsedov základných odborových organizácii pri ŠVPS SR a RVPS. Hlavným bodom rokovania boli informácie na úrovni ekonomiky, rozpočtu ,včítane mimo rozpočtových zdrojov a predovšetkým stav v oblasti miezd a mzdového vývoja a tvorby kolektívnych zmlúv. Informáciu podal štatutárny zástupca ŠVPS SR Ing. Juraj Bučko.

Súčasťou rokovania bola informácia o „PETÍCII „ inšpektorov RVPS SR a ich rokovanie na úrovni Ministerstva pôdohospodárstva SR. Konkrétny postup a výsledky doterajších rokovaní podali pp. MVDr. Mikuláš Mižák, MVDr. Pavel Herz, MVDr. Róbert Grič.

Očakávame , že požiadavky vyplývajúce z „ PETÍCIE „budú akceptované a zohľadnené. Zo strany odborových centrál OZPP a Sloves, KOZ SR budú mať naďalej jednoznačnú podporu.

Informáciu o príprave VII. zjazdu OZ PP na Slovensku včítane aktuálnych otázok OZ PP podal predseda OZPP.

 

SPP po roku 2020

Pracovné stretnutie

V dňoch 17. a 18.mája 2018 sa uskutočnilo v Trenčianskych Tepliciach pracovné stretnutie na úrovni štatutárnych predstaviteľov odborových zväzov Českej a Slovenskej republiky ( OSPZV – ASO a OZ PP na Slovensku ).

Predmetom rokovania bola jednoznačná podpora iniciatíve  agrárnych samospráv SR a ČR pri tvorbe stanovísk a požiadaviek na národnej úrovni a na úrovni Spoločnej poľnohospodárskej a potravinárskej politiky EÚ po roku 2020.

 

SPOLOČNÁ POĽNOHOSPODÁRSKA POLITIKA PO ROKU 2020 - JEDNOZNAČNÁ PODPORA ODBOROV AGRARNÝM SAMOSPRÁVAM

Blíži sa rok 2020 a tým aj nové rozpočtové obdobie pre členské krajiny EÚ včítane Spoločnej poľnohospodárskej politiky.

Predložený „NÁVRH „spoločnej poľnohospodárskej politiky pre rok 2020 inicioval predovšetkým zástupcov poľnohospodárskych samospráv združených vo V-4 s podporou Litvy, Rumunska, Bulharska, aby boli rešpektované ich dlhoročné požiadavky zakotvené v Bratislavskej deklarácii- marec 2017 ( podpísalo ju 10 krajín EÚ ), potvrdené medzinárodnými konferenciami v Bratislave a v Prahe za účasti zástupcov EH SV, COOPA, EK,  ako aj zástupcov odborových zväzov a ich podpore včítane nášho OZ PP.

Očakávame , že aktivity agrárnych samospráv a všetkých poľnohospodárov nájdu podporu vlád a parlamentov jednotlivých členských štátov EÚ, aby SPP –EÚ nebola pre nás likvidačná.

 

Podpísaný Dodatok č.1 ku KZVS

Dňa 4.4.2018 bol podpísaný Dodatok č.1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2017– 2018 zo dňa 14.3.2017 medzi Združením zamestnávateľov technických služieb v poľnohospodárstve a lesníctve Slovakia  Nitra, zastúpeným Ing. Pavlom Števčíkom a Odborovým zväzom pracovníkov poľnohospodárstva na Slovensku Bratislava, zastúpeným Ing. Františkom Balážom, predsedom OZPP. Dodatok sa nachádza  v rubrike KZVS.

 

Rokovanie P RV OZPP a RV OZPP

 

V dňoch 21.3. - 22.3.2018 sa v Žiline uskutočnilo  21. zasadnutie Predsedníctva RV OZPP a 9. zasadnutie Republikového výboru OZPP v tomto volebnom období.

            Na rokovaní boli podané informácie o súčasnej situácii v rezorte pôdohospodárstva SR,  činnosti KOZ SR , Jednotného majetkového fondu SR , príprave KZ a KZVS pre štátnu a verejnú správu , príprave VII. zjazdu OZ PP ako aj výročným členským schôdzam a konferenciám v základných odborových organizáciach, k návrhom základných zjazdových dokumentov, Stanovám - štruktúre OZ, hospodársko - finančnému poriadku OZPP.

   Republikový výbor schválil „ Správu o čerpaní rozpočtu OZPP za rok 2017“ a zároveň schválil rozpočet na rok 2018 vrátane rozpočtu VII. zjazdu a krajských konferencií.

 

Rokovali predsedovia základných odborových organizácii

 

 V dňoch 20.  21. a 27. februára 2018 sa uskutočnili porady a vzdelávanie predsedov základných odborových organizácii OZ PP na Slovensku. Predmetom rokovania boli aktuálne pracovno právne predpisy zamerané predovšetkým na novelu zákonníka práce ( príplatky za nočnú prácu, za prácu vo sviatok, príplatky za prácu  cez víkendy aj pre zamestnancov v štátnej a verejnej službe ), zároveň boli podané informácie o 13. a 14. plate a jeho čiastočné oslobodenie od daní a odvodov.

Novela ZP ukladá zamestnávateľovi povinnosť pri zverejňovaní ponuky zamestnania uvádzať sumu základnej zložky mzdy .

Predseda OZ PP na Slovensku (p. Baláž ) informoval o aktuálnych otázkach z odvetvia pôdohospodárstva, o činnosti orgánov OZ PP, konfederácie OZ SR, jednotného majetkového fondu SR, z hospodárskej a sociálnej rady. Osobitnú pozornosť venoval zasadaniu krízového štábu Rady poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv v súvislosti so štátnym rozpočtom a výškou štátnej pomoci, ktorá smeruje k ďalšiemu úpadku rezortu o čom svedčí navyšovanie pasívneho salda zahraničného obchodu s komoditami rastlinnej a živočíšnej výroby, ktoré pri vyššej podpore štátu môžu byť  vyrobené na Slovensku a zároveň by sa zvýšila zamestnanosť v agrosektore a vyľudňované regióny by zaznamenali svoj rozvoj.

Prítomní predsedovia boli oboznámení  o konaní VČS a konferencii v ZO a príprave VII. zjazdu OZ PP.

 

Rada poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv upozorňuje Vládu SR a Slovenskú verejnosť

 

Rada poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv na tlačovej konferencii /24.1.2018 / pred úradom vlády SR vyzýva k naplneniu strategických krokov, predovšetkým dlhodobých sľubov zo strany ústavných činiteľov.

Samosprávy žiadajú o. i. riešiť situáciu v rezorte aj cestou mimorozpočtových zdrojov v tomto roku a zároveň pripraviť systémové opatrenia pri tvorbe rozpočtu ( kapitola pôdohospodárstva ) verejnej Správy pre nasledujúce roky.

Poznamenávame, že problémy Agrorezortu SR sú dlhoročne signalizované, analyticky a odborne doložené ( v čítane zamestnanosti vidieku, mzdového vývoja ) no realizácia zo strany vlád, ministerstiev, ako aj manažérov podnikateľských subjektov v Agrokomplexe neboli z rôznych dôvodov riešené a dnešný stav je toho dôkazom.

Oceňujeme a Vážime si kroky agrárnych samospráv a očakávame, že zo strany vlády a parlamentu dôjde k riešeniu zložitej situácie, že sľuby naplnia a predídu kritickej situácii, zabránia vyľudňovaniu vidieku, dajú šancu mladým ľuďom, aby uživili svoje rodiny prácou v poľnohospodárstve, pričom by nám zabezpečili dostatok vlastných kvalitných potravín.

Je najvyšší čas konať. 

 

Zaznamenali sme

Informácia zo stretnutia sociálnych partnerov k návrhu poslancov na zvýšenie príplatkov za prácu v noci, v sobotu, v nedeľu a počas sviatku.

 Návrh skupiny poslancov na zvýšenie príplatkov za nočnú a sviatočnú prácu, ako aj zavedenie príplatku za prácu cez víkend, je súčasťou novely Zákonníka práce (zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony). Daný návrh bol dňa 15. 1. 2018 v pozmenenej forme predložený na prerokovanie sociálnym partnerom.

Oproti pôvodnému návrhu sa účinnosť novely Zákonníka práce postupne rozloží na dva roky. Prvé zvýšenie príplatkov za nočnú prácu, prácu v sobotu a v nedeľu sa uskutoční od 1. mája 2018, ďalšie zvýšenie bude realizované od 1. mája 2019. Predložená novela zákona naďalej zotrváva na návrhu zvýšenia príplatku za sviatok, ktorý stúpne z 50 % na 100 % priemernej hodinovej mzdy zamestnanca. Podľa najnovšieho návrhu by sa malo rozlišovať medzi všeobecnou a rizikovou prácou. Návrh počíta aj s tzv. derogačnou klauzulou (výnimkou), to znamená, s minimálnou percentuálnou sadzbou príplatku (ktorá je navrhovaná nižšia ako pri všeobecnej a rizikovej práci) u zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa prevažná časť práce vykonávala ako nočná práca/práca v sobotu/práca v nedeľu.

 Konfederácia odborových zväzov SR prostredníctvom svojich zástupcov na  rokovaní s poslancami (predkladateľmi predmetného návrhu) a sociálnymi partnermi vyjadrila zotrvanie na pôvodnom návrhu príplatkov, tak ako to bolo prezentované na mimoriadnej Hospodárskej a sociálnej rade SR dňa 2. decembra 2017, ako aj na rokovaní sociálnych partnerov dňa 21. 12. 2017. Nestotožňujeme sa so znižovaním príplatkov oproti pôvodnému návrhu prezentovanému sociálnym partnerom a verejnosti, ako aj s nastavením výnimiek u zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa prevažná časť práce vykonávala ako nočná práca/práca v sobotu/práca v nedeľu.

Pozmenený návrh bude predmetom rokovania Národnej rady SR.

 Informácie, ako aj záznam z tlačovej besedy po rokovaní sociálnych partnerov môžete nájsť aj tu:

https://www.teraz.sk/ekonomika/zvysovanie-priplatkov-za-nocnu-pracu/302912-clanok.html

Milí kolegovia,

dovoľujem si Vás oboznámiť s vyhlásením účastníkov mítingu ZODPOVEDNOSŤ ZA BUDÚCNOSŤ vo verejnej správe.

Vyhlásenie účastníkov mítingu

 

Vzniká Inštitút pôdohospodárskej politiky

 

Inštitút pôdohospodárskej politiky (IPP) bude analytický útvar ministerstva. Jeho poslaním bude zlepšovať rozhodovanie ministerstva prostredníctvom analýz, dát a dôkazov v oblastiach poľnohospodárstva, potravinárstva, lesníctva a rozvoja vidieka. Inštitút bude tiež poskytovať analýzy a prognózy pre slovenskú vládu a verejnosť.

  • Analytický útvar pre oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva, lesníctva a rozvoj vidieka
  • Uplatňovanie princípu hodnoty za peniaze
  • Aktuálnymi prioritami budú revízia výdavkov ministerstva pôdohospodárstva a nastavenie novej Spoločnej poľnohospodárskej politiky po roku 2020

„Ministerstvo pôdohospodárstva doteraz nemalo centralizovaný analytický útvar a rozhodnutia sme robili bez hlbších rozborov danej problematiky. Na to, aby sme robili dobré rozhodnutia a vedeli odhadnúť dopady našich krokov, potrebujeme kvalifikované analýzy a dáta. Novovzniknutý tím IPP bude mať za úlohu odborne, nestranne a profesionálne analyzovať vplyvy existujúcich a navrhovaných politík, zákonov a strategických materiálov. Bude tiež hodnotiť efektivitu výdavkov v rámci rezortu, formulovať odporúčania, zhromažďovať, prepájať a zverejňovať dáta,“ vysvetlila dôvody vzniku inštitútu Gabriela Matečná, ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

„Okrem interných analýz pre vedenie MPRV SR, bude nezanedbateľnú časť práce analytikov IPP tvoriť aj práca na analýzach pre odbornú a širokú verejnosť. Diskusné štúdie a komentáre IPP budú zverejňované na webstránke a tiež na sociálnych sieťach,“ uviedol prof. Ján Pokrivčák, ktorý je odborný garant vznikajúceho inštitútu. Jedným z dôvodov vytvorenia IPP je aj fakt, že vláda SR sa vo svojom programovom vyhlásení zaviazala k uplatňovaniu princípu hodnoty za peniaze.

Prioritami IPP na najbližšie obdobie budú revízia výdavkov MPRV SR v spolupráci s Ministerstvom financií SR (Útvarom hodnoty za peniaze) a nastavenie novej spoločnej poľnohospodárskej politike po roku 2020. Práve revízia výdavkov je základný nástroj implementácie princípu hodnoty za peniaze. Očakávaná revízia výdavkov na pôdohospodárstvo a rozvoj vidieka bude v objeme 1,9 % HDP, teda 1,8 mld. Eur. Inštitút bude skúmať výdavky na pôdohospodársku politiku a podporu rozvoja vidieka, vrátane výdavkov pridružených organizácii rezortu a najväčších podnikov v manažérskej kompetencii ministerstva. Čo sa týka spoločnej poľnohospodárskej politiky, v súčasnosti prebiehajú na európskej úrovni prípravy novej SPP na programové obdobie 2020-2027, ktoré zásadným spôsobom ovplyvnia smerovanie slovenského poľnohospodárstva.

Inštitút bude financovaný prostredníctvom národného projektu budovania analytických kapacít na ústredných orgánoch štátnej správy a vzniká po vzore Inštitútu finančnej politiky (IFP) a iných fungujúcich analytických jednotiek. Podobne inšpirované je aj logo IPP.

Agrorezort spustením inštitútu vyhlásil aj výberové konanie na pozície šiestich analytikov, ktorí by sa stali členmi novovznikajúceho tímu. Predpokladmi sú ovládanie kvantitatívnych metód v oblasti štatistiky, ekonometrie a ekonometrického modelovania alebo práce s databázami a programovaním. Dôležité sú tiež analytické schopnosti a solídne základy z ekonómie.

Poznámka

       Očakáveme, že vedecké základy poľnohospodárskej politiky realizované prostredníctvom novovytvoreného analytického inštitútu na MPRR SR neostanú vo virtuálnej teoretickej rovine, ale významným spôsobom ovplyvnia a pomôžu dostať Slovenský agrokomplex na úroveň vyspelých krajín EÚ. Bude to však náročná cesta a my sa k nej hlásime.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaznamenali sme

Predstavenstvo KOZ SR prijalo uznesenie č. 63/9 zo dňa 12.7. 2017 ku Koncepcii zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme – zmena platových taríf zamestnancov verejnej správy, ktoré sa pripravuje na Úrade vlády SR už druhý rok, pričom finančné dopady neboli doteraz vyčíslené a úloha nesplnená.

          Poznamenávame, že v záujme riešenia zamestnanci vo verejnom záujme zvážia nátlakové aktivity.

          Zároveň Predstavenstvo KOZ SR rokovalo o úprave platových  pomerov zamestnancov v štátnej službe a niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Prijalo uznesenie č. 62/9 a vzalo na vedomie:

- informáciu z rokovania o usmerňovaní k Memorandu na Ministerstve financií SR

- informáciu o dodržaní plnenia záväzkov z Memoranda a jej prezentáciu na tlačovej konferencii (september 2017) za účasti MF SR, KOZ SR a ZMOS

 

DOHODA   PODPÍSANÁ

 

            V dňoch 31. mája a 1. júna sa uskutočnilo v Tatranskej Lomnici rokovanie Predsedníctva Odborového zväzu pracovníkov poľnohospodárstva na Slovensku.

            Jedným z bodov rokovania bola „Dohoda o spolupráci“ s Odborovým zväzom Drevo-lesy-voda. Členovia predsedníctva schválili návrh „DOHODY“, ktorej cieľom je zabezpečiť:

-        jednotu odborových hnutí v odvetví pôdohospodárstva na princípe solidarity, spolupatričnosti a spoločných záujmov

-        obhajobu a presadzovanie ekonomických, sociálnych, profesných, právnych a kvalifikačných záujmov a nárokov zamestnancov v pôdohospodárstve a príbuzných odvetviach

Rozsah spolupráce je zameraný na:

-        poskytovanie odborných konzultácií v oblasti pracovného práva a súvisiacej legislatívy, vrátane ekonomiky v časti analytických činností, v oblasti sledovania makro a mikro ekonomických ukazovateľov za jednotlivé sektory

-        podporu a realizovanie strategických zámerov v rezorte pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v oblasti hospodárskeho a sociálneho rozvoja

-        prípravu odborných stanovísk (vrátane medzirezortného pripomienkového konania) pre Hospodársku a sociálnu radu (3-partitu) SR za jednotlivé sektory

-        prípadné aktuálne udalosti vrátane zákonných protestných a podporných akcií

-        vzájomné šírenie dobrého mena dostupnými prostriedkami

-        iný rozsah, ak sa partneri dohodnú.

Koordinácia úloh vyplývajúcich z „Dohody“ sa uskutoční na úrovni štatutárnych pred-

staviteľov OZ PP a DLV.

„Dohoda“ sa uzatvára na dobu neurčitú. Platnosť a účinnosť „Dohody“ je od dňa podpisu štatutárnych partnerov, t.j. 31. mája 2017.

Poznámka: Obsah a ciele „Dohody“ boli zároveň prerokované na spoločnom zasadnutí Predsedníctva DLV a OZ PP na Slovensku s obojstranným súhlasom.

 
 
 

Spoločné rokovanie predstaviteľov

Rakúskej komory Landarbeiterkammertag a OZ PP na Slovensku

 

       Pripravované pracovné rokovanie zástupcov Rakúskej Landarbeiterkammertag a poľnohospodárskych odborov na Slovensku sa uskutočnilo 9. mája 2017 v Bratislave.

       Predmetom rokovania boli vzájomné informácie v oblasti agrárnej zamestnanosti, mzdového zabezpečenia zamestnancov a ich sociálnej ochrany.

       Rokovanie bude naďalej pokračovať v rámci cezhraničnej spolupráce aj v ďalšom období, ktoré potvrdili štatutárni predstavitelia uvedenej komory p. Andreas Brandsteter, za OZ PP p. František Baláž, predseda a za zamestnávateľský zväz jeho predseda p. Pavel Števčík.

 

 

Rokovanie odborárov pri Pôdohospodárskej platobnej agentúre (PPA)

 

          V utorok 11. apríla 2017 sa uskutočnilo výročné rokovanie členov odborovej organizácie pri PPA.

          Rokovania sa zúčastnil aj generálny riaditeľ PPA Ing. Juraj  Kožuch, PhD. a predseda OZ PP na Slovensku Ing. František Baláž.

          Generálny riaditeľ informoval o úlohách, výsledkoch PPA a strategických zámeroch na ďalšie obdobie. Zároveň v rámci rozpravy odpovedal na aktuálne problémy a ich riešenie v rámci PPA.

          Zástupkyňa PPA JUDr. Dianišková podala odborný výklad k zákonu č. 55/2017 o štátnej službe.

          Predseda Odborového zväzu informoval o aktuálnych úlohách poľnohospodárskych odborov na Slovensku v súvislosti s tvorbou kolektívnych zmlúv na podnikovej úrovni, ako aj o podpísanej kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 2017.

          Zároveň podal informáciu o „Dohode“ a jej význame medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a OZ PP na Slovensku včítane stanovísk prijatých na úrovni Hospodárskej a sociálnej rady SR (tripartita).

          V rámci rozpravy o. i. ocenil prácu základnej organizácie a jej závodného výboru, ktorému predsedala a naďalej bola zvolená Ing. Jana Žitňáková.

 

 

 

 

 

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2017-2018 podpísaná (KZ VS)

          Po niekoľkokolovom rokovaní zástupcov odborového zväzu pracovníkov poľnohospodárstva na Slovensku a Združenia zamestnávateľov technických služieb v poľnohospodárstve a lesníctve Slovakia došlo 14. marca 2017 k podpisu KZ VS na roky 2017 – 2018, pričom oblasť miezd bude každoročne aktualizovaná. Pre rok 2017 boli dohodnuté tieto záväzky v kapitole mzdy:

          Pre organizácie, ktoré uplatňujú tarifný systém odmeňovania sa stanovuje minimálny mzdový nárast vo výške 3,5 %, pri dodržaní prednostného rastu produktivity práce. V prípade, že zamestnávateľ uplatňuje iný systém odmeňovania, musí byť tento súčasťou (prílohou) podnikovej KZ.

          Výška minimálnej mzdy (I. tarifná trieda) je stanovená pri 37,5 hodinovom týždennom pracovnom čase:

a)    2,6667 € za každú hodinu odpracovanú zamestnancom

b)    435,- € za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou

KZ VS na roky 2017- 2018 podpísali štatutárni predstavitelia zmluvných strán:

Za OZ PP na Slovensku: Ing. František Baláž

Za ZZTSPL: Ing. Pavel Števčík

 

Termíny na poukázanie 2 % dane z príjmov

 

31.3. 2017 – posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie – v rámci DP sa poukazujú aj 2 % z dane (3 % v prípade dobrovoľníkov).

Ak fyzická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2 % poukazuje v tomto predĺženom termíne!

31.3. 2017 – posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby v rámci DP sa poukazujú aj 2 % z dane – POZOR ! ak chce právnická osoba poukázať 2 % z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5 %. Ak právnická osoba nedaruje 0,5 %, tak môže poukázať iba 1,0 % z dane.

Ak právnická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2 % poukazuje v tomto predĺženom termíne!

Pokiaľ má právnická osoba hospodársky rok odlišný od kalendárneho roka, podáva daňové priznanie a poukazuje 2 % v termíne na podanie daňového priznania.

30.4. 2017 – posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2 % z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane).Vyhlásenie 

Kolektívne vyjednávanie KZ VS na rok 2017

          Odborový zväz pracovníkov poľnohospodárstva na Slovensku v zmysle zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov predložil návrh pre kolektívne vyjednávanie KZ VS na rok 2017 so Združením zamestnávateľov technických služieb v poľnohospodárstve a lesníctve Slovakia.

          Dňa 7.2. 2017 sa v Nitre uskutočnilo 2. kolo kolektívneho vyjednania z účasti p. Števčíka ZZTSPL Slovakia a p. Baláža, predsedu OZ PP. Predpokladaný podpis KZ VS je marec 2017.

          Zároveň prebiehajú kolektívne vyjednávania na podnikovej úrovni, ktorých sa priamo zúčastňujú zástupcovia OZ PP.

 

Z rokovania Snemu KOZ SR

          Na januárovom zasadnutí delegáti Snemu KOZ SR na mimoriadnom zasadnutí volili zástupcov konfederácie v Dozornej rade Sociálnej poisťovne, ktorá je dozorným a kontrolným orgánom Sociálnej poisťovne a má spolu 11 členov. Traja z nich sú zástupcovia zamestnancov. Členov dozornej rady s výnimkou predsedu volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky. Za výrobné odborové zväzy bola zvolená Ing. Magdaléna Mellenová, predsedníčka OZ potravinárov SR.

          Členovia Snemu KOZ SR boli informovaní o poslednom rokovaní Predsedníctva Hospodárskej a sociálnej rady SR, na ktorom sa sociálni partneri zaoberali nálezom Ústavného súdu týkajúceho sa rozširovania kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, témou poskytovania gastrolístkov, či návrhom koaličných poslancov o obmedzení predaja počas štátnych sviatkov.

Z rokovania Právnej komisie pri KOZ SR

          Právna komisia pri KOZ SR v mesiaci január prerokovala Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov. Predložený návrh zákona reaguje na uznesenie Ústavného súdu SR o protiústavnosti úpravy rozširovania kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa v predchádzajúcom znení zákona o kolektívnom vyjednávaní, ktoré už stratilo účinnosť.

Z plenárneho zasadnutia Hospodárskej a sociálnej rady SR konaného dňa 27.2. 2017

          Na rokovaní okrem iného boli prerokované návrhy zákonov z ministerstva pôdohospodárstva a to: Návrh zákona, ktorý sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

          Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Predmetný návrh zákonov uviedla ministerka pôdohospodárstva pani Matečná. Rada po prednesení stanovísk KOZ SR, AZZZ SR, RÚZ a ZMOS s predloženým návrhom súhlasí a odporúča na ďalšie legislatívne konanie bez pripomienok. Vláda SR dňa 1. marca 2017 na svojom zasadnutí tento návrh Zákona stiahla z rokovania a nepredloží  ho na marcové rokovanie parlamentu. Rokovania HSR sa zúčastnil aj predseda OZ PP na Slovensku p. Baláž (vláda SR odročila „návrhy“ zákonov zrejme z dôvodu návrhu zmeny ústavného zákona o ochrane pôdy, ktorý je t. č. v II. čítaní parlamentu.

Zvyšovanie platov v EURÓPE    

          V dňoch 14. – 15. februára 2017 v Brusseli sa konal riadiaci výbor EOK a prvá konferencia ku kampani, ktorú pripravili odborári z celej Európy. Cieľom odborárov je zvyšovanie miezd zamestnancov a ich približovanie medzi členskými krajinami. Oficiálneho spustenia kampane sa zúčastnili ministri, štátni tajomníci, zamestnávatelia a odborári z celej Európy. Za Slovensko vystúpili Jozef Kollár, prezident KOZ SR a štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Branislav Ondruš.  Odmeňovanie zamestnancov je jedným zo základných nástrojov motivácie zamestnancov. Spravodlivá a adekvátna odmena za vykonanú prácu je základným predpokladom spokojného zamestnanca, zvyšovania jeho životnej úrovne a v konečnom dôsledku vytvára silné puto zamestnanca k danému zamestnávateľovi a zvyšuje jeho výkonnosť. Príjmy v západnej vyspelej Európe sú diametrálne odlišné od tých v nových členských krajinách. Sme krajinami „rozvojovej“ Európy a čistý priemerný príjem tu nedosahuje ani jednu štvrtinu príjmov vyspelej Európy. Pri súčasnom tempe približovania príjmov sa to tak skoro nezmení. Európa potrebuje vyrovnané podmienky, aby si krajiny nekonkurovali sami medzi sebou lacnou pracovnou silou“ uviedol vo svojom vystúpení Jozef Kollár.

 

Vláda a odborári dospeli k dohode

 
Rokovaním sa na Úrade vlády SR ukončilo ďalšie kolo  kolektívneho vyjednávania o Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2017 a o Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa v štátnej službe na rok 2017.
 
Zúčastnené strany sa dohodli na zvýšení platových taríf štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme  o 4 percentá od  1.1.2017 -  okrem platových taríf pedagogických a odborných zamestnancov a učiteľov vysokých škôl, ktorým boli platové tarify zvýšené od 1.9.2016 o 6%.   Ďalej sa dohodol skrátený služobný a pracovný čas a zvýšenie základnej výmery dovolenky na 5  týždňov. Zamestnanci, ktorí dovŕšili 33 rokov veku,  budú mať nárok na 6 týždňov dovolenky a zamestnanci ustanovení v § 103 ods. 3 Zákonníka práce budú mať nárok na 9 týždňov dovolenky. Ďalším benefitom bude možnosť dohodnúť výšku odstupného v podnikových kolektívnych zmluvách  maximálne vo výške dvoch funkčných platov – nad rámec zákona.  Výška odchodného je v sume jedného funkčného platu nad rozsah zákona o štátnej službe a Zákonníka práce, výška príspevku  zamestnávateľa na doplnkové   dôchodkové sporenie tvorí najmenej 2% z objemu zúčtovaných platov štátnych zamestnancov zúčastnených na doplnkovom dôchodkovom sporení. Celkový prídel do sociálneho fondu je vo výške 1% a ďalší prídel najmenej vo výške 0,05%.  Zamestnanci budú mať možnosť dohodnúť si v podnikovej kolektívnej zmluve aj dennú výšku náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti vo vyššej percentuálnej sadzbe, ako ustanovuje zákon, najviac vo výške 80% denného vymeriavacieho základu štátneho zamestnanca.
 
Na 4. kole kolektívneho vyjednávania sa zúčastnené strany, t.j. zástupcovia zamestnávateľov a zástupcovia zamestnancov dohodli aj na znení Memoranda o úprave platových pomerov zamestnancov v štátnej službe a niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, v ktorom sa zástupcovia zamestnávateľov zaväzujú zamestnancom v štátnej službe a zamestnancom pri výkone práce vo verejnom záujme s výnimkou  pedagogických a odborných zamestnancov a učiteľov vysokých škôl zvýšiť ich platy na úrovni 2% priznaných funkčných platov v termínoch od 1.9.2017 – 31.12.2017 a 1.9.2018  - 31.12.2018, pričom memorandum garantuje zvýšenie platových taríf štátnych zamestnancov  a niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme o 4%  aj  od 1.januára 2018.
 

                                              

 

 

 

Odborový zväz pracovníkov poľnohospodárstva na Slovensku

PODPORUJE

návrh KOZ SR v súvislosti s tvorbou „Programového vyhlásenia vlády SR“

na roky 2016 – 2020

 

Pre výkon štvorročného mandátu novej vlády Slovenskej republiky by malo Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2016 - 2020 zohľadniť:

·        zvyšovanie dosiahnutých štandardov zamestnávania a ochrany zamestnanca na pracovisku, ktoré sú súčasťou platnej pracovnoprávnej legislatívy

·        pokračovanie v trende zvyšovania miezd a životnej úrovne s cieľom odstrániť príjmové nerovnosti

·        v súlade s európskou koncepciou boja s fenoménom pracujúcej chudoby pokračovanie vo zvyšovaní minimálnej mzdy

·        odstraňovanie nivelizácie platov vo verejnom sektore a miezd v súkromnom sektore.

Zároveň KOZ SR navrhuje zaviesť do systému prípravy návrhov legislatívnych zmien už v štádiu ich prípravy na úrovni príslušného rezortu prvok participácie odborov s využitím analytických kapacít KOZ SR a členských odborových zväzov v prípadoch, že rezort pripravuje návrh zmeny platnej legislatívy s dopadom na zamestnancov, zamestnanosť, odmeňovanie zamestnancov, vzdelávanie, zdravie,  sociálny status občana a činnosť polície, súdov a prokuratúry.

 

       I.          Zahraničná a európska politika

·        KOZ SR podporuje všetky aktivity súvisiace s prípravou a realizáciou predsedníctva SR v Rade EÚ.

       I.          Protikorupčný program

·        V zmysle posilnenia verejnej kontroly KOZ SR odporúča zaviesť prvok aktívnej a účinnej participácie sociálnych partnerov v rámci posilnenia verejnej kontroly prijímaných protikorupčných opatrení.

       I.          Dane, odvody a verejné financie

·        Prehodnotiť existujúci daňovo-odvodový systém tak, aby spĺňal požiadavky primeranosti a vyváženosti pri zabezpečení nižšieho zaťaženia miezd a pri zachovaní dostatočnej kvality služieb, ktoré sú občanom poskytované zo strany štátu. Daňovo-odvodový systém po vykonanej reformy má zabezpečiť vyššie čisté mzdy so zreteľom na dávkový systém, pričom za tým účelom:

·        prehodnotiť nezdaniteľnú časť dane – jej tvorbu a výšku a upraviť mechanizmus výpočtu životného minima

·        prehodnotiť odvodovo-odpočítateľnú položku so zameraním na rozšírenie jej dosahu alebo na zníženie sadzieb

·        vzhľadom na poslanie a účel sociálneho fondu zaradiť všetky plnenia, ktoré sú z tohto fondu poskytované medzi príjmy oslobodené od dane a odvodovej povinnosti.

       I.          Štátna a verejná služba

·        Prijať novelu zákona o štátnej službe a zákona o výkone práce vo verejnom záujme.

·        Postupne odstrániť prehlbujúcu sa nivelizáciu platov vo verejnom sektore a zrealizovať s ňou spojenú požiadavku Konfederácie odborových zväzov Slovenskej republiky na úpravu stupníc platových taríf v súlade s návrhom uvedeným v dokumente „Návrh na úpravu stupníc platových taríf“, ktorý bol predložený Úradu vlády SR.

       I.          Školstvo, šport a kultúra

·        Vytvoriť Národnú stratégiu rozvoja školstva a vzdelávania v nadväznosti na Správu o stave školstva na Slovensku a o systémových krokoch na podporu jeho ďalšieho rozvoja.

       I.          Zdravotníctvo

·        Vypracovať Národnú stratégiu rozvoja zdravotníctva a poskytovania zdravotníckej starostlivosti pri transparentnom nakladaní s verejnými zdrojmi.

·        Legislatívnou úpravou zrušiť povinnosť zamestnanca individuálne platiť zdravotné odvody počas jeho účasti na štrajku.

       I.          Regionálny rozvoj

·        Rozvinúť a riešiť podporu sektorov (vrátane špeciálnej výroby), ktoré sú potenciálnymi zdrojmi zamestnanosti na vidieku, pri súčasnom zlepšení životných podmienok na vidieku.

·        Prijať opatrenia, ktoré zvýšia produkčnú výkonnosť v nosných poľnohospodárskych komoditách minimálne do 80 % súčasnej spotreby v Slovenskej republike.

       I.          Polícia a súdy

·        Legislatívnymi zmenami:

- vytvoriť predpoklady na zvýšenie vymožiteľnosti práva v súvislosti v nevyplatením mzdy a ostatných nárokov súvisiacich s trvaním, zmenou alebo skončením pracovného pomeru zamestnancovi

- zaviesť hmotnú a trestnoprávnu zodpovednosť štatutárnych orgánov podnikateľských subjektov

- zmeniť podmienky trestnosti v prípade trestného činu nevyplatenia mzdy.

       I.          Sociálne veci a práca

·        Zachovať všetky dosiahnuté práva odborov, týkajúce sa pôsobenia odborov na pracoviskách zamestnávateľa z pohľadu právomocí a kompetencií odborov vrátane výlučného práva oborov kolektívne vyjednávať, uzatvárať kolektívne zmluvy a práva na štrajk.

·        Legislatívne vyriešiť praktické a výkladové problémy zákona číslo 2/1991 Zb. v znení neskorších predpisov o kolektívnom vyjednávaní, ktoré súvisia s podmienkami a postupom pri uzatváraní kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a v súvislosti s uplatňovaním inštitútu ich extenzie.

·        Pokračovať v trende zvyšovania minimálnej mzdy v súlade s európskou koncepciou boja s fenoménom pracujúcej chudoby spôsobom, aby dosiahla výšku 60% priemernej mzdy v národnom hospodárstve.

·        Prijať legislatívne zmeny zamerané na zvyšovanie reálnych miezd zamestnancov a rast kúpyschopnosti obyvateľstva s cieľom posilniť vnútornú spotrebu štátu.

·        Zvýšiť podiel výdavkov hrubého domáceho produktu na sociálnu oblasť.

·        Pripraviť a zrealizovať reformu dôchodkového systému Slovenskej republiky v intenciách vypracovaného dokumentu „Základné princípy Konfederácie odborových zväzov Slovenskej republiky pre definovanie postojov k dôchodkovému systému Slovenskej republiky a k jeho prípadným zmenám“ s nasledujúcimi prioritami:

·        starobné dôchodky zabezpečujúce dôstojný život v starobe

·        finančná udržateľnosť dôchodkového systému, optimalizácia poistného na jednotlivé druhy sociálneho poistenia s cieľom odstrániť presuny z prebytkových fondov Sociálnej poisťovne, do fondu starobného dôchodkového poistenia

·        priebežne financovaný systém dôchodkového zabezpečenia (I. pilier) ako hlavný a najdôležitejší systém zabezpečenia príjmov pre zamestnancov v postproduktívnom období života

·        posilniť princíp zásluhovosti v priebežne financovanom systéme dôchodkového poistenia

·        zmena modelu valorizácie dôchodkov, aby sa udržala kúpna sila dôchodkových dávok a aby sa s rastom príjmov ekonomicky aktívneho obyvateľstva zlepšoval aj život dôchodcov

·        zastavenie zvyšovania dôchodkového veku (ďalšie zvyšovanie až sa významne zvýši vek dožitia populácie; určovanie dôchodkového veku podľa veku dožitia určenej kohorty populácie štátu je neprijateľné – súčasná verzia)

·        odstránenie diskriminácie vdov a vdovcov po nadobudnutí nároku na vlastný dôchodok

·        možnosť zakúpenia dôchodkových nárokov (pri predčasnom dôchodku) v povinnom dôchodkovom systéme z prostriedkov nasporených v doplnkovom dôchodkovom systéme

·        redukcia odvodov na starobné dôchodkové sporenie v záujme zabezpečenia primeraných starobných dôchodkov z priebežne financovaného dôchodkového systému pre poistencov, ktorí sa do kapitalizačného systému zapojiť

·        posilnenie doplnkového dôchodkového poistenia

·        zvýšenie daňového zvýhodnenia doplnkového dôchodkového sporenia, širšie pokrytie zamestnancov touto dôchodkovou schémou.

 

·        Zvýšenie zásluhovosti v systéme dávok v nezamestnanosti - určiť výšku dávok v nezamestnanosti podľa počtu odpracovaných rokov s prihliadnutím na vek poberateľa dávky.

·        V oblasti štátnych sociálnych dávok zabezpečiť pravidelnú valorizáciu štátnych sociálnych dávok, zvýšenie prídavkov na deti a zvýšenie dávok v hmotnej núdzi.

·        Zachovať dosiahnuté štandardy zamestnávania a ochrany zamestnanca na pracovisku, ktoré sú súčasťou platnej pracovnoprávnej legislatívy.

·        Zamedziť zneužívaniu neštandardných foriem zamestnávania ich jednoznačnou reglementáciou, reguláciou zo strany štátu, sprísnení podmienok využívania týchto foriem zamestnávania, vrátane taxatívneho určenia maximálneho percentuálneho podielu zamestnancov agentúr dočasného zamestnávania na kmeňovom stave zamestnancov zamestnávateľa.

·        Dosiahnuť zákaz práce vo sviatok v obchodných prevádzkach.

·        Zrealizovať zákonnú zmenu – zvýšenie mzdového zvýhodnenia zamestnancov za prácu vo sviatok.

·        Presadiť legislatívnu úpravu – zvýšenie základnej výmery dovolenky na päť týždňov pre všetkých zamestnancov.

·        Prijať opatrenia na redukovanie nadčasovej práce a práce na zmeny.

·        Zlepšiť podmienky pre zamestnancov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

·        Vytvoriť „Osobitný fond pre zábrannú a preventívnu činnosť zameraný na prevenciu pracovných úrazov a chorôb z povolania“.

·        Zvýšenie zásluhovosti v nemocenských dávkach, v tejto súvislosti zjednotiť vymeriavací základ pre výpočet poistného aj pre výpočet dávky.

·        Nastaviť podmienky výkonu inšpekcie práce v súvislosti s vyvodzovaním zodpovednosti za porušenie pracovnoprávnych predpisov.

       I.          Národnoštátne ekonomické záujmy

·        Pripraviť nové znenie zákona o strategických podnikoch so zákazom privatizácie strategického majetku štátu.

·        Podporiť domáci výrobný a spracovateľský potravinársky segment.

Vypracované rezortné požiadavky členských odborových zväzov budú individuálne predkladané a presadzované za účasti a podpory Konfederácie odborových zväzov Slovenskej republiky na úrovni jednotlivých ústredných orgánov štátnej správy.

 

 

 

Deklarácie v školstve alebo aj v celej štátnej a verejnej správe

          Vzhľadom na aktuálnu situáciu v školstve, dlhodobo známa všetkým doterajším vládam a parlamentom, ale aj zástupcom odborových organizácií, či zamestnávateľom došlo v poslednom období k deklaratívnym požiadavkám voči vláde a parlamentu SR.

          Zvýšiť platové tarify pedagogických a odborových zamestnancov v regionálnom školstve od 1.1. 2017 o 25 % a každý nasledujúci rok o 10 % a navýšenie 6 % HDP. Po našich konkrétnych pracovných stretnutiach na úrovni zástupcov stredných odborných škôl zameraných na prípravu mladých ľudí v poľnohospodárstve a potravinárstve jednoznačne súhlasíme, že odvetvie školstva, vedy a výskumu potrebuje systémovú pomoc, ale viazanú na vývoj ekonomiky a hospodárstvo SR.

          Vážime si prácu pedagógov, či odborných a ostatných zamestnancov, rešpektujeme kolektívne vyjednávanie a jeho výsledky, ktoré by mali byť po podpise zmluvných strán zákonom. Následné protesty a požiadavky smerujú skôr k politickým riešeniam. Očakávame, že po voľbách v marci t.r. nájdeme všetci zainteresovaní v rámci štátnej a verejnej správy spoločné riešenie aj pre ďalšie významné a dôležité inštitúcie v rámci Slovenska (u nás je to napr. veterinárna inšpekcia, inšpekcia ÚK SUP-ov).

 

Foto z konferencií OZPP.docx (3,1 MB)